اثر تیمار غوطه‌وری کلریدکلسیم در خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر انباری میوه‌ی کیوی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم باغبانی دانشگاه گیلان و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور- رامسر

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور- رامسر

3 دانشجوی دکترای علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور - رامسر

چکیده

نرم شدن بافت و به دنبال آن شیوع پوسیدگی خاکستری، مهم‌ترین عامل محدود کننده عمر انباری میوه کیوی‌ است. در این پژوهش اثر غوطه‌وری میوه در غلظت‌های مختلف کلریدکلسیم (0، 1، 2، 4 و 8 درصد) و به مدت 2، 4 و 8 دقیقه در بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی و افزایش عمر انبارداری میوه‌ی ‌کیوی مورد بررسی قرار گرفت. پس از تیماردهی، میوه‌ها در دمای 5/0 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 90-85 درصد به مدت 18 هفته انبار شدند. خصوصیاتی چون میزان کاهش وزن، سفتی بافت میوه، TSS، TA، TSS/TA، pH عصاره، اسیدآسکوربیک و شاخص‌ L* سطح پوست و گوشت میوه، شاخص a* گوشت میوه با فاصله‌ی 6 هفته یکبار و به مدت 18 هفته انبارداری اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که میوه‌های غوطه‌ور شده به مدت 4 و 8 دقیقه در محلول کلریدکلسیم با غلظت 4 و 8 درصد بیشترین سفتی (4/3 کیلوگرم) را داشتند. هم‌چنین میزان کاهش وزن در شاهد نسبت به کلیه تیمارهای کلریدکلسیم حداکثر (3/0 کیلوگرم) بود. کلریدکلسیم با جلوگیری از افزایش TSS باعث کاهش نسبت TSS/TA شد. شاخص L* با سفتی میوه رابطه مثبتی داشت، بطوری که تیمارهای 2، 4 و 8 درصد کلریدکلسیم ، از میزان درخشندگی بیشتری (متوسط 47) برخوردار بودند. اسیدآسکوربیک در طول دوره انبارمانی افزایش یافت و بالاترین میزان آن در شاهد مشاهده شد. مقادیر pH و TA روند نسبتاً ثابتی در طول انبارداری داشتند. در نهایت، کلریدکلسیم با جلوگیری از افزایش TSS و حفظ سفتی میوه سبب افزایش عمر انباری و کیفیت میوه کیوی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Cacl2 Dipping Treatment on Physicochemical Characteristics and Storage Life of Kiwifruit

نویسندگان [English]

  • javad fattahi moghadam 1
  • mohammad fazel halaji sani 2
  • maziar faghih nasiri 3
  • hossein taheri 2
چکیده [English]

Kiwifruit softening and the spread of gray mold on the fruit are the most important factors to be considered in Kiwifruit storage life. In this study, the effect of calcium chloride (0, 1, 2, 4 and 8 percent) for 2, 4 and 8 minutes of dipping time were examined to improve the fruit physicochemical characteristics. Following fruits being dried (24 hours), they were stored at 0.5oC and 85-90% RH for 18 weeks. Samples were taken at 6th, 12th and 18th weeks and subsequently measured in some triats including water loss, firmness, TSS, TA, TSS/TA, pH, L* and a* values of color indices and ascorbic acid in comparison with control. Results showed that the fruits immersed in 4 and 8 percent of CaCl2 solution for 4 and 8 minutes had the highest firmness (3.4 kg). Water loss in control fruits was recorded higher (0.3 kg) than in all CaCl2 treatments. PH and TA parameters did not show significant changes during storage. Due to decrease in TSS through CaCl2 application, there occurred a significant difference in TSS/TA ratio. A positive relationship was observed between the L* value (47 value) and firmness especially when 2, 4 and 8 percent of CaCl2 were applied. In general, ascorbic acid increased in both control and CaCl2 treated samples but it was recorded higher in control during storage. In conclusion, CaCl2 treatments increased fruit quality and storage life due to inhibition of TSS increase and continuous firmness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actinidia deliciosa
  • Calcium Chloride
  • Color
  • postharvest
  • Storage.