بررسی تأثیر زمان گرده‏افشانی و محیط‏های کشت متفاوت بر تشکیل کپسول بذر، درصد و سرعت جوانه‏زنی بذور ارکیدۀ فالانوپسیس ('Phalaenopsis amabilis cv. Cool Breeze')

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، استاد، استادیار و دانشجوی سابق دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

گل‏های ارکیده به‌دلیل زیبایی منحصر به فرد، از گل‏های پرتقاضا در دنیا هستند. در بین جنس‏های ارکیده، از جنس فالانوپسیس استقبال بیشتری شده است و بخش عمده‏ای از فروش جهانی به آن اختصاص دارد. سختی تکثیر به‌دلیل مشکلات جوانه‌زنی بذور و فیزیولوژی پیچیدۀ این گیاه از مشکلات تولید انبوه آن است. تعیین بهترین زمان گرده‏افشانی برای تولید کپسول بذر و تأثیر آن بر جوانه‏زنی بذور، تعیین بهترین غلظت هیپوکلریدسدیم برای ضد عفونی کپسول‏های تولیدی و مقایسۀ سه محیط کشت chen، ½MS و Vacin&Went بر جوانه‏زنی بذور فالانوپسیس از آزمایش‌های بررسی‌شده در این مطالعه بود. نتایج نشان داد بیشترین کپسول بذر از گل‏های گرده‏افشانی شده در دی‌ماه با میانگین07/4 کپسول به‌ازای هر پنج گلچه به دست می‏آید. بهترین نتیجۀ ضد عفونی نیز از تیمار حاوی 4درصد هیپوکلریدسدیم به دست آمد. بیشترین جوانه‌زنی با 97‌درصد در محیط chen و از کپسول‏های تولیدی از گل‏های گرده‏افشانی شده در بهمن‌ماه حاصل شد. گیاهچه‏های تولیدشده پس از کشت در محیط حاوی کوکوپیت، زغال، پوکه‏های صنعتی و خرده‏های یونولیت به نسبت حجمی 1:1:2:4 زنده‏مانی 99‌درصد نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. Arditti, J. (1993). Fundamental of Orchid Biology. Wiley Interscience, New York. 1992 PP.
  2. Arditti, J. (1993). Orchid Biology. Kluwer Academic Press. Boston. 312 PP.
  3. Arditti, J. (2008). Micropropagation of Orchid. Blackwell Press. USA, 1550 PP.
  4. Bewley, J.D. & Black, M. (1995). Seeds: Physiology of Development and Germination, 2nd ed. Plenum Press, New York/London.
  5. Chen, J. & Chang, W. (2004). Induction of Repetitive embroyo Genesisfrom seed-drived porotocorm of Phalaenopsis amabilis Var. formash imadzv. Developmental Biology, 40, 290-293.
  6. Chen, J. & Chang, W.C. (2006). Direct Somatic embryogenensis and plant regeneration from leaf explants Phalaenopsis. Plant Biology, 50, 169-173.
  7. Chugh, H.S., Guha, S. & Rao, U. (2009). Micropropagation of Orchid: A review on the potential of different explants. Scientia Horticulture, 122, 507-520.
  8. Floria, R., Rodrigues, F., Oliveria, L. & Muller, C. (2004). In vitro Dendrobium nobile plant growth and rooting in different sucrose concentration. Horticultura Brasileria, 22, 780-783.
  9. Griesbach, R.J. (2002). Development of Phalaenopsis orchids for the mass-market. In: Janick, J., Whipkey, A. (eds) Trends in new crops and new uses. ASHS Press, Alexandria, VA, pp 458-465.
  10. Japer, M. & Latip, M. (2011). Invitro seed Germination of Bornean Endemic Orchids Dendrobium tetrachromum and D.hamaticalcar. Empowering Science, 122, 770-778.
  11. Kumar, k., Majumdar, S., Sharma, R. & Sharma, B. (2006). Green pod Culture and rapid Micropropagation of Dendrobium Chrysanthum. Folia horti Culture, 18, 81-90.
  12. Lyumila, B. & Alla, L. (2004). Invitro germination of seed of somerare tropical Orchids.Aca universita tislatviensis. Biology, 676, 159-162.
  13. Mweetwa, A.M. & Welbaum, D. (2008). Effect of development,tempe rapture and calcium hypochlorite treatment on in vitro germinability of Phalaenopsis seeds. Scientia Horticulturae, 117, 527- 262.
  14. Nadeau, J.A., Zhang, X.S., Li, J. & O’Neill, S.D. (1996). Ovule development: identification of stage-specific and tissue-specific cDNAs. Plant Cell, 8, 213-239.
  15. Penggow, W., Chang, J.T. & Chang, W.C. (2010). Enham cement of direct somatic embryogenesis and plant grow from leaf explants of Phalaenopsis by adjusting culture Periodand explants length. Acta Physiologiae Plant, 32, 621- 627.
  16. Pierik, R.L.M. (1986). In vitro culture of higher plant. Nirokawa prees, Netherland 406 p.
  17. Rachel, S. & Vanita, B. (2011). The influence of seed maturation on desiccation to lerance in Phalaenopsis amabilis hybrids. Scientia Horticulturae, 128, 136-140.
  18. Rasmussen, H.N. (1995). Terrestrial Orchids from Seed to Mycotrophic Plants. Cambridge University Press, Cambridge. 1564 PP.
  19. Shamra, R.D.K., Shamra, B. & Majumdar, S. (2005). Micropropagation of Dendrobium Filmbriatum Hook by Green pod Culture. Journal of Plant Biology, 48, 253-257.