دوره و شماره: دوره 43، شماره 4 - شماره پیاپی 1262745، دی 1391، صفحه 357-471 (مجله علوم باغبانی ایران) 
تاثیر ارتفاع و تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر آنغوزه تلخ (Ferula assa-foetida L.)

صفحه 461-471

10.22059/ijhs.2012.29380

محمدرضا پیرمرادی؛ رضا امیدبیگی؛ محمدرضا نقوی؛ امین باقی زاده؛ عباس یدالهی