اثر زمان و میزان کاربرد ترکیب کودی (نیتروژن، روی و بُر) و مولیبدن بر درصد ساچمه‌ای‌شدن، تشکیل میوه و ویژگی‌های کیفی میوة انگور رقم‌سیاه سمرقندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار بخش علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

رقم‌سیاه سمرقندی یکی از رقم‌های مهم انگور در استان فارس است. از مشکلات این رقم تولید خوشه‌های تنک با حبه‌های کوچک و هم‌زمان نرسیدن حبه‌ها است. این پژوهش با استفاده از آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال 1387 و 1388 طی دو سال متوالی انجام شد. در این پژوهش از ترکیب کودی (اوره، سولفات‌روی، اسید‌بوریک به‌ترتیب 4، 3، 1 گرم در لیتر) و مولیبدات سدیم 0، 5/0، 1 و 5/1 گرم در لیتر در شروع دورة رشد (قبل از گلدهی) و در زمان شکوفایی گل به صورت محلول‌پاشی استفاده شد. میزان عملکرد، درصد ساچمه‌ای‌شدن ویتامین ث، اسید کل، درصد مواد جامد محلول، میزان کلروفیل، طول شاخه و سطح برگ ارزیابی شد. نتایج نشان داد که عملکرد با محلول‌پاشی ترکیب کودی (اوره، سولفات روی، اسید‌بوریک به ترتیب 4، 3،‌ 1 گرم در لیتر) و با افزایش سطوح مولیبدن که در زمان گلدهی محلول‌پاشی شده بودند افزایش یافت. بیشترین درصد ساچمه‌ای‌شدن (شات‌بری) در تیمار بدون مولیبدن و بدون تیمار کودی و کمترین میزان در تیمار مولیبدن 5/0‌گرم در لیتر که با تیمار کودی محلول‌پاشی شده بودند اندازه‌گیری شد. بیشترین میزان سطح برگ و طول شاخه در تیمار شاهد مولیبدن به دست آمد که نسبت به تیمار‌های مولیبدن 1 گرم در لیتر افزایش معنا‌داری را نشان داد. غلظت‌های پایین مولیبدن سبب افزایش ویتامین ث شد. به‌طور‌کلی، محلول‌پاشی ترکیب کودی همراه با سطوح مختلف مولیبدن در زمان گلدهی اثر مثبتی بر رشد، عملکرد و کاهش عارضة حبة ساچمه‌ای داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Time and Rate of Combined Fertilizer (Nitrogen, Zinc, Boron) as well as Molybdenum Application on Fruit-Set and Fruit Quality in Grapevine cv. Siahe-e-Samarghandi

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Ranjbar 1
  • Saeed Eshghi 2
1 Former Graduate Student, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Siahe-e-Samarghandi is one of the most important cultivars of grapevine (Vitis vinifera) in Fars Province. Some problems of this cultivar are its sparse clusters with small berries and berries that are in different stages of growth. Foliar application of urea, zinc sulfate, boric acid 4, 3 and 1gL-1, respectively as well as sodium molybdate at the concentrations of 0, 0.5, 1 and 1.5 gL-1 were applied at the start of shoot growth (pre-bloom) and at the middle of blooming. The study was carried out as a factorial experiment in a Completely Randomized Block Design. Yield and shot berry, percent vitamin C, total acid and total soluble solids, chlorophyll content, shoot length, and leaf surface were investigated. Results showed that yield increased through an application of fertilizer composition and by an increase in molybdenum concentration sprayed at the middle of blooming. The highest shot berry was observed in control (with on Mo and fertilizer application). The lowest concentration of Mo rendered on increase in vitamin C. In conclusion, fertilizer composition spray along with Mo application at the middle stage of blooming proved to have positive effects on growth and yield, significantly reducing shot berry disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fertilizer treatment
  • Foliar Application
  • Molybdenum
  • shot berry
  • yield