ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی میوه طالبی کشت شده تحت شرایط خاکپوش‌های پلی‌اتیلن رنگی

نویسندگان

چکیده

طالبی یکی از گیاهان خانواده کدوئیان است که در نقاط مختلف کشور کشت و کار می‌شود. مالچ یا خاکپوش پلی‌اتیلن طی سالیان اخیر برای کشت‌های سبزی و صیفی و با اهداف مختلفی توسعه یافته است. به منظور بررسی اثر رنگ مالچ بر کمیت و کیفیت میوه طالبی این تحقیق طی سه سال (84، 85 و 86) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوتر آباد اصفهان اجرا گردید. آزمایش در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار و با شش تیمار شامل خاکپوش پلی‌اتیلن مشکی با رگه آلومینیومی، براق (آلومینیومی)، شفاف، قرمز، مشکی و بدون خاکپوش (شاهد) بود. پس از پهن کردن ورقه پلاستیک کشت بذر صورت گرفت. در مراحل مختلف رشد بوته مراقبت زراعی و مدیریت مزرعه اعمال شد. رشد رویشی بوته، زودرسی محصول، عملکرد کل و خصوصیات کیفی بررسی و اندازه‌گیری شد. تعیین کیفیت میوه با استفاده از تست پانل یا ارزیابی حسی از روش آماری مقایسه چندگانه روی خصوصیات ظاهر میوه، عطر، طعم، تردی بافت و پذیرش کلی انجام گردید. همچنین اندازه‌گیری میزان مواد جامد محلول میوه صورت پذیرفت. نتایج نشان داد نوع پوشش خاک تاثیر معنی‌داری بر عملکرد محصول داشته است. میانگین عملکرد کل سه ساله 6/48، 8/47، 7/46، 6/45، 8/44 و 6/37 تن در هکتار به ترتیب در تیمارهای مالچ پلی اتیلن مشکی با رگه آلومینیوم، مشکی، قرمز، براق (آلومینیوم)، شفاف و شاهد (‌بدون مالچ) حاصل شد. بیشترین میزان محصول اول فصل (پیش‌رس) به ترتیب مربوط به تیمارهای خاکپوش پلی‌اتیلن براق (آلومینیوم)، مشکی با نوار آلومینیوم، شفاف، قرمز و مشکی بوده است و نزدیک به 4 برابر میوه نوبرانه بیشتری نسبت به تیمار شاهد (بدون مالچ) تولید شده ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Qualitative and Quantitative Characteristics of Cantaloupe (Cucumis melo var reticulatus) Cultivated under Different Polyethylene Mulches

نویسندگان [English]

  • ali farhadi
  • sadegh jalali
  • mohammad reza ne'amat-o-lahi
چکیده [English]

Cantaloupe (Cucumis Melo var reticulatus) belongs to cucurbitaceae family and is cultivated in various parts of Iran. Polyethylene mulches have recently been used in vegetable growing, for different purposes. To study the effects of different polythylehe mulches on the qualitative and quantitative characteristics of cantaloupe, an experiment was conducted in Kaboutar-abad Agricultural Research Station, during 2005-2007 using a randomized complete block design, of 4 replications. Six polyethylene treatments (black with aluminum strips, aluminum, transparent, red, black and control, vis no without mulch). Seeds were sown following spread of the the mulches and then usual cultural practices carried out during the growing season. Vegetative growth, early maturity, total yield as well as qualitative characters were assessed. Fruit quality was determined through test panel, using the characteristics of fruit appearance, odor, flavor, tendernecc, and total acceptability. Total Soluble Solids (TSS) of fruits were also determined. Results showed the significant effect of mulch application on yield. Means of total yield (average of 3 years) were 48.6, 47.8, 46.7, 45.6, 44.8 and 37.6 t/ha for mulches of black with aluminum strip, black, red, aluminum, transparent and control, respectively. The highest early yield was observed in mulch applied treatments. Vegetative growth was higher in mulch applied treatments, and this was more obvious at early growth periods. There was no significant effect observed on fruit quality. Fruit quality in all mulch treated treatments were judged as medium, however, fruits of control in year 2006 got higher scores for flavor and total acceptability and as well benefitted from a higher quality. Total soluble solids in control was 0.8% higher than in other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cantaloupe
  • cucurbitaceae family.
  • fruit quality
  • Polyethylene mulches
  • yield