عوامل مؤثر در انتقال ژن گزارشگر uidA با استفاده از اگروباکتری به گیاه کاهو (Lactuca sativa L.)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه امام حسین (ع)

2 استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

5 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

6 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

گیاه کاهو با توجه به نوع مصرف و وزن تازه آن از پتانسیل مطلوب به عنوان یک بیوراکتور جهت تولید پروتئین‌های نوترکیب و واکسن‌های خوراکی برخوردار است. پیش نیاز نیل به این هدف، بهینه‌سازی مسیر کشت بافت و انتقال ژن به این گیاه است. برای بهینه‌سازی انتقال ژن با کمک اگروباکتری (Agrobacterium tumefaciens) به کاهو از ناقل دو تایی pBI121 که دارای ژن گزارشگر gus تحت کنترل پیشبرنده CaMV 35S و ژن گزینشگر npt II با پیشبرنده NOS استفاده شد. در آزمایش اول دو رقم گیاه کاهو (TN-96-41، TN-96-39) و دو سویه اگروباکتری (LBA4404 و C58) با تراکم های (OD600nM) 4/0 و 6/0 و سه سطح 0، 100 و 150 ?M/L استوسرنگان و سه زمان تلقیح 2، 4 و 7 دقیقه و با سه تکرار در قالب طرح فاکتوریل به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که رقم TN-96-39 و سویه باکتری LBA4404 برای عمل تراریختی مناسب‌تر بودند. در تیمار غلظت‌های مختلف اگروباکتری و سطوح مختلف استوسیرنگان تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. زمان تلقیح 2 دقیقه نسبت به دو سطح دیگرتلقیح، نتایج بهتری را نشان داد. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایشات فوق، آزمایش دیگری با رقم TN-96-39 و سویه باکتری LBA4404 و تلقیح به مدت 2 دقیقه بر روی لپه‌های سه روزه و برگ‌های یک ماهه و جوانه‌های برگی جدا شده از سطح جنین‌های سوماتیکی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که جوانه‌های برگی و لپه‌ها برای عمل انتقال ژن مناسب می‌باشند که به ترتیب 23% و 19% ریزنمونه‌ها بر روی محیط انتخابی قادر به رشد بودند. ارزیابی حضور ژن‌های gus و npt II در گیاهان تراریخته در نسل‌های T0 و T1 از طریق PCR و آزمون بیان ژن gus نشان داد که حداقل یک نسخه از ژن gus در ژنوم گیاه جا گرفته و بیان یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Agrobacterium-Mediated Transformation of UidA Gene into Lettuce (Lactuca sativa L.)

نویسندگان [English]

 • Hossein honari 1
 • hooshang alizade 2
 • ali akbar shah nejat booshehri 3
 • seyed ali peyghambari 4
 • mokhtar jalali javaran 5
 • roohollah barahemipoor 6
1
2
3
4
5
6
چکیده [English]

As regards the kind of use and production of biomass, lettuce benefits from a potential of acting as a bioreactor in producing recombinant proteins as well as edible vaccines. For the propose, one needs to optimize tissue culture and gene transformation in Lactuca sativa. Seeds of two cultivars TN-96-39 and TN-96-41 were disinfected in a solution of 2.5% sodium hypochlorite containing 0.1% Tween 20 for 25 minutes. This was followed by three rinses of sterile distilled water. The seeds were then germinated in Petri dishes on filter paper soaked with sterile distilled water. The cultures were continuously exposed to white fluorescent light at a constant temperature of 25oC, for a minimum of 16 hours. When aseptically germinated seedlings were 48 to 72 hours old, cotyledons were excised near the cotiledonary node, and cut into either 6 or 8 pieces to expand the already existing wound on the explants for callus growth. The most suitable growth regulators for callus production and embryogenesis were 0.05 mg/l NAA, and 0.2 mg/l BA. The most appropriate growth regulator for direct regeneration and proliferation was found out as 0.05 mg/l NAA, 0.4 mg/l BA. To produce roots, shoots were transferred to MS medium culturing 0.2 mg/l of NAA. Strong root bearing plantlets were planted in pots to produce seeds. Transgenic plants of lettuce cultivars (TN-96-39, TN-96-41) were produced by use of Agrobacterium tumefaciens vectors containing the ?- glucuronidase (GUS) reporter gene and the nptII gene for kanamycin resistance as a selectable marker. High frequency of transformation based on kanamycin resistance and GUS expression, was obtained with 72-h-old cotyledon explants cocultivated for 48 h with Agrobacterium tumefaciens strain LBA4404 & 2 minute dive for infection at cultivar TN-96-39. Progenies of T0 and T1 plants along with PCR & assay demonstrated linked monogenic segregation for kanamycin resistance and for GUS activity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lactuca sativa
 • proliferation
 • Regeneration
 • Tissue culture
 • Transgenic plant