نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، کارشناس ارشد و دانشجوی سابق کارشناسی، گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

تمشک سیاه به‌دلیل وجود جمعیت‌های وحشی و طبیعی آن در سراسر کشور به‌خصوص در منطقۀ شمال از تنوع برخوردار است اما به‌جز مواردی محدود توجه جدی به آن نشده است. این پژوهش با هدف بررسی توده‌های وحشی تمشک سیاه در مناطقی از مازندران صورت پذیرفت. ابتدا مناطق و سپس توده‌های تمشک موجود شناسایی و بر‌اساس توصیفگر تمشک صفات برگ، شاخه، خار، گل و صفات کمّی و کیفی میوه نمونه‌های تمشک سیاه در سه تکرار ارزیابی شد. نتایج نشان داد همبستگی منفی و معناداری بین میزان خسارت ظاهری آفات و بیماری‌ها در بوته با تعداد خار، جهت خار، سطح مقطع تنه و نوع برگچۀ انتهایی بوته‌ها وجود دارد. براساس نتایج تجزیه به عامل‌ها چهار عامل اصلی صفات خار، کمّیت میوه، عادت رشد بوته و گلدهی بیش از 95 درصد از واریانس کل را توصیف کردند. صفات مرتبط با خار شامل اندازه و جهت خار، کرکدار‌بودن شاخه و سطح مقطع شاخه، اندازۀ میوه و اندازۀ گل 50 درصد واریانس کل را شامل می‌شدند. بنا بر نتایج تجزیۀ خوشه‌ای نمونه‌ها در حد تفاوت 100 درصد به دو دسته تقسیم شدند. نمونه‌های مربوط به منطقۀ قائم‌شهر با وجود قرار‌داشتن در یک منطقه با یکدیگر تفاوت نشان دادند و در دسته‌های جداگانه قرار گرفتند که مؤید وجود تنوع در بین ژنوتیپ‌های استفاده‌شدۀ افراد محلی برای تمشک‌چینی است. در دستۀ دوم تفکیک نمونه‌ها با منشأ جغرافیایی آن‌ها مطابقت داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Morphological diversity of blackberries in some regions in Mazandaran province

نویسندگان [English]

 • Mehdi Hadadinejad
 • Somayeh QasemiOmran
 • Fatemeh Azimi Ahangari

Assistance Professor, Master of Science and Former B.Sc. Student, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University (SANRU), Sari, Iran

چکیده [English]

Blackberry diversity is high in Iran due to its wild and natural populations especially in south of Caspian Sea. However it has not been investigated before. The goal of this work was to evaluate some wild populations of black berry in Mazandaran province of Iran. At first, region and then location of blackberries plants identified and the traits of leaf, stem, spin, flower, fruit quantity and quality evaluated based on blackberry descriptor via three replications. Results showed that, there was negative significant correlation between the symptoms of pest and diseases with spin number and direction, cross section of stem and terminal leaflet type. Based on the results, four main factor included spin, fruit quantity, plant growth habit and flowering traits explained more than 95% of observed variance. Spin related traits including spin size and direction, hairiness of shoot, stem cross section and fruit and flower size, explained 50% of total variance. Results of cluster analysis divided genotypes into two groups with 100% difference. The Qaemshahr genotypes distanced from each other and located in separated groups whereas belonged to one region. This indicated the variation in genotypes that is used by blackberry local harvesters. In the second group the genotypes separated from each other based on their geographical origin
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Correlation
 • factor analysis
 • Cluster Analysis
 • thorn
 • Region
 1. Bowen-Forbes, C. S., Zhang, Y. & Nair, M. G. (2010). Anthocyanin content, antioxidant, anti-inflammatory and anticancer properties of blackberry and raspberry fruits. Journal of Food Composition and Analysis, 23, 554-560.
 2. Clark, J.R. & Finn, C.E. (2011). Blackberry breeding and genetics, Fruit, vegetable and cereal science and biotechnology, Global Science Books, 5(1), 27-43.
 3. Clark, J.R. & Finn, CE. (2008) Trends in blackberry breeding. Acta Horticultureae, 777, 41-47.
 4. Dossett, M. P. & Finn. C. E. (2008). Variation and inheritance of vegetative characteristics and reproductive traits in black raspberry, Acta Horticulturae, 777, 147-152.
 5. Ebadi, A & Hadadinejad, M. (2014). Physiology, breeding and production of grapevine, University of Tehran. 382 p. (in Farsi)
 6. Esmaeili, S.Z., Dianati, M., Cherati, A. & Moradi, H. (2012). Evaluation of some morphologic and biochemical characters of wild black berry in mountain foot and plain. In: Proceedings of National congress of medicinal plants, 20-21 Nov., Islamic Azad University, Amol, Iran, pp. 1-5. (in Farsi)
 7. Finn, C. E. & Clark, J.R. (2012). Blackberries. In: M.L. Badenes and D.H. Byrne (Ed), Fruit breeding, Handbook of Plant Breeding, (pp.151-190) Springer Science.
 8. Finn, C. E. (2008). Blackberries. In: J. F. Hancock (Ed), Temperate fruit crop breeding. (pp. 83-114.) Springer Science.
 9. Finn, C.E. (2006). Caneberry breeders in North America, Journal of HortScience, 41, 22-24.
 10. Finn, C.E., Knight, V.H. (2002). What’s going on in the world of Rubus breeding? Acta Horticultureae, 585, 31-38.
 11. Gharaghani, A., Eshghi, S., Momeni, S. H. A. & Keshavarz, Z. (2011).Establishment of first collection of iranian rubus germplasm a preliminary study of genetic diversity pomological potential and nutritional value of the accession. In Procceding of 13th Eucaroia symposium on fruit breeding and genetics, 11-15, Sep., Warsaw, Poland, p: 137.
 12. Graham, J. & Woodhead, M. (2011). Rubus. In: C. Kole, (ed), Wild Crop Relatives, Genomic and Breeding Resources Temperate Fruits, (Pp.197-196) Springer Science.
 13. Hadadinejad, M. (2014). Establishment of research collection of blackberries in east of mazandaran. In: Proceedings of 3rd national congress of organic and customary agriculture, 20-21 Aug., University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran, pp. 1-4. (in Farsi)
 14. Hummer, K.E. & Janick, J. (2007). Rubus iconology: Antiquity to the renaissance. Acta Horticultureae, 759, 89-106.
 15. Jafari, Z. & Gharaghani, A. (2012). Study of growth and yield of some blackberries species from throughout Iran in Bajgah. Msc. Thesis. Department of horticulture, University of Shiraz. (in Farsi)
 16. Keshavarz, G. & Gharaghani, A. (2011). Study the genetic variation and relation of some Iranian blackberries population and species using microsatelite markers. M.Sc. thesis. Department of horticulture, University of Shiraz. (in Farsi)
 17. Khatamsaz, M. (1998). The Flora of Iran, rosaceae, Research institute of forests and pastures. 352 p (36-20). (in Farsi)
 18. Lesani, H. & Mojtahedi, M. (2000). The basis of plant physiology, University of Tehran. 738p. (in Farsi)
 19. Momeni, S.H.A. & Gharaghani, A. (2010). Study the growth chractristics and fruit quantitative and qualitative traits of some blackberries from north and south of Iran. M.Sc. thesis. Department of horticulture, University of Shiraz. (in Farsi)
 20. Moore, J.N. & Skirvin, R.M. (1990). Blackberry management. In: G.J. Galletta & D. G. Himelrick (Eds), Small Fruit Crop Management, (Pp: 214-244) Prentice Hall.
 21. Nalbandi, H., Seyedlu, S.S & Hajilu, J. (2010). Aplication of Iranian blackberry engineering effects in postharvest. In: Proceedings of 6th National and engineering congress of agricultural machines and mechanization, 15-16 Sep., University of Tehran, Karaj, Iran, pp. 1-8.
 22. Parvaneh, V. (2006). Quality control and the chemical analysis of food, University of Tehran, 332p. (in Farsi)
 23. Schneider, C.K. (1905). The genus Berberis (Euberberis). Preparation of a monograph. Bull Herb Boissier, 5(2), 33-48.
 24. Sedighi, A. & Rahim malek, M. (2012). Study of genetic variation of Hircanian blackberry (Rubus hyrcanus Juz) using ISSR and morphologic markers in Iran. M.Sc. thesis. Department of plant breeding, Colleg of Agriculture, Industrial University of Isfahan. (in Farsi)
 25. Strik, B.C., Clark, J.R., Finn, C.E. & Bañados, M.P. (2007). Worldwide blackberry production. Journal of HortTechnology, 17, 205-213.
 26. Stafne, E.T. & Clark, J.R. (2003). Genetic similarity among arkansas blackberry cultivars based on pedigree analysis. Horticultural Studies, AAES Research Series, 520, 29-31.
 27. UPOV for blackberry. (2006). International union for the protection of new varieties of plants, TG/73/7.
 28. Weber, C.A., Perkins-Veazie, P., Moore, P.P. & Howard, L. (2008). Variability of antioxidant content in raspberry germplasm, Acta Horticultureae, 777, 493-498.
 29. Wroslstad, R. E. (1976). Color and pigment analysis in fruit products. Station Bull. 621. Agriculture Experiment Station Oregon State University.