ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از گونه‏های خوراکی زعفران بومی ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی ISSR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشیار، دانشیار و دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه 16 صفت مورفولوژیک روی 250 نمونۀ گیاهی (بوته) و 13 آغازگر ISSR بر 25 نمونه از دو گونۀ زعفران وحشی ایرانی (Crocus speciosus و Crocus cancellathus) بررسی شد. بیشترین ضریب تنوع مربوط به ضخامت گلبرگ (25/71‌درصد) و کمترین آن مربوط به صفت طول برگ (08/15‌درصد) بود. تجزیۀ خوشه‏ای بر‌اساس صفات مورفولوژیک نمونه‏های مطالعه‌شده را به سه گروه تقسیم کرد. سیزده آغازگر ISSR چند‌شکلی بالایی (‌46/94‌درصد) را نشان دادند. دامنۀ تشابه ژنتیکی بین 11/0 تا 75/0 به‌ترتیب میان نمونه‏های خانه‌میران‌ـ اراک با حسن‌آباد‌ـ شازند (متعلق به C. cancellathus) و بین نمونه‌های کنگاور با روان‌سر (متعلق به speciosusC. ) متغیر بود. نتایج نشان داد که نمونه‏های متعلق به دو گونۀ بررسی‌شده از تنوع بالایی برخوردار بودند و نشانگر ISSR برای تنوع ژنتیکی گونه‏های زعفران مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of genetic diversity of some Iranian edible Crocus species using morphological and ISSR marker

نویسندگان [English]

 • Bita Khansarinejad
 • Mohamad Reza Hasandokht
 • Vahide Nazeri
 • Aboozar Soorni
, Former Graduate Student, Associate Professor, Associate Professor and Ph.D Student, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Abstract
In this study, two wild Iranian Crocus species (Crocus speciosus and Crocus cancellathus) were examined using 16 morphological characters and 13 ISSR primers on 250 and 25 plant samples, respectively. The highest and lowest coefficient of variations were belonged to the thickness of the petals (71.25%) and the leaf length (15.08%), respectively. Cluster analysis based on morphological characteristics divided plant samples into three groups. Thirteen ISSR primers produced high degree of polymorphism (94.46%). Genetic similarities among the samples ranged from 0.11 to 0.75 for Khanemiran–Arak with HassanAbad-shazand (C. cancellathus) and for Ravansar with-Kangavar (C. speciosus), respectively. Results showed that the plant samples belonging to two studied species, had high genetic diversity and ISSR analysis was suitable technique for evaluation of genetic diversity of Crocus species.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cluster Analysis
 • Crocus
 • ISSR marker
 • Morphological characters
 1.  

  1. Abrishami, M.H. (2004). Saffronhas long beentoday. AmirkabirPublishers. 832pp. (In Farsi).
  2. Alavi-Kia, S.S., Mohammadi, S.A., Aharizad, S. & Moghaddam, M. (2008). Analysis of genetic diversity and phylogenetic relationshipsin Crocus genus of Iran using inter-retrotransposon amplified polymorphism. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 22 (3), 795-800.
  3.  Beiki, A., Keifi, F. & Mozafari, J. (2010). Genetic differentiation of Crocus species by random amplified polymorphic DNA. Genetic Engineering and Biotechnology Journal, 2010, 1-10.
  4. Beiki, A.H., Abbaspour, N. & Mozafari, J. (2013). Evaluation of the genetic diversity of cultivated and wild Crocus using ISSR markers in Iran. Cellular and Molecular Research, 26 (2), 164-173. (In Farsi).
  5. Ebrahimzadeh, H., Radjabian, T., Karamian, R., Abrishamchi, P. & Saboora, A. (2006). IraniansaffronatResearch. Ettelaat Publishers. 644pp. (In Farsi).
  6. Ghahreman, A. & Atar, F. (1998). Biodiversity ofplant speciesin Iran. Tehran UniversityPublishers. 212pp. (In Farsi).
  7. Grilli Caiola, M., Caputo, P. & Zanier, R. (2004). RAPD analysis in Crocus sativus L. accessions and related Crocus species. Biologia Plantarum, 48(3), 375-380.
  8. Grilli Caiola, M. & Canini, A. (2010). Looking for saffron᾽s (Crocus sativus L.) parents. Functional Plant Science and Biothnologhy, 4, 1-14.
  9. Grilli Caiola, M., Leonardi, D. & Canini, A. (2010). Seed structure in Crocus sativus C. cartwrightianus Herb., C. thomasii Ten., and C. hadriaticus Herb. Plant Systematics and Evolution. 285, 111-120.
  10. Grilli Caiola, M. & Faoro, F. (2011). Latent virus infections in Crocus sativus and Crocus cartwrightianus. Phytopathologia Mediterranea, 50, 175-182.
  11. Hassandokht, M. R. (2012). Technologhy of vegetable production. Selseleh Publications. 576pp.(In Farsi).
  12. Jahangirzadeh Khiavi, S., Zamani, Z., Mardi, M. & Moghdam, M.F. (2013). Evaluation of chloroplast relationship between some apple genotype from Azerbaijan of Iran and their comparison with other local genotypes, cultivars and rootstocks. African Journal of Agricultural Research, 8, 106-112.
  13. Khansarinejad, B., Hassandokht, M. R. & Nazeri, V. (2013). Determination of some macro and micro elements in two Iranian edible Crocus species. In: The 8th Horticultural Congress, 26-29 Aug, Buali Sina University, Hamedan, Iran, pp. 2845-2846.
  14. Otunola G., B. Oloyede O., T. Oladiji A. & J. Afolayan A. (2010). Comparative analysis of the chemical composition of three spices- Allium sativum L. Zingiber officinale Rosc. and Capsicum frutescens L. commonly consumed in Nigeria. African Journal of Biotechnology, 9(41), 6927-6931.
  15. Özdemir, C., Akyol, Y. & Alcitepe, E. (2004). Morphological and anatomica studies on two endemic ‍Crocus species of Turkey area. Pakistan Journal of Botany, 36(1), 103-113.
  16. Rao, V. & Hodgkin, T. (2002). Genetic diversity and conservation and utilization of plant genetic resources. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 68, 1-19.
  17. Rechinger, KH. (1969). Iridaceae, in: Rechinger K.H. (ed), Flora Iranica. Akademische Druck-u, Verlgsantalt, Graz, Austria, 66, 187-203.
  18. Rubio-Moraga, A., Castillo-López, R., Gomez-Gomez, L. & Ahrazem, O. (2009). Saffron is a monomorphic species as revealed by RAPD, ISSR and microsatellite analyses. BMC Research Notes, 2(189), 1-5.
  19. Rubio Moraga, A., Trapero-Mozos, A., Gemez-Gemez, L. & Ahrazem, O. (2010). Intersimple sequence repeat markers for molecular characterization of Crocus cartwrightianus cv. albus. Industrial Crops and Products, 32, 147-151.
  20. Wani, B.A. & Mohiddin, F.A. (2009). Micropropagation of genus Crocus - a review. African Journal of Agricultural Research, 4 (13), 1545-1548.
  21. Nazzal, K., Shibli, R., Makhadmeh, I. & Syouf, M. (2011). Amplified fragment length polymorphism (AFLP) analysis in Crocus spp. collected from Northern Jordan. Jordan Journal of Agricultural Sciences, 7, 1-8.