شناسایی و ارزیابی برخی ژنوتیپ‏های انگور محلی شهرستان ماهنشان (زنجان) با استفاده از روش‏های آمپلوگرافی و آمپلومتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و دانشیاران، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی انگور در شهرستان ماهنشان (زنجان) پژوهشی طی سال‏های 1390‌ـ 1391 انجام شد. در مراحل مختلف رشدی (بازشدن جوانه، شکوفه‌دهی، و رسیدن میوه) صفات کمّی و کیفی 12 ژنوتیپ انگور (مراغه، شاهانی، خلیلی، آق اوزوم، قرمز کشمش، آق کشمش، قارا کشمش، عسگری، پرت پرت، صاحبی، قزل اوزوم و گندمه) براساس توصیف‌گر بین‌المللی IBPGR ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که کلیۀ ژنوتیپ‏ها به گونۀ اروپایی (Vinifera) تعلق دارند. در بین ژنوتیپ‌ها قزل اوزوم و گندمه پرچم‌های واژگون داشتند که در برنامه‏های اصلاح نباتی اهمیت زیادی دارند. نتایج تجزیۀ همبستگی ساده، وجود همبستگی‏های مثبت و منفی معنا‏دار بین برخی صفات را نشان داد. تجزیۀ خوشه‏ای صفات ارزیابی‌شده در فاصلۀ اقلیدوسی10، ژنوتیپ‏ها را به سه گروه مجزا تقسیم کرد. پنج ژنوتیپ ‏(‌کشمش قرمز، کشمش سفید، عسگری، پرت پرت و آق‏ اوزوم) در گروه اول قرار گرفتند و در گروه‌های دوم و سوم به‌ترتیب ژنوتیپ‏های (‌مراغه، شاهانی و خلیلی) و (قزل‏ اوزوم، گندمه، کشمش سیاه و صاحبی) قرار گرفتند. همچنین نتایج تجزیه به مؤلفه‏های اصلی اول 32/78 درصد از تغییرات کل را توجیه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and evaluation of some local grapevine genotypes in Mahneshn township (Zanjan) using ampelography and ampelometry methods

نویسندگان [English]

 • Masomeh Abbasi
 • Vai Rabiei
 • Jalal Saba
. Former Graduate Student and Associate Professors, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran
چکیده [English]

 
In order to study the genetic diversity of grapevine in Mahneshan (Zanjan) an experiment was performed during 2012 and 2013. In different phenological growth stages (bud burst, anthesis and fruit ripening) quantitative and qualitative characteristics of 12 genotypes (Marageh, Shahani, Khalili, Ag-ozom, Germez keshmish, Ag-keshmish, Gara-keshmish, Asghari, Pert-pert, Gezel-ozom and Gandomeh) based on IBPGR descriptor were evaluated. Results showed that all of evaluated genotypes belonged to vinifera (european) group. Among the genotypes, Gezel-ozom and Gandomeh had female flowers (with inverted stamens). This two cultivars are very important in breeding programs. Simple correlation analysis results indicated the existence of significant positive and negative correlations among some characters. Cluster analysis of assessed traits at 10 Euclidean distance separated the genotypes into three groups. Five genotypes (Germez keshmish, Ag-keshmish, Asghari, Pert-pert and Ag-ozom) stood in the first group.In the second and third group (Maragheh, Shahani and Khalili) and (Gezel-ozom, Gandomeh, Gara-keshmish and Sahebi) stood respectively. Also the principal component analysis (PCA) showed that the first two main components explained the 78.32% of total variations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • descriptor
 • invertad stamen
 • Diversity
 • principal components
 • Cluster Analysis
 1.  

  1. Alizadeh, A. (2004). Collection and preliminary identification of grape cultivars in West Azarbaijan.
  2. Seed and Plant Journal, 20, 1-23 (In Farsi).
  3. Alleweldt, G. & Dettweilir, E. (1989). A model to differentiation grapevine cultivar with to aid of morphological characteristics. Vitis Enological, 1, 53-59.

         

  1. Dolati Baneh, H., Mohammadi, S. A. & Labra, M. (2010). Genetic relationship, synonyms and homonyms within grapevine cultivars of west Azarbaijan province. Seed and Plant ImprovementJournal, 26, 517-529 (In Farsi).
  2. Haji Amiri, A. & Sanei Shariat Panahi, M. (1996). Identification of local grape cultivars of Kermanshah (Sahneh). Seed and Plant Journal, 12, 24-41 (In Farsi).
  3. Karami, M. J. (2009). Evaluation of Major characteristics of Irrigated grape cultivars of Kurdistan provivce. Seed and Plant Improvement Journal, 1-25, 1-31 (in Farsi).
  4. Shoor, M. (1991). Identification and study of local grape cultivars in the north of KhorassanProvince  (Bojnoord and Ghoochan). MSc. Thesis, College of Agriculture, University of Tehran. Iran. 181 pp (In Farsi).
  5. Singleton, V. L. & Esau, P. (1969). Phenolic substances in grape and wine and their significance. Academic Press, New York, 282p.
  6. Pommer, C. V., Ferri, C. P., Martins, F. P., Passos, I. R. S., Terra, M. M. & Pires, E. J. P. (1995). Agronomic and phonological characterization of grape genotype kept in collection at Jundia, Brazil.

  Acta Horticulturae, 523, 147-152

  1.  Pospisilora, D. & Tomasek, J. (1980). Ecologically controlled variabillity in wine grape varities. V.Yeild correlation. Retrived September, 22, 2013 from http://eurekamag.com/research/000/861/0086 1998.     
  2. Zeinanloo, A. (1993). Identification of local grape cultivars in Qazvin and Takestan regions. M.Sc. Thesis, College of Agriculture, University of Tehrn, Iran. 310 pp (In Farsi).