اثر اسید سالیسیلیک بر مقاومت به سرمازدگی و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز انار رقم ملس ساوه در انبار

نویسندگان

چکیده

کاربرد قبل از انبار اسید سالیسیلیک و دوره نگهداری روی فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز، سرمازدگی و کیفیت میوه رقم ملس ساوه مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت اسید سالیسیلیک شاخص سرمازدگی و نشت یونی کاهش یافت و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز افزایش پیدا کرد. کمترین میزان نشت یونی و شاخص سرمازدگی و بیشترین میزان فعالیت آنزیم در غلظت 2 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک مشاهده شد. محتوای ویتامین ث و اسیدیته قابل تیتراسیون میوه‌های تیمار شده با غلظت‌های بالای اسید سالیسیلیک نسبت به میوه‌های شاهد بیشتر بود. در طول دوره انبارمانی، نشت یونی، شاخص سرمازدگی، فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز، مواد جامد محلول و pH افزایش یافت اما محتوای ویتامین ث و اسیدیته قابل تیتراسیون کاهش یافت. این نتایج نشان می‌دهد که در طول دوره انبارداری، به خصوص پس از دو ماه انبارمانی سرمازدگی میوه‌ها افزایش پیدا می‌کند اما تیمار قبل از انبار میوه‌ها با غلظت دو میلی مولار اسید سالیسیلیک می‌تواند سرمازدگی را با افزایش فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و تقویت سیستم دفاعی کنترل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Salicylic Acid on Chilling Resistance and Phenylalanine Ammonia Lyase Activity in ‘Malase Saveh’ Pomegranate (Punica granatum) during Cold Storage

نویسندگان [English]

  • mohammad sayari
  • mesbah babalar
  • siamak kalantari
  • hooshang alizadeh
  • Mohammad ali asgari
چکیده [English]

Effects of pre-storage application of Salicylic Acid (SA) and storage periods were investigated on Phenylalanine Ammonia Lyase (PAL) activity, Chilling Index (CI) and quality of pomegranate (Punica granatum) cv. Malase Saveh. The results showed that with increase in SA concentration up to 2mM, CI and Ion Leakage (IL) were reduced while PAL activity being increased. The lower IL and CI vc the high or PAL activity were observed at 2 mM of SA concentrations. Control fruits (dipped in water) had a lower ascorbic acid content as well as lower Titratable Acidity, while (TA) higher total Soluble Solids (TSS). During storage, IL, CI, PAL activity, TSS and pH increased while ascorbic acid content and TA declined. The results indicate that during pomegranate storage, especially after a lapse of 2 months, injury of fruits due to chilling increased but pre-storage application of SA (especially in 2mM concentration) reduced the chilling injury via increasing activity of PAL and improving the resistance mechanism of the fruits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chilling index
  • Ion leakage.
  • Phenylalanine ammonia lyase
  • pomegranate
  • Salicylic Acid