دوره و شماره: دوره 44، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 367-477 
9. تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد رویشی و زایشی بر کمّیت و کیفیت محصول گوجه‌فرنگی

صفحه 451-459

مرتضی پوزش شیرازی؛ مختار زلفی باوریانی؛ محمد مدرسی؛ بهرام بهزادی


10. الگوی تشکیل میوه در ارتباط با رشد تخمدان در چهار ‌رقم پستة تجاری

صفحه 461-468

محمد رجب زاده؛ علی وزوایی؛ علی عبادی؛ بهمن پناهی