بررسی مقاومت جوانه زایشی هلو و شلیل به سرما تحت شرایط کنترل شده

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

آسیب های ناشی از یخ زدگی می تواند در نتیجه اختلاف در فرایندهای سلولی از جمله وجود تغییراتی در ویژگی های غشاء، اثرات متقابل بین ماکرومولکول ها و واکنش های آنزیمی ایجاد شود. در این آزمایش مقدار کربوهیدرات های محلول و رطوبت نسبی جوانه های زایشی ارقام هلوی جی اچ هیل، البرتا، ردهون، سرخ و سفید مشهد و آمسدن و ارقام شلیل ایندیپندنس، کیوتا، نکتارد6 و استارگلد، در ماه های آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند سال 1388 تحت شرایط طبیعی باغ همچنین میزان نشت الکترولیت ها، مقدار LT50 (دمای کشته شدن 50 درصد از نمونه ها) وکل کربوهیدرات های محلول ارقام تحت شرایط کنترل شده در بهمن ماه سال 1388 محاسبه شد. نتایج نشان داد در شرایط طبیعی، میزان کل کربوهیدرات های جوانه زایشی ارقام هلو و شلیل، در بهمن ماه بیشتر از سایر زمان های مورد مطالعه بود و میزان رطوبت نسبی جوانه در همه ارقام هلو و شلیل با نزدیک شدن به زمان باز شدن جوانه ها افزایش یافت و در اسفند ماه به حداکثر رسید. در شرایط کنترل شده، با کاهش دما مقدار نشت یونی افزایش و مقدار کل قند های محلول کاهش یافت. همچنین، میزان مقاومت در ارقام هلو و شلیل با یکدیگر متفاوت بود به طوری که ارقام هلوی سرخ و سفید مشهد، ردهون و آمسدن و ارقام شلیل استارگلد و نکتارد شش، مقاوم ترین ارقام به یخ زدگی زمستانه در بهمن ماه بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on Freezing Tolerance of Peach and Nectarine Reproductive Buds in Controlled Conditions

نویسندگان [English]

  • khatereh shojaee 1
  • gholamhossein davarynejad 2
  • ahmade nezami 2
چکیده [English]

Damage caused by freezing can be the result of differences in cellular processes, including changes in membrane properties, interactions between macromolecular and enzymatic reactions. In this experiment, Total Soluble solids (TSS) and relative water content of the reproductive buds of cultivars “J. H. Hale”, “Elberta,” “Redhaven, ” “Sorkh Sefid Mashhad” and “Amsden” peaches, along with nectarines: “Independence”, “Kuota”, “Stargold” and “Nectard no:6”, were evaluated in the months October, November, January, February and March 2009 under natural conditions. Extent of orchard electrolyte leakage, the level of LT50 (i.e. the temperature killing 50 percent of the sample) and total soluble sugar of the cultivars were assessed under controlled conditions in February 2009. Results showed that in February and under natural conditions, the total soluble sugars of peach and nectarine cultivars, in February were more than those at the other times and the relative water content in all the peach and nectarine cultivars increased with approaching the time of bud opening in March. In controlled conditions, by reduction of temperature, amount of electrolyte leakage intensified while the total soluble sugars decreased . Also, the level of resistance in peaches and nectarine cultivars varied, so that “Sorkh Sefid Mashhad”, “Redhaven” and “Amsden” peach cultivars as well as “Starglod” and “Nectared 6”, nectarine cultivars had the highest resistance to winter freezing conditions in the month of February.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electrolyte leakage
  • Freezing
  • Nectarines
  • Peaches
  • total soluble sugars