دوره و شماره: دوره 40، شماره 2 - شماره پیاپی 174842، تابستان 1388، صفحه 1-83 (مجله علوم باغبانی ایران) 
7. ارزیابی زراعی توده‌های خربزه منطقه سیستان

محمدرضا ناروئی راد؛ محمد علی شیرازی خرازی؛ احمد پهلوان روی


شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم باغبانی ایران
زمستان 1388، صفحه 1-95
علوم باغبانی ایران
پاییز 1388، صفحه 1-89
مجله علوم باغبانی ایران
تابستان 1388، صفحه 1-83
دوره
بهار 1388، صفحه 1-107