بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ارقام گیلاس ایرانی و خارجی با استفاده از نشانگر ملکولی RAPD

نویسندگان

چکیده

نشانگر RAPD به کمک 23 آغازگر ده نوکلئوتیدی برای بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ارقام گیلاس ایرانی و خارجی به کار رفت. نوارهای با وضوح بالا که دارای تکرارپذیری خوبی بودند برای محاسبات انتخاب شدند. 23 آغازگر به کار برده شده مجموعاً 188 نوار تولید کردند که از بین آنها 153 نوار چند شکل بودند. تجزیه کلاستر ارقام بر اساس حضور نوار (یک) و عدم حضور نوار (صفر) با استفاده از ضریب تشابه جاکارد و به روش UPGMA انجام گرفت. بیشترین تشابه ژنتیکی (80%) بین ارقام دورگ شماره یک کرج و گیلاس شماره 28 و کمترین تشابه (30%) بین دو رقم دیررس ایتالیا و شعاع السلطنه مشاهده شد. در تجزیه خوشه‌ای در حد تشابه 55/0 ارقام در هشت گروه مجزا قرار گرفتند که در برخی از گروه‌ها ارقام ایرانی و خارجی در کنار هم قرار گرفتند. همچنین ضریب کوفتیکی بین ماتریس تشابه و دندروگرام در حد 82/0= r بدست آمد که نشان‌دهنده همبستگی مناسب دندروگرام با ماتریس تشابه است. وضعیت گروه‌بندی ارقام در تجزیه خوشه‌ای به میزان بالایی با گروه‌های ناسازگاری در گرده‌افشانی برخی از این ارقام همسویی نشان داد. با توجه به نتایج به دست آمده ارقام مورد بررسی از تنوع بالایی برخوردار بودند. بعلاوه، این آزمایش نشان داد که نشانگر RAPD برای گروه‌بندی ارقام گیلاس مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Genetic Diversity in Some Iranian and Foreign Sweet Cherry (Prunus avium L.) Cultivars Using RAPD Molecular Marker

نویسندگان [English]

  • zabi-o-lah zamani
  • ab-o-lah khadivi khoob
  • naser boozari
  • hamid reza jafari
چکیده [English]

RAPD markers through an application of 23 decamer primers were employed for genetic diversity analysis of some sweet cherry cultivars. Bands with good resolution and high repeatability were selected for evaluations. The 23 primers produced 188 bands, among which, 153 were polymorphic. Cluster analysis of the cultivars was performed based on the presence (1) and absence (0) of the bands, using Jaccard's similarity coefficient and UPGMA method. The highest similarity (0.80) was detected between Doraghe Shomareye Yeke Karaj and Gilase Shomareye 28 while the lowest (0.30) between Dir-rese Italia and Shoaosaltan cultivars. In cluster analysis at a distance of 0.55 similarity, the cultivars were divided into 8 sub-clusters in some of which Iranian and foreign cultivars stood side by side with each other. Cophenetic coefficient of R=0.82 between similarity matrices and the dendrogarm showed the goodness of fit for the dendrogram and similarity data. Grouping of cultivars through cluster analysis was shown to be highly in line with the reported pollination incompatibility groups of some of these cultivars. According to the obtained results, there was a relatively high diversity observed among the examined cultivars. Besides, this experiment showed RAPD markers to be a proper technique for studying the genetic diversity in sweet cherry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster Analysis
  • Genetic diversity
  • RAPD marker
  • Shoaosaltan.
  • sweet cherry