دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 179-343 
اثر رقم و شرایط اقلیمی بر ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون

صفحه 233-242

10.22059/ijhs.2015.54619

علی اصغر زینانلو؛ عیسی ارجی؛ محمد رضا تسلیم پور؛ محمد رمضانی ملک رودی؛ محمود عظیمی