بررسی تاثیر تغذیه نیترات کلسیم و تنظیم کننده رشد IBA برخصوصیات کمی و کیفی دو رقم سوسن

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

2 دانشیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

3 دانشیار گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

این آزمایش در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در ارقام سوسن به نام های Navona و Fangio با هورمون اکسینIBA در غلظت های 500 ، 750 و 1000 پی پی ام و نیترات کلسیم در غلظت های 0 ، 1 ، 5/1 و 2 میلی مول انجام گرفت. نتایج نشان داد که توزیع کلسیم در اندامهای مختلف گیاه اهمیت دارد و مقایسه میانگین های حاصله نشان داد که اختلافی در بین آنها مشاهده می شود که از نظر آماری این اختلاف فقط در مورد ریشه های ساقه ای بالای پیاز معنی دار نبود. در غلظت 2 میلی مول نیترات کلسیم و 1000 پی پی ام IBA ، بیشترین مساحت برگ و وزن تر و خشک گیاه و تعداد ریشه های نابجا مشاهده گردید و همینطور کمترین سطح سوختگی برگ و کمترین اتیلن تولیدی در گل و نیز کمترین ریزش گلچه در پایان عمر گلدانی (روز دهم) و کمترین نفوذپذیری سلول در اندامهای برگ، ساقه و گل در این غلظت کلسیم بدست آمد. برهمکنش بین کلسیم و ارقام، نشان داد که آستانه مطلوب تغذیه با نیترات کلسیم در رقم Navona غلظت 5/1 میلی مول و در رقم Fangio در غلظت 2 میلی مول می باشد. مجموع نتایج نشان داد که یکی از روشهای کاهش سوختگی برگ و افزایش عمر گلدانی در سوسن، استفاده از منابع نیترات کلسیم همراه با تحریک تولید ریشه های ساقه ای می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Effects of Calcium Nitrate and IBA on Quality and Quantity of Two Cultivars of Lily cut Flower

نویسندگان [English]

  • vali karimi 1
  • abdollah hatamzadeh 2
  • moaazeam hassanpour asil 2
  • habibollah samizadeh 3
1
2
3
چکیده [English]

This experiment was carried out in the Agricultural Faculty of Guilan University. The Factorial experiment was performed based on a completely randomized design of three replications. The experimental factors comprised of: lillium cultivars, Navona (Asiatic) and Fangio (LA), four levels of calcium nitrate (0, 1, 1.5 and 2 mM) in combination with three levels of IBA (500, 750 and 1000 ppm) . The results indicated that calcium content, significantly affected all sections of the plants at the level of 5%(?=%5) except for the adventitious roots in crown. The longest vase life, wet and dry weights of plants as well as leaf area were observed at 2 mM calcium nitrate level treatment. The most adventitious roots per plants were observed in 1000 ppm of IBA treatment. The lowest leaf necrosis, ethylene production in flower, floret drop and cell leakage of leaf, stem and flower observed at the 2 mM calcium nitrate and at 1000 ppm IBA. However, interaction of calcium nitrate and varieties indicated that threshold of good nutrition in the two varieties varies. Overall, it is indicated that, the best growth in Navona and Fangio occur in 1.5 and 2 mM of calcium nitrate application, respectively. The results finally showed that one of the methods of decreasing leaf necrosis while increasing vase life in lily cut flower is the use of calcium nitrate, accompanied with somehow promotion of adventitious roots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcium
  • IBA
  • Lily
  • vase life