مقاله پژوهشی
طراحی، ساخت و انتقال سازه‌های ژنی جهت خاموش‌سازی ژن‌های F3′5′H و F3′H در انگور رقم شیراز

مریم پژمان مهر؛ علی عبادی؛ امیر موسوی؛ دبرا مک دیوید؛ آماندا ر. والکر

دوره 46، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54120

چکیده
  به‌منظور مطالعۀ عملکرد ژن‏های F3´5´H و F3´H وبرهمکنش آن‌ها در مسیر بیوسنتز فلاونوئیدها در انگور، از طریق طراحی و ساخت سازه‌های مناسب ایجاد‌کنندۀ ihpRNA، لاین‌های تراریخت حاوی سازۀ خاموش‌کنندۀ ژن F3´H وسازۀ خاموش‏کنندۀ هر دو ژن F3´5´H و F3´H ایجاد شدند. به این منظور‌ قطعاتی از دو ژن انتخاب و به‌صورت تکرارهای معکوس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی خصوصیات پومولوژیکی برخی از ارقام جدید گیلاس در شرایط آب‌و‌هوایی کرج

اکرم اکبری؛ ناصر بوذری؛ محمد اسماعیل امیری؛ کاظم ارزانی

دوره 46، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 17-25

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54121

چکیده
  ارزیابی خصوصیات پومولوژیکی می‌تواند در انتخاب ارقام برتر برای کشت در سطح تجاری مفید باشد. بدین منظور پنج رقم جدید وارداتی گیلاس از مجارستان شامل استلا، سان‌بورست، قرمز دورفی، سامیت و سابیما و دو رقم گیلاس شاهد به نام‌های سیلژ بلامارکا و سیاه مشهد در ایستگاه تحقیقات باغبانی کمال‌شهر‌ـ کرج به‌مدت دو سال با استفاده از شش صفت کمّی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر تاریخ کاشت بر روند تجمع مادۀ خشک و خصوصیات زراعی ارقام سیب‏زمینی تحت‌تأثیر یخ‏بندان در شرایط مزرعه

عبدالستار دارابی؛ رضا صالحی محمدی

دوره 46، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 27-39

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54122

چکیده
  این پژوهش به‏صورت آزمایش کرت‏های‏یک‌بار خرد‌شده در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 3 تکرار به‌مدت یک ‏سال زراعی (1390‌ـ 1391) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا شد. فاکتور اصلی شامل سه تاریخ کاشت از یازدهم آذرماه تا اول دی‌ماه به فاصلۀ 10 روز و فاکتور فرعی چهار رقم سیب‌زمینی (سانته، ساوالان، سانتانا و المرا) بود. هنگام وقوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر جایگزینی نسبی نیترات به‌وسیلۀ آمونیوم بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و جذب عناصر پر‌مصرف دو رقم زیتون در شرایط شور

فاطمه بهبهانی؛ ولی ربیعی؛ مهدی طاهری

دوره 46، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 41-50

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54123

چکیده
  ‌آزمایشی برای بررسی اثر متقابل شوری و نسبت آمونیوم به نیترات بر نهال‏های زیتون به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش چهار سطح شوری (0، 50، 100، 150 میلی‌مولار کلرید‌سدیم) و چهار نسبت مختلف آمونیوم به نیترات شامل: 14:0 (محلول بدون آمونیوم + meq/l 14 نیترات)؛ 12:2 (2 آمونیوم + 12 نیترات)؛ 10:4 (4 آمونیوم + 10 نیترات)؛ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از گونه‏های خوراکی زعفران بومی ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی ISSR

بیتا خوانساری نژاد؛ محمد رضا حسندخت؛ وحیده ناظری؛ ابوذر سورنی

دوره 46، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 51-61

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54124

چکیده
  در این مطالعه 16 صفت مورفولوژیک روی 250 نمونۀ گیاهی (بوته) و 13 آغازگر ISSR بر 25 نمونه از دو گونۀ زعفران وحشی ایرانی (Crocus speciosus و Crocus cancellathus) بررسی شد. بیشترین ضریب تنوع مربوط به ضخامت گلبرگ (25/71‌درصد) و کمترین آن مربوط به صفت طول برگ (08/15‌درصد) بود. تجزیۀ خوشه‏ای بر‌اساس صفات مورفولوژیک نمونه‏های مطالعه‌شده را به سه گروه تقسیم کرد. سیزده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعة ارتباط بین صفات مورفولوژیک با گل‌دهی در هم‌گروه‏های سیر ایرانی

احمدرضا عباسی فر؛ فرشاد دشتی

دوره 46، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 63-75

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54126

چکیده
  ‌این آزمایش با هدف تشخیص هم‌گروه‏های گل‌ده سیر (Allium sativum L.) و تعیین ارتباط صفات مورفولوژیکی با صفت گل‌دهی با استفاده از روش‏های آماری تجزیة واریانس، مقایسة میانگین‏ها، ضرایب همبستگی، تجزیة عامل، رگرسیون گام‌به‌گام، تجزیة مسیر و تجزیة خوشه انجام شد. در این پژوهش صفات گل‌دهی، تعداد، طول و عرض برگ، موقعیت طویل‏ترین برگ، طول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر زمان گرده‏افشانی و محیط‏های کشت متفاوت بر تشکیل کپسول بذر، درصد و سرعت جوانه‏زنی بذور ارکیدۀ فالانوپسیس ('Phalaenopsis amabilis cv. Cool Breeze')

خسرو بالی لاشکی؛ روح انگیز نادری؛ سیامک کلانتری؛ ابوذر سورنی

دوره 46، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 77-86

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54127

چکیده
  گل‏های ارکیده به‌دلیل زیبایی منحصر به فرد، از گل‏های پرتقاضا در دنیا هستند. در بین جنس‏های ارکیده، از جنس فالانوپسیس استقبال بیشتری شده است و بخش عمده‏ای از فروش جهانی به آن اختصاص دارد. سختی تکثیر به‌دلیل مشکلات جوانه‌زنی بذور و فیزیولوژی پیچیدۀ این گیاه از مشکلات تولید انبوه آن است. تعیین بهترین زمان گرده‏افشانی برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر سیستم‌های تربیت و سطوح هرس بر عملکرد و کیفیت کیوی

مهتاب مرادی دیگه سرا؛ عبدالعلی حسامی؛ محمود قاسم نژاد

دوره 46، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 87-97

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54128

چکیده
  باردهی مداوم و تولید میوه‌های باکیفیت در کیوی، مستلزم تربیت صحیح اولیه و هرس سالیانۀ منظم است. این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر سه نوع سیستم تربیت شامل تی‌بار (T-bar) به‌منزلۀ سیستم تربیت رایج، تی- وای تغییریافته (MTY) و وای شکل (Y)، و دو سطح شدت هرس (60 و 80 جوانه به‌ازای هر درخت) بر عملکرد و کیفیت میوۀ کیوی رقم هایوارد انجام شد. آزمایش به‌صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر محلول‌پاشی پوترسین بر افزایش تحمل دانهال‌های گردوی ایرانی(Juglans regia L.) به تنش خشکی

پریسا پروین؛ مسعود خضری

دوره 46، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 99-109

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54129

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر محلول‏پاشی غلظت‏های مختلف پوترسین بر افزایش تحمل دانهال‏های گردوی ایرانی به تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایۀ کاملاً تصادفی با 9 تیمار و 20 تکرار در یک گلخانۀ کاملاً کنترل‌شده اجرا شد. تیمارها شامل پوترسین در غلظت‏های صفر، 5/0 و 1 میلی‏مولار و تنش خشکی در سه سطح شاهد (80‌درصد ظرفیت زراعی)، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر دگرگرده‌افشانی بر درصد تشکیل، خواص کمّی و کیفی میوۀ انگور رقم قزل‌اوزوم

حامد دولتی بانه؛ نرجس خاتون عابدی؛ رسول جلیلی مرندی

دوره 46، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 111-118

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54130

چکیده
  برخی ارقام انگور گل مادۀ فیزیولوژیک دارند و برای تشکیل میوه به گرده‌زای مناسب نیازمندند. در صورت کشت خالص آن‌ها، میزان تشکیل میوه به‌شدت کاهش می‏یابد. برای بررسی اثرات دگرگرده‌افشانی چهار رقم انگور عسگری، ریش‌بابا، بی‏دانۀ سفید و تبرزۀ سفید بر درصد تشکیل میوه، وزن، اندازۀ خوشه، وزن چوب خوشه، Tss، TA، pH آب و رنگ میوۀ انگور قزل‏اوزوم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی فسفر بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum)

حسین شکفته؛ امر الله مارزی؛ سمیه غفاری شهرآباد

دوره 46، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 119-129

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54131

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کودهای فسفر بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی ریحانآزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقۀ جیرفت انجام شد. تیمارها شامل: کود بارور 2 در سه سطح (20،10 و 25 گرم در هکتار)، کود گاوی در سه سطح (5، 10 و 15 تن در هکتار)، کودهای شیمیایی سوپرفسفات تریپل و فسفات آمونیوم هر کدام در سه سطح (50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر سیستم تربیت و محلول‌پاشی با کلسیم در بهبود رنگ و ترکیب عناصر غذایی میوۀ سیب رقم «گالا» و «دلبار استیوال»

عرفان سپهوند؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ محمود قاسم نژاد؛ علیرضا طلایی؛ محمد علی عسکری سرچشمه

دوره 46، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 131-140

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54132

چکیده
  سیستم‌های تربیت و محلول‌پاشی با کلسیم می‌تواند با تغییر ترکیب معدنی میوه رنگ‌گیری میوه‌های سیب را بهبود بخشد. در این پژوهش، اثر محلول‌پاشی کلرید‌کلسیم با غلظت‌های مختلف (صفر، 75/0، 5/1 و 3 گرم در لیتر) طی 2، 4 و 6 هفته قبل از برداشت بر غلظت عناصر غذایی و شاخص‌های رنگ میوۀ سیب رقم‌های «گالا» و «دلبار استیوال» تربیت‌شده با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر 6- بنزیل آمینو‌پورین و سایکوسل بر تولید ریزغده در دو رقم سیب‏زمینی در شرایط درون‌شیشه‌ای

حمیدرضا روستا؛ سمیرا وزیری نسب؛ محمود رقامی

دوره 46، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 141-156

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54133

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر غلظت‏های مختلف 6-بنزیل آمینو‌پورین (BAP) و سایکوسل (CCC) بر تولید ریزغده (میکروتیوبر) در دو رقم سیب‏زمینی در شرایط درون‌شیشه‏ای، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل با طرح پایۀ کاملاً تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل BAP در 4 غلظت صفر، 5، 10 و 15 میلی‌گرم بر لیتر، CCC در 4 غلظت صفر، 250، 500 و 1000 میلی‏گرم بر لیتر و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر روش کشت نشایی و سوخچه بر تاریخ تشکیل سوخ و شاخص‌های رشد ژنوتیپ‏های پیاز

عبدالستار دارابی

دوره 46، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 157-168

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54134

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر روش‏های کشت بر تاریخ تشکیل سوخ و شاخص‏های رشد ژنوتیپ‏های پیاز آزمایشی به‌صورت کرت‏های خرد‌شده در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان انجام گرفت. عامل اصلی دو روش کاشت: نشایی و سوخچه و عامل فرعی چهار ژنوتیپ: پیاز اصلاح‌شده بهبهان؛ تودۀ محلی رامهرمز؛ رقم تگزاس ارلی‏گرانو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی کمّی و کیفی سه تودۀ محلی پیوندی و غیر‌پیوندی خربزۀ ایرانی

رقیه جوانپور؛ رضا صالحی محمدی؛ میثم نژاد صاحبی؛ سید جواد موسوی زاده

دوره 46، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 169-178

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54135

چکیده
  به‌منظور بررسی عملکرد کمّی و کیفی سه تودۀ محلی خربزه (Cucumis melo gr. Inodorus) به نام‌های زردجلال، آناناسی و خاتونی پژوهشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 16 تیمار و سه تکرار در مزرعۀ تحقیقاتی جهاد دانشگاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. پنج رقم کــــدوی هیبرید تجاری به نام‌های Ace، Shintozwa، ShintoHongto، Zuktozwa و Ferro-RZ به‌عنوان پایه ...  بیشتر