دوره 53 (1401)
دوره 52 (1400)
دوره 51 (1399)
دوره 50 (1398)
دوره 49 (1397)
دوره 48 (1396)
دوره 47 (1395)
دوره 46 (1394)
دوره 45 (1393)
دوره 44 (1392)
دوره 43 (1391)
شماره 4
مجله علوم باغبانی ایران
دی 1391، صفحه 357-471
شماره 3
مجله علوم باغبانی ایران
آبان 1391، صفحه 267-355
شماره 2 مهر 1391، صفحه 113-265
شماره 1
مجله علوم باغبانی ایران
مرداد 1391، صفحه 1-112
دوره 42 (1390)
دوره 41 (1389)
دوره 40 (1388)
دوره 39 (1387)
بررسی تنوع فنوتیپی برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی

موسی رسولی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ ذبیح اله زمانی؛ علی ایمانی؛ علی عبادی

دوره 43، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 357-370

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.29371

چکیده
  به منظور گروه بندی و مقایسه 72 رقم و ژنوتیپ بادام،30 صفت شامل 12 صفت فنولوژیکی و رویشی درخت و 18 صفت مربوط به خشک میوه و مغز، براساس توصیفگر جهانی بادام اندازه گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده برخی از صفات مثل عادت رشدی درخت، رنگ گل، وزن خشک میوه، سختی پوست چوبی و طعم مغز دارای ضریب تغییرات بالایی بودند. ضرایب همبستگی ساده بین صفات نشان داد ...  بیشتر

اثر نوع هرس و انتخاب میوه بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی دو رقم فلفل دلمه گلخانه‌ای (Capsicum annuum L.)

فرشاد دشتی؛ مهرداد رسولی

دوره 43، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 371-379

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.29372

چکیده
  اثر هرس شاخه در 3 سطح (نگهداری 2، 3 و4 شاخه اصلی) و انتخاب میوه در 2 سطح (انتخاب میوه روی شاخه اصلی، انتخاب میوه روی شاخه اصلی و فرعی) بر عملکرد و صفات کیفی دو رقم فلفل گلخانه‌ای (رقم قرمز Torkal و نارنجی Paramo) بصورت فاکتوریل در طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه‌ای مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد رقم قرمز تعداد میوه (43/14 ...  بیشتر

بررسی اثر تنظیم کننده‌های رشد پیکلورام و 2,4-D بر کالوس‌زایی ریزنمونه‌های برگ، دمبرگ و آندوسپرم گیاه سیکاس (Thunb. Cycas revoluta)

خدیجه محیسنی؛ روح‌انگیز نادری؛ منصور امیدی

دوره 43، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 381-391

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.29373

چکیده
  Cycas reveluta Thunb. is a valuable ornamental plant, requiring special care for appropriate growth and development. This beautiful plant having been found for the first time in China, is typical in tropical areas. Considering the advantages of tissue culture for propagation of the plant, the present study was aimed at evaluating the effects of various kinds and concentrations of growth regulators 2,4-D (0, 1, 2 and 4 mg/l) and Picloram (0, 1, 2.5, 5 and 10 mg/l) as well as different types of explants (leaf, petiole, and endosperm) on callus induction in C. revoluta as a vital stage in successful ...  بیشتر

تأثیر کاربرد پرولین و گلایسین بتائین بر برخی خصوصیّات فیزیولوژیکی انگور تحت شرایط تنش خشکی

مهدی محمدزمانی؛ ولی ربیعی؛ محمدعلی نجاتیان

دوره 43، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 393-401

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.29374

چکیده
  خشکی به عنوان یک تنش غیر زنده در اکثر مراحل رشد گیاه آثار مخرب و زیان آوری دارد. گیاهان برای مقابله با خشکی واکنش‌های مختلفی از خود نشان می‌دهند. از جمله این واکنش‌ها تولید اسمولیت‌هایی مثل پرولین و گلایسین‌بتائین است که به نظر می‌رسد بتوان با اضافه کردن مصنوعی این ترکیبات در گیاهان تحمل آن‌ها را به شرایط خشکی افزایش داد. بدین منظور ...  بیشتر

اثر تنش آبی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی سه ژنوتیپ دستنبو و طالبی ایران

نجمه زینلی؛ مجتبی دلشاد؛ عبدالکریم کاشی؛ کمال الدین حق بین

دوره 43، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 403-410

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.29375

چکیده
  این تحقیق به منظور ارزیابی مقاومت به تنش کم آبی دو ژنوتیپ دستنبوی ایرانی (دستنبوی بیرجند و کرمان) و یک رقم طالبی سمسوری ورامین انجام شد. در این مطالعه، سه سطح آبیاری (شروع آبیاری در پتانسیلهای ماتریک 50-، 65- و 75- سانتی بار) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثرتنش آبی بر عملکرد، سفتی بافت میوه، میزان قندهای گلوکز، فروکتوز و ساکاروز ...  بیشتر

اثر میزان و زمان مصرف کود نیتروژنی بر کمیت و کیفیت محصول دو رقم هویج (Daucus carota L.)

آتنا یزدانی دماوندی؛ معظم حسن پور اصیل؛ بابک ربیعی

دوره 43، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 411-422

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.29376

چکیده
  به منظور ارزیابی اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژنی بر کمیت و کیفیت دو رقم هویج ، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل 2×3×4 در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 24 تیمار و 3 تکرار انجام شد. مقادیر 25، 50، 75 و 100 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنی در 3 زمان مصرف همزمان با آماده‌سازی بستر، 30 و 60 روز پس از کاشت در دورقم هویج ’نانتز‘ و ’فورتو‘ مورد بررسی ...  بیشتر

بررسی رشد و عملکرد گوجه فرنگی گلخانه‌ای رقم سیندا تحت تأثیر پیوند، روش تربیت و تنک میوه در کشت هیدروپونیک

امیر رحمتیان؛ مجتبی دلشاد؛ رضا صالحی محمدی؛ مسعود موسوی رحیمی

دوره 43، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 423-435

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.29377

چکیده
  رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی میوه‌ی گیاهان گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای رقم سیندا به صورت غیر پیوندی و پیوندی روی پایه کینگ‌کنگ و روی ریشه‌ی خودی، با دو روش تربیت تک‌ساقه و دو‌ساقه همراه با دو سطح تنک میوه: 1) خوشه‌های بدون تنک میوه، 2) تنک خوشه‌ها تا 5 میوه با یکدیگر مقایسه گردید. سرعت رشد گیاه، سرعت رشد نسبی، میزان فتوسنتز خالص، شاخص سطح ...  بیشتر

بررسی اثر انواع خاک‌پوش و سایه‌انداز بر عملکرد و کیفیت گوجه‌فرنگی در شرایط کم آبی

زینب اسماعیل زاده؛ مهدی صیدی

دوره 43، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 463-471

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.29378

چکیده
  جهت بررسی اثر انواع خاک‌پوش و پرده‌های سایه‌انداز بر خصوصیات کیفی و کمی گوجه‌فرنگی هیبرید ارلی اوربانا تحت شرایط کمبود آب، آزمایشی در سال زراعی 88-87 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ایلام به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام پذیرفت. کرت‌های اصلی به چهار سطح سایه‌دهی (صفر، 40، 55 و 60 درصد) و کرت‌های ...  بیشتر

بررسی وضعیت خود و دگر سازگاری در تعدادی از ژنوتیپ های اصلاح شده بادام

علی مومن پور؛ علی عبادی؛ علی ایمانی

دوره 43، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 447-461

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.29379

چکیده
  Self-incompatibility is one of the most prominent inhibiting factors in almond production which reduces fruit set, making orchard management difficult. Therefore, breeding of almond to produce self-compatible genotypes is indispensably important. In this research work, pollen tube growth rate was studied in 38 genotypes obtained from crossing between Touno (male parent) and Shahrood 12 (female parent). Flowers of each progeny was self pollinated. Then, pollen tube growth was studied through fluorescent microscopy. Fruit set was also determined. To study pollen tube growth rate, a number of four ...  بیشتر

تاثیر ارتفاع و تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر آنغوزه تلخ (Ferula assa-foetida L.)

محمدرضا پیرمرادی؛ رضا امیدبیگی؛ محمدرضا نقوی؛ امین باقی زاده؛ عباس یدالهی

دوره 43، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 461-471

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.29380

چکیده
  آنغوزه تلخ (.Ferula assa-foetida L) گیاهی وحشی، متعلق به تیره چتریان است. این تحقیق به منظور تعیین نوع خواب در بذر این گیاه و تعیین بهترین تیمار جهت جوانه زنی سریع آن انجام گرفت. بدین منظور 12 تیمار شامل اسید جیبرلیک 500، 1000 و 1500 پی پی ام، نیترات پتاسیم 1/0، 2/0 و 3/0 مولار، آبشویی، 24، 48 و 72 ساعت، حذف پوسته بذر (بذور یکساله و تازه برداشت شده) و بذور تازه ...  بیشتر