دوره و شماره: دوره 44، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 367-477