بررسی تنوع ژنتیکی برخی از پایه های پاکوتاه کننده سیب با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق تنوع ژنتیکی 19 پایه اصلاح شده سیب در انگلستان و روسیه که از مناطق مختلف ایران جمع آوری شده همراه با 12 ژنوتیپ و پنج نمونه حاصل از کشت بافت به کمک نشانگرDNA (RAPD) مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 100 آغازگر تصادفی در انجام واکنش PCR روی نمونه ها ارزیابی شد که 10 آغازگر تکثیر DNA الگو را به خوبی انجام داده و بین نمونه ها چند شکلی قابل ملاحظه ای نشان دادند. این 10 آغاز گر در مجموع 160 باند در کل نمونه ها تکثیر کردند که 136 باند چند شکل بودند. تجزیه کلاستر نمونه ها بر اساس باندهای چند شکل با استفاده از ضریب تشابه دایس و به روش UPGMA انجام گرفت. بیشترین تشابه ژنتیکی (90%) بین پایه پاکوتاه کننده B.9a و B.9b بدست آمد. در تجزیه کلاستر، نمونه ها در حد تشابه 60/0 در چهار گروه مجزا جای گرفتند. گروه‌بندی پایه های پاکوتاه کننده سیب در اغلب موارد با مناطق جمع آوری آنها مطابقت خوبی نشان داد که نشان دهنده زمینه ژنتیکی نزدیک و یا داشتن والد مشترک می باشد. ضریب کوفنتیکی بین ماتریس تشابه و دندروگرام در حد 89/0 r= بدست آمد که برازش مناسب دندروگرام با ماتریس تشابه را نشان داد. به علاوه، این آزمایش نشان داد که نشانگر RAPD برای گروه بندی نمونه های سیب پایه پاکوتاه کننده یک تکنیک موثر و مفید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Genetic Diversity in some Apple Dwarf Rootstocks (Malus Spp.) Using RAPD Molecular Markers

نویسندگان [English]

  • shahla kian amiri 1
  • Mohammad esmaeel hassani 2
  • zabihollah zamani 3
چکیده [English]

Genetic diversity of 36 genotypes of dwarf and semi-dwarf apple rootstocks along with seven Iranian dwarf rootstocks were investigated by use of RAPD DNA markers. A set of 100 random primers was utilized in PCR reaction from which 10 primers resulted in good amplification with high polymorphism. Among primers, 10 selected RAPD primers produced 160 bands, in which, 136 were polymorphic. Cluster analysis was done based on polymorphic bands using Dice similarity coefficient and UPGMA method. The highest genetic similarity (90%) was detected between B9a and B9b samples. Grouping of dwarf apple rootstocks showed the most proper correlation with their sampling area, showing either close genetic background or existence of the same parents. In cluster analysis, four distinct groups of 0.6 similarities were identified. Cophenetic coefficient between similarity matrices and dendrogram was 0.89, showing a proper fit of dendrogram with similarity matrices. This experiment showed RAPD markers as a suitable and efficient technique to differentiate apple Dwarf rootstock samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apple cultivar Azayesh
  • Dwarfing rootstocks
  • Genetic diversity
  • PCR.
  • RAPD