تأثیر روش مدیریت تاج پوشش و حجم گلدان بر عملکرد و کیفیت دو رقم رز در شرایط هیدروپونیک

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

3 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

4 دانشیار سابق پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

این آزمایش به منظور افزایش عملکرد و کیفیت رز شاخه بریده گلخانه‌ای طراحی شد. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل با پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار تحت شرایط هیدروپونیک اجرا گردید. تحقیق با هدف بررسی اثر نوع رقم (‘Bull's Eye’- ‘Cherry Brandy’)، حجم گلدان (5 و 8 لیتر) و شیوه مدیریت تاج پوشش (خمش – هرس) طراحی و طی مدت 6 ماه در گلخانه‌ای واقع در شمال شرق تهران، اجرا شد. بر اساس نتایج، رقم ‘Bull's Eye’ تنها از لحاظ میزان تولید نسبت به رقم ‘Cherry Brandy’برتری نشان داد ولیکن صفات کیفی مرتبط با گل که موجب رضایت مشتری و بازاریابی بهتر می‌شود؛ در رقم‘Cherry Brandy’ از مقبولیت بالاتری برخوردار بود. اثر حجم گلدان بر تعداد شاخه گل‌دهنده و وزن تر و خشک ریشه معنی‌دار بود؛ به طوری که در حجم بستر 8 لیتر، نتایج بهتری حاصل شد. خمش در مقایسه با هرس، باعث افت عملکرد شد اما در رابطه با سایر صفات، روش خمش اثرات مثبت و معنی‌داری را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Canopy Management Method and Pot Volume on Yield and Quality of Two Rose Cultivars in Hydroponic Conditions

نویسندگان [English]

  • rezvan kazeroonian 1
  • ahmad khalighi 2
  • sepideh kalate jari 3
  • mohammad khosoosi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

This experiment was designed and conducted to increase to yield as well as quality of greenhouse cut-rose. The experiment was conducted in a factorial arrangement, based upon a completely randomized design of three replications, under hydroponic conditions. The study was followed with the aim of investigating the effects of cultivar type (‘Bull's Eye’-‘Cherry Brandy’), pot volume (5-8L) and canopy management method (bending-pruning). The experimental work was performed for a period of six months in a greenhouse located in north-east of Tehran. Based on the results, ‘cv. Bull's Eye’ showed preference over Cherry Brandy’ only with regard to production rate, but some qualitative traits which relate to flower, causing satisfaction of customers and promoting marketing, were more pronounced in ‘cv. Cherry Brandy’. Effect of pot volume was significant on flowering stem count as well on fresh and dry weights of roots; in a way that better results were obtained in 8L substrate volume. Bending resulted in yield reduction as compared with pruning, but with a consideration of the rest of the traits, bending method resulted in positive and significant effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bending
  • Flower quality
  • pruning
  • Rose
  • Substrate volume