ارزیابی کمّی و کیفی سه تودۀ محلی پیوندی و غیر‌پیوندی خربزۀ ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، استادیار و دانشجویان دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، فیزیولوژی و اصلاح سبزی‌ها

چکیده

به‌منظور بررسی عملکرد کمّی و کیفی سه تودۀ محلی خربزه (Cucumis melo gr. Inodorus) به نام‌های زردجلال، آناناسی و خاتونی پژوهشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 16 تیمار و سه تکرار در مزرعۀ تحقیقاتی جهاد دانشگاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. پنج رقم کــــدوی هیبرید تجاری به نام‌های Ace، Shintozwa، ShintoHongto، Zuktozwa و Ferro-RZ به‌عنوان پایه استفاده شدند. هر تودۀ زردجلال، آناناسی و خاتونی غیرپیوندی نیز به‌منزلۀ شاهد در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثرات پایه و پیوندک بر بسیاری از صفات کمّی و کیفی از نظر آماری معنادار بود. بر‌اساس نتایج به‌دست‌آمده، تودۀ زرد‌جلال روی پایۀ Zuktozwa با 76/4 عدد، بیشترین تعداد میوه در بوته را ثبت کرد. این درحالی است که تودۀ زرد‌جلال روی پایۀ Shintozwa تعداد میوۀ بازارپسند بیشتر (16/3 عدد) و عملکرد تک‌بوتۀ بالاتری (44/8 کیلوگرم) را نسبت به سایر توده‌ها و پایه‌ها نشان داد. تودۀ آناناسی روی پایۀ Zuktozwa بیشترین قطر محل پیوند، قطر پایه و قطر پیوندک را داشت. تودۀ زرد‌جلال و آناناسی روی پایۀ Zuktozwa با 89/12 و 72/12 درصد، بیشترین مادۀ خشک اندام هوایی را تولید کرد. تودۀ آناناسی روی پایۀ Zuktozwa با 86/11‌درصد، مادۀ خشک میوۀ بالاتری داشت. قطر حفرۀ بذری در میوه‌های تودۀ زرد‌جلال پیوند‌شده روی پایۀ Zuktozwa با 5/9 میلی‌متر بیشتر از سایر توده‌ها و پایه‌ها بود. تودۀ آناناسی روی پایۀ Zuktozwa از طول میوه، قطر میوه و قطر گوشت کمتری برخوردار بود. تودۀ آناناسی پیوند‌شده روی پایۀ Zuktozwa با 11 واحد بریکس، شیرین‌ترین میوه‌ها را تولید کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Quality and Quantity of Three Accessions of Grafted and Non-grafted of Iranian melon

نویسندگان [English]

 • Roghayeh Javanpour 1
 • Reza Salehi Mohammadi 2
 • Meysam Nejadsahebi 1
 • Javad Moosavi 1
1 , Ph.D. Student, Assistant Professor and Ph.D. Students, Department of Horticultural Sciences, Campus of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj
چکیده [English]

The current experiment was carried out to evaluate qualitative and quantitativeof three melons (Cucumis melo gp. Ameri) accssions named Zardjalal, Ananasi and Khanoti. The experiment was conducted in a randomized complete block design (RCBD) with 16 treatments and three replications at research field of Jahad-e-Daneshgahi, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran. Five commercial cucurbit hybrids named Ace, Shintozwa, ShintoHongto, Zuktozwa and Ferro were used as rootstock. Non-grafted plants of Zardjalal, Ananasi and Khanoti were used as control. The results show that, rootstock and scion had significant effect on qualityandquantity traits. According to results, maximum numbers of fruits per plant (4.76 no) were related to Zardjalal accession on Zuktozwa rootstock. The high marketable fruits numbers (3.16 no) and high yield per plant (8.44 kg) belong to Zardjalal accession grafted onto Shintozwa rootstock to compare other accessions and rootstocks. Ananasi accession grafted on Zuktozwa rootstock had the highest diameter of the graft, scion diameter and rootstock diameter. Zardjalal and Ananasi accessions grafted on Zuktozwa rootstock had superlative shoot dry matter with 12.89 and 12.72%, respectively. Ananasi accession grafted on Zuktozwa rootstock had most fruit dry matter with 11.86%. The high cravity (9.5 mm) was seen in Zardjalal accession grafted on Zuktozwa rootstock. Ananasi accession grafted on Zuktozwa rootstock had the low fruit length, fruit diameter and flesh thickness. Ananasi accession with high brix (11%) was produced sweetest fruits.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rootstock
 • scion
 • yield
 • zardjalal
 • ananasi
 • khatoni accession
 1.  

  1. Ahn, S. J., Im, Y.J., Chung, G. C., Cho, B. H. & Suh, S. R. (1999). Physiological response of grafted-cucumber leaves and rootstock roots by low root temperature. Scientia Horticulturae,81, 397-408.
  2. Chung, H. D. & Lee, J. M. (2007). Rootstocks for grafting. In: Horticulture in Korea. Korean Society for Horticultural Science, pp. 162-167.
  3. Crin, P., LoBianco, C., Rouphael, Y., Colla, G., Saccardo, F. & Paratore, A. (2007). Evaluation of rootstock resistance to fusarium wilt and gummy stem blight and effect on yield and quality of a grafted ‘Inodorus’ melon. HortScience, 42, 521-525.
  4. Davis, A. R., Perkins-Veazie, P., Sakata, Y., Lopez-Galarza, S., Maroto, J. V., Lee, S. G., Huh, Y. C., Sun, Z., Miguel, A., King, S. R., Cohen, R. & Lee, J. M. (2008). Cucurbit grafting. Critical Reviews in Plant Sciences, 27, 50-74.
  5. Edelstein, M., Burger, Y., Horev, C., Porat, A., Meir, A. & Cohen, R. (2004). Assessing the effect of genetic and anatomic variation of Cucurbita rootstocks on vigour, survival and yield of grafted melons. Journal of Horticultural Sciences & Biotechnology, 79, 370-374.
  6. FAOSTAT. (2010). 23 June 2010. <http://faostat. fao.org/site/340/default.aspx>.
  7. Hoyos, P. (2001). Influence of different rootstocks on the yield and quality of greenhouses grown cucumbers. Acta Horticulturae, 559, 139-143.
  8. Kashi, A., Salehi, R. & Javanpour, R. (2008). Grafting technology in vegetable crop production (1th Ed.). Agriculture Education Pub, 212 p. (In Farsi)
  9. Kato, T. & Lou, H. (1989). Effect of rootstock on the yield, mineral nutrition and hormone level in xylem sap in eggplant. Journal of Japanese Society of Horticultural Sciences, 58, 345-352.
  10. Koutsika-Sotiriou, M. & Traka-Mavrona, E. (2002). The cultivation of grafted melons in Greece, current status and prospects. Acta Horticulturae, 579, 325-330.
  11. Lee, J. M. & Oda, M. (2003). Grafting of herbaceous vegetable and ornamental crops. Horticultural Reviews, 28, 127-134.
  12. Lee, J. M. (1994). Cultivation of grafted vegetables I. Current status, grafting methods and benefits. HortScience, 29, 235-239.
  13. Lee, J. M., Kubota, C., Tsao, S. J., Bie, Z., Hoyos Echevarria, P., Morra, L. & Oda, M. (2010). Current status of vegetable grafting: diffusion, grafting techniques, automation. Scientia Horticulturae, 127, 93-105.
  14. Miguel, A. (1997). Injerto de hortalizas. Serie Divulgación Técnica. Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentaciόn, Generalitat Valenciana, Valencia, 50-52.
  15. Miguel, A., Maroto, J. V., Bautista, S. A., Baixauli, C., Cebolla, V., Pascual, B., Lopez- Galarza, S. & Guardiola, J. L. (2004). The grafting of triploid watermelon is an advantageous alternative to soil fumigation by methyl bromide for control of Fusarium wilt. Scientia Horticulturae, 103, 9-17.
  16. Miguel, A., Maroto, J. V., San Bautista, A., Baixauli, C., Cebolla, V., Pascual, B., Lopez-Galarza, S. & Guardiola, J. L. (2004). The grafting of triploid watermelon is an advantageous alternative to soil fumigation. Scientia Horticulturae, 103, 9-17.
  17. Proietti, S., Rouphael, Y., Colla, G., Cardarelli, M., De Agazio, M., Zacchini, M., Moscatello, S. & Battistelli, A. (2008). Fruit quality of mini-watermelon as affected by grafting and irrigation regimes. Journal of the Science of Food and Agriculture, 88, 1107-1114.
  18. Prohens, J. & Nuez, F. (2008). Handbook of Plant Breeding: Vegtables I. Springer Publishing. 426 pp.
  19. Qi, H. Y., Li, T. L., Liu, Y. F. & Li, D. (2006). Effects of grafting on photosynthesis characteristics, yield, and sugar content in melon. Journal of Shenyang Agriculture University, 37, 155-158.
  20. Rivero, R M., Ruiz, J. M. & Romero, L. (2003). Role of grafting in horticultural plants under stress conditions. Food, Agriculture and Environment, 1, 70-74.
  21. Rivero, R. M., Ruiz, J. M. & Romero, L. (2004). Iron metabolism in tomato and watermelon plants: influence of grafting. Journal of Plant Nutrition, 27, 2221-2234.
  22. Sakata, Y., Takayoshi, O. & Mitsuhiro, S. (2007). The history and present state of the grafting of cucurbitaceous vegetables in Japan. Acta Horticulturae, 731, 159-170.
  23. Salam, M. A., Masum, A. S. M. H., Chowdhury, S. S., Dhar, M., Saddeque, A. & Islam, M. R. (2002). Growth and yield of watermelon as influenced by grafting. OnLine Journal of Biological Sciences, 2, 298-299.
  24. Salehi, R., Kashi, A., Lee, J. M., Babalar, M., Delshad, M., Lee, S. G. & Huh, Y. C. (2010). Leaf gas exchanges and mineral ion concentration in xylem sap of Iranian melon affected by rootstocks and training methods. HortScience, 45, 766-770.
  25. Salehi, R., Kashi, A., Lee, S. G., Huh, Y. C., Lee, J. M., Babalar, M. & Delshad, M. (2009). Assessing the survival and growth performance of Iranian melon to grafting onto Cucurbita rootstocks. Korean Journal of Horticultural Science and Technology, 27(1), 1-6.
  26. SAS Institute. (2004). SAS/STAT user´s guide. Version 9.1. SAS Institute, Cary, N.C.
  27. Seong, K. C., Moon, J. M., Lee, S. G., Kang, Y. G., Kim, K. Y. & Seo, H. D. (2003). Growth, lateral shoot development, and fruit yield of white-spined cucumber (Cucumis sativus cv. Baekseong-3) as affected by grafting methods. Korean Journal of Horticultural Science & Technology, 44, 478-482.
  28. Soltani, A. (2007). Application SAS in statistical analysis. Mashhad University Press. 182 p. (In Farsi)
  29. Wu, Y. F., Chen Y. & Zhao, Y. J. (2006)[r1] . Effect of pumpkin stocks on growth, development, yield, and quality of grafted muskmelon. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 21, 354-359.
  30. Xu, C. Q., Li, T. L., Qi, H. Y. & Qi, M. F. (2006). Effects of grafting on development and sugar content of muskmelon fruit. Journal of Shenyang Agriculture University, 37, 378-381.
  31. Xu, C. Q., Li, T. L., Qi, H. Y. & Wang, H. (2005). Effects of grafting on growth and development, yield, and quality of muskmelon. China Vegetables, 6, 12-14.
  32. Xu, S. L., Chen, Q. Y., Li, S. H., Zhang, L. L., Gao, J. S. & Wang, H. L. (2005). Roles of sugar-metabolizing enzymes and GA3, ABA in sugars accumulation in grafted muskmelon fruit. Journal of Fruit Science, 22, 514-518.

   


   [r1]این منبع را در متن ندیدم؟؟؟