تأثیر پرتوهای مختلف نوری در محیط ریشه و محلول‌پاشی برگی نیترات کلسیم بر ویژگی‌های رشدی گیاه آنتوریوم Anthurium andreanum L. رشد‌یافته در شرایط اروپونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

نور یکی از عوامل محیطی تأثیر‌گذار بر فیزیولوژی رشد گیاهان است. برای دسترسی ریشه‌ها در سیستم اروپونیک، در این پژوهش اثر پرتوهای مختلف نوری در محیط ریشة گیاه آنتوریوم مطالعه شد. به‌دلیل اهمیت عنصر کلسیم در افزایش عمر و استحکام گل‌های بریده و حساسیت گل آنتوریوم به کمبود کلسیم و عارضة رنگ‌پریدگی اسپات، از محلول‌پاشی برگی نیترات‌ کلسیم استفاده شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه‌ بلوک کامل تصادفی در سال 1389-1390 در گلخانة گروه علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در شهر کرج انجام شد. برای بررسی اثر پرتوهای مختلف نوری در محیط ریشه، از رنگ‌های مختلف ظروف کشت (مشکی، آبی و قرمز) استفاده شد. تیمار محلول‌پاشی برگی در دو مقدار (محلول‌پاشی با آب مقطر "بدون کلسیم" و محلول‌پاشی با نیترات ‌کلسیم با غلظت 10 میلی‌مولار) به‌کار برده شد. نتایج نشان داد که پرتوهای مختلف نوری بر صفات تعداد برگ‌ها، وزن‌ تر و خشک شاخساره، طول و عرض پهنک در سطح احتمال 1‌ درصد و روی صفات وزن ‌تر و خشک ریشه در سطح احتمال 5‌ درصد معنا‌دار بود و رنگ مشکی محیط ریشه با افزایش وزن‌ تر و خشک شاخساره، وزن ‌تر و خشک ریشه و تعداد برگ بهترین تیمار از نظر پرتوهای نوری در محیط ریشه بود. کاربرد محلول‌پاشی برگی نیترات کلسیم فقط بر صفت تعداد برگ در سطح احتمال 1درصد اثر معنا‌دار داشت و سبب کاهش تعداد برگ‌ها شد. رنگ مشکی محیط ریشه و محلول‌پاشی برگی با آب مقطر در بین تیمارهای بررسی‌شده بهترین تأثیر را بر ویژگی‌های رشدی گیاه آنتوریوم مطالعه‌شده داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Optical Radiations in the Root Zone and Calcium Foliar Spray on Anthurium andreanum L. Growth Characteristics Grown in Aeroponic Conditions

نویسندگان [English]

  • Zahra Shahbani 1
  • Mohsen Kafi 2
  • Rouhangiz Naderi 2
  • Taktom Sadat Taghavi 3
1 Former graduate Student, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professors, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Light is one of the important environmental factors seriously affecting plant growth. Given the availability of roots in aeroponic system, the influence of various light rays emitted towards the root zone of Anthurium was studied. Foliar spray of calcium nitrate in concentration of 10 mM was tried because of the high importance of calcium element in enhancement of vase life and strength of cut flowers taking into account the Anthurium,s sensitivity to calcium deficiency and fading of spath colors. The experiment was carried out as a factorial one of a randomized complete block design in the greenhouse gardens of the College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran– Karaj during the years 2010-2011. To study the influence of various light rays within the root zone, different planting container colors (black, blue and red) were made use of. Results revealed that the effect of various light rays in the root zone on the leaf number, shoots, dry and fresh weight, blade width and length traits was significant at the 1% probability level. As on root dry and fresh weight the effect was significant at a 5% probability level. The root zone black color with increasing shoots dry and fresh weight as well as root dry and fresh weight and leaf number was the most suitable treatment regarding light rays in the root zone. Foliar spray application of calcium nitrate did not significantly affect the traits assessed. The effect only upon leaf number was significant at 1% probability level leading to their reduction. It seems that a black root zone accompanied by foliar spray of distilled water exerted the most effect on Anthutium growth traits within the scope of the treatments studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthurium
  • Calcium nitrate
  • light quality in root zone
  • Soilless culture