دوره و شماره: دوره 43، شماره 3 - شماره پیاپی 1177881، پاییز 1391، صفحه 267-355 (مجله علوم باغبانی ایران) 
4. تجزیه و تحلیل میانگین نسل‌ها برای بررسی عملکرد و صفات مرتبط به آن در خربزه

صفحه 293-304

10.22059/ijhs.2012.28962

سیداحسان فیضیان؛ حمید دهقانی؛ مختار جلالی جواران؛ عبدالمجید رضایی