دوره و شماره: دوره 43، شماره 3 - شماره پیاپی 1177881، آبان 1391، صفحه 267-355 (مجله علوم باغبانی ایران) 
تجزیه و تحلیل میانگین نسل‌ها برای بررسی عملکرد و صفات مرتبط به آن در خربزه

صفحه 293-304

10.22059/ijhs.2012.28962

سیداحسان فیضیان؛ حمید دهقانی؛ مختار جلالی جواران؛ عبدالمجید رضایی


شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم باغبانی ایران
دی 1391، صفحه 357-471
مجله علوم باغبانی ایران
آبان 1391، صفحه 267-355
مهر 1391، صفحه 113-265
مجله علوم باغبانی ایران
مرداد 1391، صفحه 1-112