دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 179-343 
6. اثر رقم و شرایط اقلیمی بر ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون

صفحه 233-242

10.22059/ijhs.2015.54619

علی اصغر زینانلو؛ عیسی ارجی؛ محمد رضا تسلیم پور؛ محمد رمضانی ملک رودی؛ محمود عظیمی


16. تنوع مورفولوژیک تمشک‏های سیاه در مناطقی از استان مازندران

صفحه 333-343

10.22059/ijhs.2015.54629

مهدی حدادی نژاد؛ سمیه قاسمی عمران؛ فاطمه عظیمی آهنگری