تأثیر محلول‏ پاشی اوره و سولفات‏روی بر میزان ذخیره و انتقال عناصر نیتروژن و روی در برگ و میوة انار رقم‌ رباب نی‏ریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی‏ ارشد، دانشکدة کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد دانشکدة کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شیراز

4 استادیار دانشکدة کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

شناخت و تنظیم توزیع عناصر غذایی بین اندام‏های منبع و مخزن در بهبود رشد و نمو درختان میوه مؤثر است. هدف از این پژوهش مطالعة اثر اوره و سولفات ‏روی بر میزان ذخیره و جابه‌جایی عناصر نیتروژن و روی در برگ و میوة انار رقم‌ رباب نی‏ریز بود. بنابراین در سال 1388، سولفات ‏روی (غلظت‏های 0، 3 در هزار و 6 در هزار) در زمان کامل‌شدن سطح برگ‏های جوان با عمر کمتر از 20 روز و اوره (غلظت‏های 0، 5/1درصد و 3درصد) دو هفته بعد از اوج گل‏دهی محلول‏پاشی شدند. آزمایش به‌صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی انجام گرفت و مقایسة میانگین‏ها با آزمون دانکن در سطح احتمال 1 و 5‌درصد صورت پذیرفت. نتایج نشان دادند هر دو غلظت تیمار اوره به‌تنهایی موجب کاهش نیتروژن درون برگ و تنها غلظت 3درصد آن موجب افزایش میزان نیتروژن پوست میوه شد. هر دو غلظت تیمار سولفات‏روی سبب افزایش میزان عنصر روی درون برگ و میوه شدند. افزایش غلظت کود سولفات‏روی، در افزایش انتقال عنصر روی از برگ (اندام محلول‏پاشی شده) به میوه (اندام محلول‏پاشی نشده) مؤثر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Urea and ZnSO4 on Storage and Translocation of N and Zn in Leaf and fruit of Pomegranate cv Rabab-e-Neyriz

نویسندگان [English]

  • Zohreh Sedaghatkish 1
  • Noroallah Moallemi 2
  • Majid Rahemi 3
  • Seyed Mohammadhasan Mortazavi 4
  • Esmaeel Khaleghi 4
1 Former Graduate Student, College of Agriculture, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 Professor, College of Agriculture, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
3 Professor, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
4 Associate Professor, College of Agriculture, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Identification and regulation of distribution of mineral nutrients between source and sink members is beneficial in improvement of growth and development of fruit trees. The aim followed in this study was an evaluation of the effects of urea and ZnSO4 on storage and translocation of nitrogen and zink in the leaf and fruits of pomegranate cv ‘Rabab-e-Neyriz’. In 2009, ZnSO4 (0.0, 0.3%, 0.6%) was sprayed on young fully expanded leaves (<20 days) while urea (0.0, 1.5%, 3%) sprayed two weeks following full bloom. A factorial experiment based on RCBD of three replications was employed and comparison of means done through Duncan Multiple Range Test at P<0.05 and P<0.01. Results revealed that urea treatments significantly decreased N content in leaf, while 3% urea increased N content in fruit peel. Both concentrations of ZnSO4 significantly increased Zn in the leaf and fruit. The higher concentration of ZnSO4, caused increased translocation of Zn between leaf (sprayed) and fruit (non-sprayed).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutrition
  • pomegranate
  • sink
  • source
  • translocation