دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 523-692 

مقاله پژوهشی

1. اثر خشکی و سایه بر رشد چمن فستوکای پابلند (Festuca arundinacea L.) و علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum L.)

صفحه 523-534

10.22059/ijhs.2015.56902

امیر صادقی؛ نعمت اله اعتمادی؛ علی نیکبخت؛ محمد رضا سبزعلیان


5. بررسی خصوصیات نتاج حاصل از دورگ‎گیری در گل سیکلامن (Cyclamen persicum Mill.)

صفحه 575-589

10.22059/ijhs.2015.56906

روح انگیز نادری؛ محمد کرمانشاهانی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ احمد خلیقی


15. شناسایی، اهلی‌کردن و مقایسۀ عملکرد نژاد بومی قارچ صدفی (Pleurotus spp) با نژاد تجاری

صفحه 687-692

10.22059/ijhs.2015.56916

فاطمه رئیسی؛ غلام علی پیوست؛ معظم حسن پور اصیل؛ جمال علی الفتی؛ سید اکبر خداپرست