دوره و شماره: دوره 40، شماره 2 - شماره پیاپی 174842، شهریور 1388، صفحه 1-83 (مجله علوم باغبانی ایران) 
ارزیابی زراعی توده‌های خربزه منطقه سیستان

محمدرضا ناروئی راد؛ محمد علی شیرازی خرازی؛ احمد پهلوان روی


شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم باغبانی ایران
اسفند 1388، صفحه 1-95
علوم باغبانی ایران
آذر 1388، صفحه 1-89
مجله علوم باغبانی ایران
شهریور 1388، صفحه 1-83
دوره
خرداد 1388، صفحه 1-107