مقاله پژوهشی
بررسی اثر پیش‌تیمار پوتریسین و سایکوسل بر میزان موفقیت تکنیک نجات جنین در تلاقی‏های دای‌آلل ارقام بی‌دانۀ انگور فلیم‌‌سیدلس، پرلت و یاقوتی

مصطفی عالی فر؛ علی عبادی؛ محمدرضا فتاحی مقدم

دوره 46، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 179-192

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54614

چکیده
  انگورهای بی‌دانه به‌طور گسترده در سراسر جهان کشت می‏شوند. استفاده از تکنیک نجات جنین در برنامه‏های به‌نژادی انگورهای بی‌دانه، توانسته است بر مشکلات حاصل از روش‏های به‌نژادی سنتی غلبه کند. از‌آنجا‌که کارایی این تکنیک در سطح مطلوب نیست بنابراین، تلاش‏های زیادی در جهات مختلف به‌منظور ارتقا و بهبود این تکنیک توسط پژوهشگران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر گوگرد‌ـ آهک، آمونیوم تیوسولفات و پروهگزادیون‌ـ کلسیم بر تنک میوه و بهبود ویژگی‌های کمّی و کیفی میوۀ هلو رقم رد هیون

وهب اسدی؛ محمد اسماعیل امیری؛ محسن پیرمرادیان

دوره 46، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 193-199

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54615

چکیده
  عملیات تنک‌‌کردن برای تولید محصول با‌کیفیت در کشت هلو امری ضروری است. به‌دلیل هزینۀ بالای تنک دستی و ناکارآمدی تنک مکانیکی، تمایل به تنک شیمیایی رو به افزایش است. با هدف بررسی تأثیر گوگرد‌ـ آهک (6 درصد و 8 درصد (60 و 80 میلی‌لیتر در لیتر) و دوبار مصرف 6 درصد)، آمونیوم تیو‌سولفات (20 و 25 میلی‏لیتر در لیتر و دوبار مصرف 20 میلی‌لیتر در لیتر) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی برخی خصوصیات کمّی و کیفی میوه و درخت در تعدادی از نتاج حاصل از تلاقی ارقام سیب رد اسپار در گلاب کهنز

روح اله علی؛ ذبیح اله زمانی؛ محمد رضا فتاحی مقدم؛ علی قرقانی؛ اسماعیل فلاحی

دوره 46، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 201-211

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54616

چکیده
  افزایش بازارپسندی محصول و معرفی ارقام جدید برای مصارف تازه‏خوری از اهداف مهم اصلاح درختان سیب در دنیاست. در این مطالعه برخی خصوصیات کمّی و کیفی در تعدادی از نتاج حاصل از تلاقی دو رقم سیب رد اسپار و گلاب کهنز بررسی شد. تعداد 19 صفت شامل صفات میوه (سفتی، وزن میوه و...) و درخت (محیط تنه، زمان گل‌دهی، و ...) طی سال‏های 1390 و 1391 ‌ارزیابی شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
‌پاسخ دو رقم زیتون (ماری و میشن) به تیمار سایکوسل تحت شرایط تنش خشکی

وحید اکبری؛ رسول جلیلی مرندی؛ جلیل خارا؛ علیرضا فرخزاد

دوره 46، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 213-223

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54617

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر سایکوسل بر جنبه‏های مختلف رشد دو رقم زیتون (ماری و میشن) در شرایط تنش خشکی، آزمایش گلخانه‏ای با سه فاکتور شامل سه سطح سایکوسل (0، 500 و 1000 میلی‏گرم در لیتر)، سه سطح تنش خشکی (آبیاری نهال‏ها با فواصل 5، 10 و 15 روز یک‌بار) و دو رقم زیتون (ماری و میشن) به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر اسپرمیدین بر ماده‏زایی شش توده پیاز خوراکی بومی استان خراسان در محیط درون‌شیشه‏ ای

ژیلا زنگویی؛ محمد رضا حسندخت؛ عبدالکریم کاشی

دوره 46، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 225-231

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54618

چکیده
  این پژوهش به‌‌منظور بررسی اثر دو غلظت اسپرمیدین (5/0 و 1 میکرو‏مولار) بر القای ماده‏زایی شش توده پیاز خوراکی بومی استان خراسان در محیط درون‌شیشه‏ای انجام شد. نتایج نشان داد بیشترین و کمترین درصد رویان‏زایی به‌ترتیب در محیط‏های کشت M2 و M5 به دست آمد. بیشترین (41/1) و کمترین (33/0) درصد رویان‏زایی به‌ترتیب متعلق به توده‏های روشناوند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر رقم و شرایط اقلیمی بر ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون

علی اصغر زینانلو؛ عیسی ارجی؛ محمد رضا تسلیم پور؛ محمد رمضانی ملک رودی؛ محمود عظیمی

دوره 46، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 233-242

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54619

چکیده
  عوامل مختلفی به‌ویژه رقم و اقلیم در تولید روغن زیتون با کیفیت مطلوب نقش اساسی دارند. این پژوهش با 12 رقم زیتون در ایستگاه‌های تحقیقات زیتون (طارم، رودبار، گرگان، کازرون و سرپل ذهاب) بررسی شد. میوه‌های ارقام در هر منطقه با شاخص برداشت 4‌ـ 5/4 برداشت شد. داده‌های مربوط به ترکیب اسید‌های چرب بر‌اساس آزمایش فاکتوریل بر پایۀ طرح بلوک‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تغییر فاکتورهای فیزیکی و فیتوشیمیایی گل همیشه‌بهار (Calendula offıcinalis L.) تحت‌تأثیر روش‌های مختلف خشک‌کردن و منبع تغذیۀ گیاه

لیلا تبریزی؛ فرناز دژابون؛ یونس مستوفی؛ مهدی مریدی فریمانی

دوره 46، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 243-258

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54620

چکیده
  به‏منظور بررسی تأثیر برخی عوامل پس از برداشت بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)، اثر منبع تغذیۀ گیاه شامل کود گاوی کاملاً پوسیده (25 تن در هکتار)، کمپوست زبالۀ شهری (20 تن در هکتار)، کمپوست قارچ مصرف‏شده (15 تن در هکتار)، ورمی‌کمپوست (15 تن در هکتار) و شاهد‌ و روش‏های مختلف خشک‌کردن شامل آون (60، 70 و 80 درجۀ سانتی‌گراد)، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تنظیم‌کننده‏های رشد CPPU و GA3 بر کیفیت و کمّیت میوۀ انگور سلطانی (بی‏دانۀ سفید) چکیده

آزیتا بقال زاده کوچه باغی؛ فریبرز زارع نهندی؛ رحیم نقشی بند حسنی

دوره 46، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 259-268

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54621

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر CPPU و GA3 بر کیفیت و کمّیت میوۀ انگور سلطانی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در تاکستانی تجاری نزدیک شهرستان بناب به اجرا در‌آمد. در مرحلۀ میوه‏‏بندی محلول‏پاشی با استفاده از اسید جیبرلیک (صفر، 20 و 40 میلی‏گرم بر لیتر) و CPPU (صفر، 5/7 و 15 میلی‏گرم بر لیتر) صورت گرفت. نتایج نشان داد تیمارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعۀ مقاومت به دمای انجماد توت آمریکایی (Maclura pomifera) با هدف کاربری در فضای سبز شهری

روح‌انگیز نادری؛ علیرضا خالقی؛ مصباح بابالار؛ سید علیرضا سلامی

دوره 46، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 269-278

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54622

چکیده
  دما و به‌ویژه یخبندان‏های دیرهنگام از فاکتورهای مهم محیطی محدود‌کنندة پراکنش جغرافیای گیاهان چوبی است. مطالعه‏ای دربارة میزان مقاومت به تنش یخ‏زدگی گیاهان چهارساله و درختان بالغ توت آمریکایی با هدف کاربری در فضای سبز شهری در دانشگاه تهران به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. نمونه‏برداری از شاخه‏های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تیمار پس‏ از برداشت اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم فنیل‏آلانین‏ آمونیالیاز، تشکیل لیگنین و کنترل عارضۀ خمیدگی ساقۀ گل‏دهندۀ ژربرا

محمد جواد نظری دلجو؛ احمد خلیقی؛ مصطفی عرب؛ رویا کرمیان؛ حمیده جابریان همدان

دوره 46، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 279-290

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54623

چکیده
  مهم‌ترین عارضۀ پس‏ از برداشت ژربرا، خمیدگی ساقه در ‏ناحیۀ زیر گل‏آذین است. پدیدۀ تشکیل لیگنین یکی ‏از فرضیه‏های مهم مطالعه‌شده و دلایل خمیدگی ساقۀ ژربراست. به‏منظور مطالعۀ تأثیر اسید ‏سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم فنیل‏آلانین ‏آمونیالیاز به‌منزلۀ مهم‌ترین آنزیم دخیل در چرخۀ فنیل‏پروپانوییدها و‏ در‌نتیجه تشکیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی ریز ازدیادی گیاه دارویی مرزۀ خوزستانی (Satureja khuzistanica)

بهمن زاهدی؛ امیر صحرارو

دوره 46، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 291-296

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54624

چکیده
  به‌منظور مطالعۀ ریز‌ازدیادی گیاه مرزۀ خوزستانی، بذور این گیاه در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) نیم‌غلظت کشت ‌و سپس گیاهچه‌ها واکشت شدند. پس‌ از آن نمونه‌ها در سطوح مختلف هورمون‏های BA و Kinetin، به‌صورت منفرد یا در ترکیب با IBA کشت شدند. نتایج نشان داد، بیشترین میزان پرآوری (4/2 شاخه) در غلظت 5/0 میلی‌گرم در لیتر IBA و 3 میلی‌گرم در لیتر BA ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و ارزیابی برخی ژنوتیپ‏های انگور محلی شهرستان ماهنشان (زنجان) با استفاده از روش‏های آمپلوگرافی و آمپلومتری

معصومه عباسی؛ ولی ربیعی؛ جلال صبا

دوره 46، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 297-301

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54625

چکیده
  به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی انگور در شهرستان ماهنشان (زنجان) پژوهشی طی سال‏های 1390‌ـ 1391 انجام شد. در مراحل مختلف رشدی (بازشدن جوانه، شکوفه‌دهی، و رسیدن میوه) صفات کمّی و کیفی 12 ژنوتیپ انگور (مراغه، شاهانی، خلیلی، آق اوزوم، قرمز کشمش، آق کشمش، قارا کشمش، عسگری، پرت پرت، صاحبی، قزل اوزوم و گندمه) براساس توصیف‌گر بین‌المللی IBPGR ارزیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر تراکم کاشت و هرس شاخه بر شاخص‏های رشد، عملکرد و کیفیت دو رقم طالبی گلخانه‏ای (Cucumis melo L.)

فرشاد دشتی؛ سعید ذوقی؛ احمد ارشادی

دوره 46، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 303-312

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54626

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تراکم کاشت و هرس شاخه بر شاخص‏های رشد، عملکرد و ویژگی‌های کیفی طالبی گلخانه‏ای پژوهشی با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و سه فاکتور، رقم (‌میرلا و گالیا‌ـ 52)، هرس شاخه (تک و دو شاخه) و تراکم (2، 4/2، 8/2 و 6/3 بوته در مترمربع) انجام گرفت. نتایج نشان داد هر دو رقم واکنش‌پذیری بهتری نسبت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نگهداری بذر پده (Populus euphratica Oliv.) در شرایط فراسرد (Cryopreservation) و ارزیابی بذور فراسردی در آزمایشگاه و گلخانه

مریم جبلی؛ محبتعلی نادری شهاب؛ حمیدرضا فیضی؛ علی اشرف جعفری

دوره 46، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 313-322

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54627

چکیده
  پده (Populus euphratica Oliv.) گونۀ بومی مقاوم به گرما، سرما و شوری است و دامنۀ اکولوژیک گسترده‏ای دارد. ماندگاری بذر پده در شرایط متعارف بسیار ‌کوتاه است و امکان نگهداری آن در شرایط بانک ژن وجود ندارد. برای نگهداری بذر این گونه در شرایط عادی (‏°C22+) و فراسرد یا ازت مایع (°C196-) از سه تیمار PVS2، گلیسرول 30 درصد و آبگیری همراه با بذور شاهد استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تشکیل دانه و میوه در تلاقی‏های دو‏طرفۀ زرشک بی‏دانه و ژنوتیپ‏های وحشی زرشک

مهدی رضائی؛ احمد بالندری

دوره 46، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 323-331

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54628

چکیده
  در این پژوهش طی سه سال متوالی (1389‌ـ 1391) یک سری تلاقی‏های دو‌طرفه بین ژنوتپپ‏های وحشی زرشک و زرشک بی‏دانۀ باغی انجام گرفت و میزان تشکیل دانه و میوه در این تلاقی‏ها بررسی شد و سپس بقای دانهال‏ها در سیستم‏های کشتی ارزیابی شد. نتایج نشان‌دهندۀ اثر معنا‏دار ژنوتیپ دانه‌گرده در درصد تشکیل میوه، دانه و میوه‏های دانه‏دار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تنوع مورفولوژیک تمشک‏های سیاه در مناطقی از استان مازندران

مهدی حدادی نژاد؛ سمیه قاسمی عمران؛ فاطمه عظیمی آهنگری

دوره 46، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 333-343

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54629

چکیده
  تمشک سیاه به‌دلیل وجود جمعیت‌های وحشی و طبیعی آن در سراسر کشور به‌خصوص در منطقۀ شمال از تنوع برخوردار است اما به‌جز مواردی محدود توجه جدی به آن نشده است. این پژوهش با هدف بررسی توده‌های وحشی تمشک سیاه در مناطقی از مازندران صورت پذیرفت. ابتدا مناطق و سپس توده‌های تمشک موجود شناسایی و بر‌اساس توصیفگر تمشک صفات برگ، شاخه، خار، گل ...  بیشتر