دوره و شماره: دوره 43، شماره 1 - شماره پیاپی 899277، مرداد 1391، صفحه 1-112 (مجله علوم باغبانی ایران) 
عوامل مؤثر در انتقال ژن گزارشگر uidA با استفاده از اگروباکتری به گیاه کاهو (Lactuca sativa L.)

صفحه 91-101

10.22059/ijhs.2012.24863

حسین هنری؛ هوشنگ علیزاده؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ سیدعلی پیغمبری؛ مختار جلالی جواران؛ روح اله براهیمی پور