نویسندگان

1 عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی کاشمر، خراسان رضوی

چکیده

انگور یکی از محصولات مهم باغبانی دنیا و ایران بوده و از لحاظ تنوع مصرف کم نظیر است. میوه نارس (غوره) تا کاملاً رسیده و حتی پیر به صورت های مختلف تازه خوری و خشکباری مثل مویز و کشمش و نیز برگ آن قابل استفاده می باشد. این طرح بمنظور بهبود کیفیت و کمیت تولید انگور در کشور و با هدف بکارگیری تنظیم کننده رشد اسید فنیل فتالامیک در جهت افزایش تشکیل میوه و کیفیت حبه‌های انگور به اجرا درآمد. این آزمایش در قالب طرح فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار با عوامل رقم در چهار سطح (رازقی، عسگری، سفیدالی و ریش بابا) و تشدیدکننده اکسین در 3 سطح (صفر، 500 میلی‌گرم در لیتر و 1000 میلی‌گرم در لیتر اسید فنیل فتالامیک) پس از باز شدن 50 درصد گل ها انجام شد. کاربرد سطوح مختلف فنیل فتالامیک اسید، اثر معنی داری در سطح یک درصد بر صفات خوشه (وزن، طول و تعداد) و حبه ( تعداد، وزن، طول و قطر) نشان داد. شاخص تشکیل میوه (تعداد حبه در خوشه) در رقم سفیدالی با تعداد11/263 حبه بیشترین مقدار معنی‌داری را به خود اختصاص داد و پس از آن ارقام عسگری و رازقی و ریش بابا به ترتیب دارای 113، 89/109 و 11/76 حبه بودند. در این صفت واکنش عسگری و رازقی مشابه و اختلاف آنها معنی‌دار نبود ولی با ریش بابا اختلاف معنی داری داشتند. نتایج این بررسی نشان داد بر همکنش فنیل فتالامیک اسید و ارقام مختلف انگور به جز در مورد صفت تعداد حبه، در مورد سایر صفات خوشه، حبه و دانه در سطح یک درصد معنی‌دار بود. بنابر نتایج حاصله، صفات مربوط به خوشه بیشترین تاثیر پذیری مثبت را از تیمار 1000 میلی گرم در لیتر فنیل فتالامیک داشته‌اند، بطوریکه این تیمار در کل ارقام (غیر از عسگری) منجربه افزایش معنی‌دار تشکیل میوه به میزان 2/26 درصد نسبت به شاهد گردید. در مورد صفات حبه، تیمار 500 میلی‌گرم در لیتر اسید فنیل فتالامیک اثر بیشتری داشته و با تیمار 1000 میلی‌گرم در لیتر اختلاف معنی‌داری نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of N-Phenyl-Phetalamic Acid on Fruit Set and some Morphological Fruit Index of Four Grapevine (Vitis Vinifera L.) Cultivars

نویسندگان [English]

  • seyed zia nosrati 1
  • mehdi hadadi nejad 2
  • allahdad salimpoor 3
  • roghiye javanpoor heravi 1

چکیده [English]

Grape vine is one of the important horticultural crops with unique standing as regards use and consumption. The fruit is utilized from immature to ripened state and as raisins. Its leaves can be used when they are soft and fresh. Therefore it is necessary to improve Iranian grapevine quality as well as quantity. The main purpose of this study was the use of Phenyl Phetalamic Acid (PPA) to increase fruit set and fruit quality. The experiment arranged in factorial design, included four cultivars (Razeghi, Askari, Sefidali and Rish baba) along with three concentrations of PPA (0,500,1000 mg/Lit) as based on a completely randomized design of three replications in Kashmar vineyards (Khorasan Razavi province) in spring 2010. PPA was sprayed at 50% flowering stage. Analysis of variance indicted that using PPA exerted significant effects on cluster (weight, length and number), and on berry (number, weight, length and diameter). The most fruit set index (berry number per cluster) was observed in Sefidali with 263.11 berries per cluster. Askari, Razghi and Rish baba with 113, 109.89 and 76.11 respectively, stood as the next ones. Askari and Razeghi showed similar and insignificant differences towards the reaction while their differences were significant from Rish baba. Results revealed interaction effects to be significant for cluster, berry and seed traits while insignificant for number of berries per cluster. Based on the results, cluster characteristics were affected by 1000mg/L of PPA significantly. It could positively affect the fruit set and increased it by 26.2% compared with control (except for Askari). The most effective treatment for berry characteristics was 500 mg/L of PPA that showed insignificant differences with the 1000mg/L of treatment. Finally PPA as an auxin synergist showed positive effects on grapevine fruit set, probably with a decrease in apical dominance of terminal buds and diverting metabolites to clusters, resulted in improvement of berries characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auxin synergistic
  • Berry.
  • Cluster
  • grape cultivars
  • PPA