مطالعة ارتباط بین صفات مورفولوژیک با گل‌دهی در هم‌گروه‏های سیر ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی سابق دکتری و دانشیار، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

چکیده

‌این آزمایش با هدف تشخیص هم‌گروه‏های گل‌ده سیر (Allium sativum L.) و تعیین ارتباط صفات مورفولوژیکی با صفت گل‌دهی با استفاده از روش‏های آماری تجزیة واریانس، مقایسة میانگین‏ها، ضرایب همبستگی، تجزیة عامل، رگرسیون گام‌به‌گام، تجزیة مسیر و تجزیة خوشه انجام شد. در این پژوهش صفات گل‌دهی، تعداد، طول و عرض برگ، موقعیت طویل‏ترین برگ، طول و قطر ساقة مجازی، وزن سوخ و سیرچه، تعداد سیرچه در سوخ، درصد مادة خشک سیرچه و عملکرد در 30 هم‌گروه سیر ایرانی بررسی شد. نتایج تجزیة واریانس آزمایش بیانگر تفاوت معنا‏دار بین کلون‏ها در تمامی صفات ارزیابی‌شده بود. آزمون ضرایب همبستگی، وجود همبستگی منفی معنا‏دار بین صفت گل‌دهی با صفات تعداد، طول و عرض برگ، موقعیت طویل‏ترین برگ، قطر ساقة مجازی، وزن سوخ و سیرچه، تعداد سیرچه در سوخ و عملکرد، و همبستگی مثبت معنا‏دار با صفات طول ساقة مجازی و درصد مادة خشک سیرچه را نشان داد. آزمون تجزیه به عامل‏ها نشان داد که در عامل اول، بیشترین ضرایب مثبت مربوط به صفات تعداد و عرض برگ، قطر ساقة مجازی، وزن سوخ و عملکرد و در عامل دوم بیشترین ضرایب مثبت مربوط به صفات طول برگ، طول ساقة مجازی و وزن سیرچه بود. تجزیة رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که صفات تعداد برگ در بوته، طول ساقة مجازی و طول برگ بیشترین همبستگی را با گل‌دهی داشتند. آزمون تجزیة علیت (مسیر) نیز نشان داد که صفات تعداد برگ در بوته و طول برگ بیشترین تأثیر منفی مستقیم و صفت طول ساقة مجازی بیشترین تأثیر مثبت مستقیم را بر گل‌دهی داشتند. بر‌اساس تجزیة کلاستر صفات، کل هم‌گروه‏های سیر به دو زیر‌خوشة گل‌ده و غیرگل‌ده تفکیک شدند. نتایج این پژوهش نشان داد صفات مورفولوژیکی مؤثر بر گل‌دهی به‌ویژه طول کمتر برگ، طول ساقة مجازی بیشتر و تعداد کمتر برگ در بوته، می‌توانند به‌منزلة نشانگرهای مورفولوژیکی در برنامه‏های به‏نژادی و تولید بذر سیر استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of relationship between morphological traits and flowering in Iranian garlic clones

نویسندگان [English]

 • Ahmad Reza abasifar
 • Farshad Dashti
Post Graduate Student and Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

This research was designed to identify garlic (Allium sativum L.) bolting clones and determining the relationship between their morphological traits and bolting capacity by using statistical methods of analysis of variance, comparison of means, correlation coefficients, factor analysis, stepwise regression, path analysis and cluster analysis. Traits including flowering ability, number, length and width of leaf, position of the longest leaf, length and diameter of pseudostem, weight of bulb and clove, number of cloves in bulb, percent of clove dry matter and yield were investigated in 30 Iranian garlic clones. Results of analysis of variance showed significant difference in all studied traits of clones. Coefficients of correlation test showed that there was significant negative correlation between bolting and number, length and width of leaf, position of the longest leaf, diameter of pseudostem, weight of bulb and clove, number of clove in bulb and yield; and significant positive correlation with length of pseudostem and clove dry matter percentage. Factor analysis test showed that in first factor, the most positive coefficient was related to number and width of leaf, diameter of pseudostem, weight of bulb and yield, and in second factor, the most positive coefficient was related to length of leaf, length of pseudostem and weight of clove. Stepwise regression Analysis showed that leaf number per plant, length of pseudostem and length of leaf had the highest correlation with bolting. In addition, path analysis showed that, the number of leaves per plant and length of leaf had the highest direct negative effect on bolting whereas pseudostem length had the highest direct positive effect on bolting. Acording to cluster analysis of traits, all clones were divided into two main clusters including bolting and non-bolting. Results of this study showed that some morphological traits such as less leaf length, more length of pseudostem and fewer leaf numbers per plant, could be used as a morphological markers in breeding programs and garlic seed production.

کلیدواژه‌ها [English]

 • correlation coefficients
 • factor analysis
 • Stepwise regression
 • Path analysis
 • Cluster Analysis
 1.  

  1. Abbasifar, A. R. & Dorry, H. R. (2007). Breeding of Tafresh garlic clones and production of superior clones. Fifth Congress of Iranian Horticultural Science, 2-5 Sep., Shiraz University, Shiraz, Iran, pp. 350. (In Farsi).
  2. Abbasifar, A. R., Dorry, H. R. & Asadi, B. (2007). Investigation of quantitative and qualitative in 25 garlic clones in three regions of Markazi province. Fifth Congress of Iranian Horticultural Science, 2-5 Sep., Shiraz University, Shiraz, Iran, pp. 72. (In Farsi).
  3. Baghalian, K., Ziai, S. A., Naghavi, M. R., Naghdi Abadi, H. & Khalighi. A. (2005). Evaluation of allicin content and botanical traits in Iranian garlic (Allium sativum L.) ecotypes. Scientia Horticulturae, 103, 155-166.
  4. Del pozo, A., Gonzalez, M. I. & Barraza, C. (1997). Phenological development of 13 clones of garlic (Allium sativum L.): Influence of temperature, photoperiod and cold storage. Acta Horticulturae, 443, 389-394.
  5. Dorry, H. R., Abbasifar, A. R. & Asadi, B. (2007). Investigation of stability in garlic clones by using analysis of original components and analysis of AMMI. Fifth Congress of Iranian Horticultural Science, 2-5 Sep., Shiraz University, Shiraz, Iran, pp. 73. (In Farsi).
  6. Etoh, T. & Simon, P. W. (2002). Diversity, fertility,and seed production of garlic. In: H. Rabinowitch, & L. Currah (Eds.), Allium Crop Science: Recent advances. (pp. 101–117). CABI Publication, New York.
  7. Etoh, T. (1982). Development and degeneration of the tapetum in garlic, Allium sativum L. Memories of the Faculty of Agriculture of Kagoshima University, 18, 75-84.
  8. Etoh, T., Watanabe, H. & Iwai, S. (2001). RAPD variation of garlic clones in the center of origin and the westernmost area of dietribution. Memories of the Faculty of Agriculture of Kagoshima University, 37, 21-27.
  9. Figliuolo, G., Candido, V., Logozzo, G., Miccolis, V. & Spagnoletti, Z.P.L. (2001). Genetic evaluation of cultivated garlic germplasm (Allium sativum L. and A. ampeloprasum L.). Euphytica, 121, 325-334.
  10. Jenderek, M. M. & Hannan, R. M. (2004). Variation in reproductive characteristics and seed production in the USDA garlic germplasm collection. Hort Science, 39,485-488.
  11. Kamenestsky, R., London, I., Khassanov, F., Kik, C. & Rabinowitch, H.D. (2003). Garlic (Allium sativum L.) and its wild relatives from central Asia: Evaluation for fertility potential. Acta Horticulturae, 637, 83-91.
  12. Kamenetsky, R., Shafir, I.L., Zemah, H., Barzilay, A. & Rabinowitch, H.D. (2004). Environmental control of garlic growth and florogenesis. Journal of the American Society for Horticultural Science, 129, 144-151.
  13. Lallemand, J., Messiaen, C. M., Briand, F. & Etoh, T. (1997). Delimitation of varietal groups on garlic (Allium sativum L.) by morphological, physiological, and biochemical characters. Acta Horticulturae, 433, 123-132.
  14. López Frasca, A., Silvestriy, V. & Rigoni, C. (1997). Métodos convencionales del mejoramiento genético del ajo. Cultivaresy Producción de Semilla (INTA, Argentina), 2, 32-48.
  15. Mathew, D., Ahmed, Z. & Singh, N. (2005). Formulation of flowering index, morphological relationships and yield prediction system in true garlic aerial seed bulbil production. HortScience, 40, 2036-2039.
  16. Mosavi, A. (1994). Evaluation of characteristics ecophysiological Iranian Tare. M.Sc. Thesis. Faculty of Agriculture, University of Tehran. Iran. (In Farsi).
  17. Pooler, M. R. & Simon, P. W. (1993). Garlic flowering in response to clone, photoperiod, growth temperature, and cold storage. HortScience, 28, 1085-1086.
  18. Pooler, M. R. (1991). Sexual reproduction in garlic (Allium sativum L.). Ph.D. thesis. Faculty of Agriculture, Wisconsin University, USA.
  19. Pooler, M.R. & Simon, P.W. (1994). True seed production in garlic. Sexual Plant Reproduction, 7, 282-286.
  20. Simon, P. S. & Jenderek, M. M. (2003). Flowering, seed production, and the Genesis of garlic breeding. Plant Breeding Reviews, 23, 211-244.
  21. Takagi, H. (1990). Biochemistry, Food Science, and Minor crops. In: J. L. Brewster, & H. D. Rabinowitch, (Eds.), Onions and Allied Crops. (pp. 109–146). CRC Press.
  22. Vafaii, Y., Dashti, F., Mardi, M. & Ershadi, A. (2009). A detection of genetic diversity among Iranian garlic clones (Allium sativum L.) via morphological characters and AFLP markers. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 40, 13-22. (In Farsi).
  23. Vafaii, Y., Dashti, F., Mozaffari, A. A. & Baghalian, K., (2007). Diversity evaluation of Iranian and several exotic garlic (Allium sativum L.) clones using morphological traits.Journal of the Iranian Society for Horticultural Science, 8, 259-270. (In Farsi).