دوره و شماره: دوره 40، شماره 2 - شماره پیاپی 174842، تابستان 1388، صفحه 1-83 (مجله علوم باغبانی ایران) 
7. ارزیابی زراعی توده‌های خربزه منطقه سیستان

محمدرضا ناروئی راد؛ محمد علی شیرازی خرازی؛ احمد پهلوان روی