بررسی تأثیر خراش‌دهی خاک‌های پوششی مختلف در تولید قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری علوم باغبانی دانشکدة علوم کشاورزی دانشگاه گیلان و مربی دانشگاه زابل

چکیده

خراش‌دهی [1] عملی است که در آن خاک پوششیحاویمیسلیوم، کاملاً به هم زده می‌شود. به منظور بررسی تأثیر خراش‌دهی خاک‌های پوششی مختلف قارچ دکمه‌‌ای آزمایشی با سه سطح خراش‌دهی (بدون خراش‌دهی، خراش‌دهی عمقی و خراش‌دهی سطحی) و هشت خاک پوششی مختلف شامل خاک هلندی (1c)، پیت شمال (2c)، پیت جنوب (3c)، کمپوست مصرف‌شده (4c)، ترکیب رس و شن (65درصد و 35درصد) (5c)، ضایعات کارخانه‌های چای‌سازی و خاک لوم (50درصد و50درصد) (6c)، کود دامی پوسیده (7c) و ترکیب خاک رس و پیت شمال (65 و 35درصد) (8c) در سه تکرار به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی طی سال 1389 در کارگاه تولیدی قارچ پارسیان، واقع در شهرستان شهریار انجام شد. نتایج نشان داد که تأثیر خراش‌دهی بر صفات اندازه‌گیری‌شده در سطح احتمال یک‌درصد معنادار بود. همچنین خراش‌دهی عمیق به‌طور معناداری سبب افزایش میزان محصول (عملکرد کل قارچ) در خاک‌های هلندی (65/16‌درصد) و پیت شمال (11/14‌درصد) شد. از طرفی نتایج آزمایش نشان داد که خراش‌دهی تعداد قارچ های درشت (کلاهک بزرگ‌تر از 4 سانتی‌متر) را به‌طور معناداری افزایش داد. همچنین شروع تشکیل سرسنجاقی‌ها در تیمار خاک پوششی که خراش‌دهی در آن انجام شده بود، در زمان طولانی‌تری ایجاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Effects of Ruffling of the Casing Soil in the Production of Cultivated Mushroom (Agaricus bisporus L.)

نویسندگان [English]

  • Moazam Hassanpour Asil 1
  • Daryoush Ramezan 2
1 Associate Professor, Faculty of Agricultural Sciences ,University of Guilan, Rasht, Iran
2 Former graduate Student, University of Guilan and Staff Member of Zabol University, Iran
چکیده [English]

Ruffling is a Practice through which the mycelia containing casing soil will be thoroughly mixed. To evaluate the effects of ruffling of different casing soils in button mushroom production, an experiment was conducted comprised of three levels of ruffling; no ruffling, deep ruffling vs. superficial scratch and eight different types of casing soils, namely: Holland peat (c1), north peat (c2), south peat (c3), spent mushroom compost (c4), a mixture of clay and sand (65% & 35%) (c5), tea waste and loam soil (50 %& 50%) (c6), decomposed manure (c7) and finally a mixture of clay and north peat (65% & 35%) (c8). The research was conducted in 2010, in a commercial button mushroom production unit in Shahriar located in Tehran Province. The experiment was a factorial one based on a completely randomized design of three replications. Results indicated that the effects of ruffling were significant on most of the characteristics determined (with 1% level of probability). A comparison of means through Duncan,s New Multiple Range Test (DNMRT) indicated that depth ruffling increased total yield in Holland peat (16.65%) and as well in north peat (14.11%), significantly. The results also indicated that ruffling significantly increased the number of large size (Cap greater than 4cm( harvested mushrooms. In the treatment of casing soil through ruffling, the primordial formation (pin heads) occurred in a longer lapse of time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pin heads
  • tea factories wastes
  • total yield