اثرات غلظت های متفاوت جیبرلین، بنزیل آدنین، دما و مدت زمان انبار بر نیساگ و رشد بعدی گیاه گلدانی شیپوری رقم چایلدسیانا

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

4 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

گل شیپوری یکی از گیاهان زینتی پیازی متعلق به تیره آراسه ( (Araceaمی باشد که شامل هفت گونه با گل آذین اسپادیکس است و به عنوان گل بریده و گیاه گلدانی استفاده می شوند. به منظور ارزیابی اثر مدت زمان و دمای انبار نیساگ ها پیش از کشت و دو تنظیم کننده رشد جیبرلین و بنزیل آدنین بر مشخصات کمی و کیفی گیاه گلدانی شیپوری، آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران اجرا گردید. تیمارهای به کار رفته شامل جیبرلین و بنزیل آدنین هر یک در سه سطح (صفر، 100 و 200 میلی گرم در لیتر) و دو سطح دمای انبار نگهداری نیساگ (10 و 20 درجه سانتی گراد) در دو مدت زمان (4 و 8 هفته) بود. نتایج این آزمایش نشان داد که تأثیر طول مدت زمان نگهداری نیساگ پیش از کشت، بر تعداد روزها از کشت نیساگ تا زمان رویش معنی دار بود. دمای انبار نگهداری نیساگ ها نیز در سطح احتمال 1% بر این صفت اثر معنی داری داشت. دمای 10 درجه سانتی گراد، تعداد روز از کشت تا رویش را به تأخیر انداخت. نتیجه آزمایش به طور کلی نشان داد که اثر متقابل بین مدت زمان چهار هفته انبار × دمای 20 درجه سانتی گراد انبار × محلول جیبرلین 200 پی پی ام × محلول بنزیل آدنین 200 پی پی ام، بالاترین تعداد شاخه (67/7 شاخه از هر نیساگ) و در تیمار هشت هفته انبار × دمای 10 درجه انبار × غوطه وری نیساگ ها در آب مقطر، کمترین تعداد شاخه (یک شاخه در هر گلدان) تولید کرد. مقایسه میانگین ها در بررسی اثرات متقابل چهار عامل مورد بررسی، بیانگر آن بود که گیاهانی که نیساگ آنها پیش از کشت در محلول 200 میلی گرم در لیتر جیبرلین غوطه ور گردیده، با بنزیل آدنین تیمار نشده و به مدت چهار هفته در دمای 20 درجه سانتی گراد نگهداری شده بودند، برگ آنها بیشترین سطح را داشت. همچنین کاربرد تنظیم کننده رشد جیبرلین در این آزمایش باعث شد که افزایش قطر نیساگ پس از پایان دوره رشد، نسبت به گیاهان شاهد کمتر باشد، به گونه ای که در تیمار شاهد، بالاترین مقدار افزایش قطر نیساگ مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Different Concentrations of GA3 and BA Treatments, Storage Temperature and Duration on Rhizome and Subsequent Growth of Calla Lily Pot Plant (Zantedeschia aethiopica cv. childsiana)

نویسندگان [English]

  • nasrin majidian 1
  • roohangiz naderi 2
  • majid majidian 3
  • ahmad khalighi 4
چکیده [English]

Calla lily, an ornamental bulbous plant from Araceae family (consisting of seven species) is characterized by spadix inflorescence and utilized for cut flower as well as for pot plant. A greenhouse study was conducted in university college of Agriculture and Nature Resources of Tehran University, to evaluate the quantitative and qualitative characteristics of pot plant of Calla lily. The type of design was a completely randomized design of factorial arrangement and three replications. Experimental factors included preplant treatment with three levels of gibberellic acid (0, 100, 200 ppm) and three levels of benzyl adenine hormone (0, 100, 200 ppm) as well as two levels of storage temperature (10?c, 20?c) and two levels of rhizome storage duration (4 & 8 weeks). The results indicated that effect of duration of preplanting storage of rhizomes was significant on the number of days from planting to emergence. Also, storage temperature exerted a significant effect on this trait at 1% level. A temperature of 10?C delayed the number of days from planting to emergence. According to significant four way interaction, maximum shoot number (7.67 shoots per rhizome) was obtained when 4 weeks of storage temperature of 20?C × gibberellin solution at (200ppm) × benzyladenin solution at 200ppm were applied. However, a minimum of shoot number (1 shoot for every rhizome) was observed when 8 weeks of storage × temperature of 10?C × dipping rhizomes in distillated water × foliar spraying with distillated water were employed. A comparison of means in evaluation of interaction effects of four factors indicate that plants which are related to treatment number 16, had the highest leaf area. This treatment was related to plants the rhizomes of which were dipped (during preplanting) in 200ppm gibberellin solution and were stored for four weeks in a temperature of 20?C with their foliage being sprayed by distillated water. Meamwhile, application of gibberellin caused the increase in rhizome diameter (at the end of experiment) to be less than that in control treatment. So, maximum increase in rhizome diameter was observed in control treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benzyladenin
  • Calla lily
  • gibberellin
  • storage