دوره و شماره: دوره 44، شماره 1 - شماره پیاپی 1450776، بهار 1392، صفحه 1-118 (مجله علوم باغبانی ایران) 
1. تاثیر ازن بر کیفیت پس از برداشت و عمر انبارمانی انگور ایرانی رقم فخری

صفحه 1-9

یونس مستوفی؛ مهسا گرانسایه؛ وحید عبدوسی؛ محمدعلی نجاتیان


2. اثرغلظتهای مختلف پاکلوبوترازول و تراکم کاشت گیاهچه بر تولید ریز غده در سیب زمینی رقم سانته

صفحه 11-20

فرشاد دشتی؛ خسرو پرویزی؛ حامد اشراف؛ محمدرضا چائی چی؛ محمود اثنی عشری


3. تاثیر خصوصیات رشدی پایه بر ریز شاخه پیوندی (Minigrafting) گردو

صفحه 21-30

حامد بلانیان؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ علی عبادی؛ داراب حسنی


5. اثر تیمارهای پس از برداشت بر عمر قفسه ای و انباری میوه انبه برداشت شده در مراحل مختلف رسیدن

صفحه 43-59

عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی؛ سیامک کلانتری؛ مصباح بابالار؛ ذبیح اله زمانی


7. واکنش برخی توده های تره ایرانی به ماده‌زایی در محیط درون شیشه ای

صفحه 73-80

زهرا قهرمانی؛ محمدرضا حسندخت؛ عبدالکریم کاشی؛ منصور امیدی؛ مریم جعفر خانی کرمانی