ارزیابی مولکولی و مورفولوژیکی والدین و نتاج برتر حاصل از تلاقی انگورهای دانه‌دار و بیدانه به منظور تعیین رابطه والدین ـ نتاج

نویسندگان

چکیده

انگور از مهمترین محصولات باغبانی جهان و ایران است. از قرن گذشته تا کنون تلاش‌های زیادی جهت اصلاح انگور انجام شد. در ایران تحقیق به منظور اصلاح انگور برای مصارف تازه‌خوری و کشمشی از سال 1375 شروع شده است. بدین منظور ارقام عسکری، یاقوتی، بیدانه سفید و بیدانه قرمز به عنوان والدهای پدری و ارقام موسکات هامبورگ، قزل‌اوزوم، دیزماری، رجبی‌سفید، علی‌بابا، الحقی‌قرمز و تبرزه به عنوان والدهای مادری انتخاب و دورگ‌گیری بین آنها در سال 1378 و 1379 انجام شد. از مجموع 1400 نتاج بدست آمده، 381 نتاج حاصل از 26 تلاقی کنترل شده در طی دو سال 1385 و 1386 برای صفات کمی و کیفی میوه مورد ارزیابی قرار گرفته و بمنظور تایید صحت تلاقی کنترل شده و نتیجه آن، 12 نتاج برتر و والدین پدری و مادری توسط 14 نشانگر مولکولی ریزماهواره مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج دورگ بودن نتاج مورد بررسی و تمایز ژنتیکی و فنوتیپی آنها از والدین و تفاوت ژنتیکی بین نتاج را تایید نمود. بیشترین تشابه یک والد مادری با نتاج به میزان 65/0 و بین رقم علی‌بابا و سه ژنوتیپ S54, S55, S40 بدست آمد. نتایج نشان‌داد خودگرده‌افشانی در والدین مادری پس از اخته کردن آنها رخ نداده است. نشانگر ریزماهواره همچنین توانست والدین و نتاج را از یکدیگر تفکیک نماید و تنها در تفکیک دو والد پدری بیدانه سفید و بیدانه قرمز به دلیل تشابه بالای آنها کارآیی لازم را نداشت. بین نتاج روابط خواهر و برادر تنی به خوبی مشخص و والدین هر یک از نتاج نیز تا حدودی مشخص گردید. در نهایت با استفاده از روش‌های انتساب مبتنی بر درست‌نمایی، ضمن کاهش خطاها، آزمون شناسایی والدین نیز با موفقیت انجام شد. بررسی چهار صفت کیفی در نتاج و مقایسه آن با والدین آنها حاکی از بهبود صفات در نتاج انتخاب شده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Molecular and Morphological Traits of Parents and their Superior Progeny Genotypes from Control Cross between Seeded and Seedless Grapevines for Determination of Parent-Progeny Relationships

نویسندگان [English]

  • mehdi hadadi nejad
  • ali ebadi
  • mohammad reza naghavi
چکیده [English]

Grapevine is among some of the most important horticultural crops in the world and as well in Iran. Since last century attempts have been made throughout the world to improve grapes. Research in grape breeding for the purpose of improving table grape as well as raisin traits has started since 1996 in Iran with crossing some selected Seedless (Askary, Yaghoti, Bidane Sefid (Sultana) and Bidane Ghermez (Red¬-Sultana) as male parents) and Seeded (Muscat of Hamburg, Ghezel Uzum, Dizmary, Rajabi Sefid, Ali Baba, Alhaghi Ghermez and Tabarze as female parents) cultivars in 1999. Out of 1400 progenies obtained from 26 different controlled crosses, 381 which have so far produced fruits were evaluated during the growing seasons of 2006 & 2007 for qualitative and quantitative traits. For a certification of trueness of the controlled cross and the obtainede, in results this study, 12 superior progenies with their male and female parents were evaluated throught microsatellite molecular markers. Results revealed that the superior progenies had been hybrids, having genetic and phenotypic differences from their parents and from themselves. The highest similarity between a seed parent and its progenies was about 0.65 and belonged to Alibaba cultivar and the three S54, S55, S40 progenies. Results indicated that self-pollination had not occurred in female parent. SSR efficiently discriminate parents and progenies. However, it couldn't demonstrate a clear discrimination of Bidane Sefid (Sultana) and Bidane Ghermez (Red¬-Sultana) as male parents due to their high similarity. The relationship was well established among progenies, with the parents of some progenies determined to some extent. Finally Likelihood Based Assignment was employed through which were reduced errors and parentage analysis successfully made. Parents and progenies were finally evaluated through 4 qualitative traits which indicated that the that progenies were improved as compared to their parents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breeding
  • Likelihood based assignment.
  • microsatellite markers
  • Relationship
  • Table grape