اثر اسپرمیدین بر ماده‏زایی شش توده پیاز خوراکی بومی استان خراسان در محیط درون‌شیشه‏ ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشیار و استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

این پژوهش به‌‌منظور بررسی اثر دو غلظت اسپرمیدین (5/0 و 1 میکرو‏مولار) بر القای ماده‏زایی شش توده پیاز خوراکی بومی استان خراسان در محیط درون‌شیشه‏ای انجام شد. نتایج نشان داد بیشترین و کمترین درصد رویان‏زایی به‌ترتیب در محیط‏های کشت M2 و M5 به دست آمد. بیشترین (41/1) و کمترین (33/0) درصد رویان‏زایی به‌ترتیب متعلق به توده‏های روشناوند بیرجند و سفید نیشابور بود. بیشترین درصد باززایی (33/3) مربوط به تودۀ آشخانۀ بجنورد در محیط کشت M2 بود. تودۀ آشخانۀ بجنورد و تودۀ درگز بیشترین و کمترین درصد بقای گیاه را داشتند (‌به‌ترتیب 25/81 و80/49 درصد). بنابراین، اسپرمیدین در دو غلظت 5/0 و 1 میکرومولار، بدون تنظیم‌کننده‏های رشد گیاهی دیگر، بر ماده‏زایی پیاز تأثیر مثبت نداشت و نبایستی جایگزین 2,4-D و BA شود. ترکیب اسپرمیدین با هورمون‌های دیگر رشدی می‏تواند سبب القای ماده‏زایی در پیاز شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of spermidine on in vitro gynogenesis of six onion accessions from Khorasan province

نویسندگان [English]

 • Zhila Zanghue
 • Mohamad Reza Hasandokht
 • Abd-o-lkarim Kashi
. Former Graduate Student, Associate Professor and Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of two spermidine concentrations (0.5 and 1 µ M ) on in vitro gynogenesis of six onion accessions from Khorasan province this research was carried out. Results showed that the highest and lowest percentage of gynogenesis rate was belonged to M2 and M5 media, respectively. The highest (1.41) and lowest (0.33) percentage of gynogenic embryo were belonged to Roshnavand-e- Birjand and Sefid-e- Naishabur accessions, respectively. The highest percentage of plant regeneration was belonged to Roshnavand-e- Birjand accession in M2 medium culture. Ashkhane-e- Bojnourd and Dargaz accessions had the highest and lowest percentage of plant survival rate (81.25 and 49.8, respectively). Therefore, spermidine in two concentrations of 0.5 and 1 µ M, without other plant growth regulators, had no positive effect on onion gynogenesis and should not be used instead of 2,4-D and BA. Combination of spermidine with other plant hormones could induce gynogenesis in onion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Onion
 • gynogenesis
 • In vitro culture
 • Spermidine
 1.  

  1. Allan, A.R., Brants, A., Cobb, E., Goldschmied, P.A. & Earle, E.D. (2004). Fecond gynogenic lines from onion (Allium cepa L.) breeding materials. Plant Science, 167, 1055-1066.
  2. Arzani, A. (2008). Breeding of Agronomical Plants. Publication of Isfahan Technoligy University, 606 pp (In Farsi).
  3. Bohanec, B., Jakse, M., Ihan, A. & Javornic, B. (1995). Studies of gynogenesis in onion (Allium cepa L.) induction procedures and genetic analysis of regenerants. Plant Science, 104 (2), 215-224.
  4. Bohanec, B. & Jakse, M. (1999). Vatiation in gynogenesis response among long day onion (Allium cepa L.) accessions. Plant Cell Report, 18, 737-742.
  5. Bohanec, B. (2002). Doubled haploid onions, in: H.D. Rabinowitch, L. Currah (Eds), Allium Crop Science: Recent Advances. CABI Publishing. Wallingford, UK, pp. 145-158.
  6. Brewster, J.L. (1994). Onion and Other Vegetable Alliums. CAB International Publication. 236 pp.
  7. Campion, B. & Alloni, C. (1990). Induction of haploid plants in onion (Allium cepa L.) by in vitro culture of unpollinated ovules. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 20, 1-6.
  8. Campion, B., Azzimonti, M.T., Vicini, E. & Schiavi, M. (1992). Advances in haploid plants induction in onion (Allium cepa L.) through in vitro gynogenesis. Plant Science, 86, 97-104.
  9. Dunstan, D.I. & Short, K.C. (1977). Improved growth of tissue cultures of onion (Allium cepa L.). Acta Horticulturae, 392, 123-128.
  10. Gamborg, O.L., Miller, R.A. & Ojima, K. (1968). Nutrient requirements of suspension cultures of soybean root cells. Experimental Cell Research, 50, 157-158.
  11. Geofriau, E., Kahane, R. & Rancillac, M. (1997). Variation of gynogensis ability in onion (Allium cepa L.). Euphytica, 94, 37-44.
  12. Geoffriau, E., Kahane, R. & Martin-Tanguy, J. (2006). Polyamies are involved in the gynogenesis process in onion. Physiologia Plantarum, 127, 119-129.
  13. Hassandokht, M.R. (2001). Investigation of inbred line production of Iranian onion via in vitro gynogenesis. Ph.D. Thesis in Horticulture, University of Tehran, 141 pp (In Farsi).
  14. Keller, J. (1990). Culture of unpollinated ovules, ovaries, and flower buds in some species of the genus Allium and haploid induction via gynogenesis in onion (Allium cepa L.). Euphytica, 47, 241-247.
  15. Martinez, L.E., Aguero, C.B., Lopez, M.E. & Galmarini, C.R. (2000). Improvement of in vitro gynogenesis induction in onion (Allium cepa L.) using polyamines. Plant Science, 156, 221-226.
  16. Muren, R., (1989). Haploid plant induction from unpollinated ovaries in onion. HortScience, 24, 833-834.
  17. Noori Moghadam, R., Habibi, J., Aftabi, M., Akbari Nooshad, Sh., Mortazavi Bag, A. & Baghery, R. (2001). Searching tolerance or resistance of Iranian onion cultivars to thrips. 6 th. Congress of Agronomy and Plant Breeding, Babolsar, September 2000, P. 20.
  18. Ponce, M., Martinez, L. & Galmarini, C. (2006). Influence of CCC, putrescine and gellan gum concentration on gynogenic embryo induction in Allium cepa L. Biologia Plantarum, 50(3), 425-428.
  19. Sulistyaningsih, E., Aoyagi, Y. & Tashiro, Y. (2006). Flower bud culture of shallot (Allium cepa L. aggregatum group) with cytogenetic analysis of resulting gynogenic plants and somaclones. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 87, 249-255.