بررسی اثر سطوح پتاسیم محلول غذایی، تراکم کاشت و فصل برداشت بر کیفیت و کمیت میوة توت‌فرنگی رقم‌سلوا در سیستم کشت هیدروپونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و مربی دانشگاه جیرفت

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش به‌منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف پتاسیم محلول غذایی، فصول برداشت و تراکم کشت بر کیفیت و کمیت میوة توت‌فرنگی رقم‌سلوا در سیستم کشت هیدروپونیک، در گلخانه و آزمایشگاه‌های گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی، دانشگاه تهران اجرا شد. در این پژوهش تأثیر چهار سطح پتاسیم در محلول غذایی نیم‌کوئیک(5/1، 6/2، 3 و 5/4 میلی‌اکی‌والان در لیتر) بررسی شد. در این بررسی محلول غذایی نصف غلظت کوئیک با 6/2 میلی‌اکی‌والان در لیتر پتاسیم به‌منزلة شاهد استفاده شد. سه تراکم گیاهی(12، 16 و 20 بوته در متر‌مربع) و دو فصل برداشت (پاییز و زمستان) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار بر صفات کمی و کیفی توت‌فرنگی رقم‌سلوا ارزیابی شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که افزایش پتاسیم تا 3 میلی‌اکی‌والان در لیتر در محلول غذایی سبب افزایش مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون و ویتامین ث میوه شد و همچنین درصد پتاسیم میوه با افزایش پتاسیم از 6/2 تا 5/4 میلی‌اکی‌والان در لیتر در محلول غذایی افزایش یافت. تراکم‌های اعمال‌شده در این آزمایش تأثیر معناداری بر کیفیت و کمیت میوة توت‌فرنگی نداشتند. تأثیر برداشت پاییزه روی طعم میوه  (TSS/TA)، درصد مادة خشک و وزن میوة حاصل از شاه‌گل بیشتر از برداشت زمستانه بود. در فصل زمستان عملکرد بیشتری از هر بوته نسبت به فصل پاییز به دست آمد و مواد جامد محلول و سطح اسیدیته قابل تیتراسیون بیشتر بود. براساس نتایج فوق، محلول غذایی تغییر‌یافتة نیم‌کوئیک با 3‌ میلی‌اکی‌والان در لیتر پتاسیم به‌منزلة بهترین محلول غذایی شناخته شد، اما تراکم‌های کاشت آزمایش‌‌شده تأثیری بر صفات کمی و کیفی آزمایش‌شده ‌نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Potassium Levels in Nutrient Solution, Harvest Season, and Plant Density on Quantity and Quality of Strawberry Fruit (Cv. Selva) in Hydroponic System Conditions

نویسندگان [English]

  • Azam Seyedi 1
  • Ali Ebadi 2
  • Mesbah Babalar 2
1 Former Graduate Student, University College of Agriculture & Natural Resources, University Of Tehran, Iran
2 Professor, University College of Agriculture & Natural Resources, University Of Tehran, Iran
چکیده [English]

This research was carried out to investigate the effect of different levels of potassium (in nutrient solution), harvest season and plant density on yield and quality of strawberry cv. Selvain hydroponic system conditions. The tests were done in the greenhouse, and laboratories of horticultural science department of the university colleg of agriculture and natural Resources of Tehran University. Throghout the research, there were evaluated the effects of four levels of potassium at concentrations of 1.5, 2.6, 3 and 4.5 meq/L. The control consisted of half strength Quick nutrient solution (2.6 meq/L potassium). Three plant densities (12, 16 and 20 plants/m2) and two harvest seasons (winter and autumn) were considered in a completely randomized block design of three replications as regarded yield and fruit quality of strawberry cv 'Selva'. The main difference among solutions was observed in their potassium concentrations. Results revealed that, increasing potassium level in nutrient solution up to 3 meq/L caused an increase in TSS, TA, Vitamin C content and fruit potassium content, i.e. level of fruit potassium increased with increase nutrient in solution of potassium from 2.6 to 4.5meq/L. Planting densities of 12, 16 and 20 plants/m2 did not affect yield and fruit quality. The effect of harvest season (autumn as compared with winter) was more pronounced on some fruit characteristics such as TSS/TA. However yield, TSS and TA were low in autumn harvest. According to the obtained results, modified Quick nutrient solution with 3meq/L of potassium became known as the most proper solution, but different plant densities did not exhibit any significant differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strawberry
  • hydroponic
  • potassium
  • Density
  • Harvest season