بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های مریم‌گلی استان چهارمحال ‌و ‌بختیاری و اصفهان با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP

نویسندگان

چکیده

مریم‌گلی یکی از بزرگترین جنس‌های خانواده نعناع، دارای نزدیک به 1000گونه گیاهی در دنیاست. این گیاه در صنایع داروئی، غذایی و بهداشتی و آرایشی دارای کاربرد وسیع است. شباهت بسیار بالای گونه‌های این جنس با یکدیگر موجب دشوار بودن شناسایی گونه‌ها و زیر‌گونه‌های این جنس بر اساس علائم فنوتیپی شده ‌است. یکی از روش‌های قوی برای شناسایی این گونه‌ها استفاده از نشانگر AFLP است. در این مطالعه، تنوع ژنتیکی52 جمعیت Salvia شامل 13 گونه از دو منطقه اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری به‌همراه یک جمعیت از جنس Nepeta با استفاده از 14 ترکیب آغازگری PstI و EcoRI به‌همراه MseI مورد ارزیابی قرار گرفتند. از مجموع 832 نوار تکثیر شده، 830 نوار (76/99 %) چندشکل بودند توزیع مقادیر PIC بین 83/0 تا 96/0بود وبیشترین مقدار شاخص نشانگر 5/96 به‌دست آمد. شباهت ژنتیکی نیز دامنه تغییرات 05/0 تا 83/0 را نشان داد. دندروگرام خوشه‌ای تنوع زیاد بین جمعیت‌ها را نشان داد و جداسازی گونه‌ها تطابق زیادی را با تقسیم‌بندی گونه‌ها براساس گرکس آن‌ها در فلور ایران داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Diversity of Salvia Species of Chaharmahal va Bakhtiari and Esfahan Provinces through AFLP Molecular Markers

نویسندگان [English]

  • somaye sadat sajadi
  • behrooz shiran
  • navaz kharazian
  • sa'ad-o-lah hooshmand
  • karim sorkhe
چکیده [English]

Salvia is known in slang by the name sage. This plant is one of the most populated members of the flowered plants of the family Laminacea with approximately 1000 species in the world. The plant has a wide practical usage in food industries, cosmetics and health care. There exist much similarity and interconnection among Salvia species as a result of which the recognition of species and sub-species among them is problematic when based on the phenotypic element. Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) analysis is a rapid and efficient method for producing DNA fingerprints and molecular characterization. In this study, 52 populations of Salvia belonging to 13 different species were collected from Chaharmahal va Bakhtiary and from Esfahan Provinces along with one spacimen Nepeta as an "out group". A total of 14 AFLP primer combinations used, generated 832 bands of which 830 (%99.76) were polymorphic. PICs ranged from 0.84 to 0.96 and maximum Marker Index (MI) estimated as 96.5. Genetic similarity ranged from 0.05 to 0.83. Cluster analysis showed high diversity among populations. Grouping of species was in agreement with classification of species based on Grex as proposed by Hedge in Flora Iranica.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AFLP
  • Chaharmahal.
  • Genetic diversity
  • Molecular marker
  • Salvia