تأثیر‌‌ بسته‌بندی با اتمسفر تعدیل‌یافته در طول دورة انبار بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی هلوی رقم‌زعفرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

هلوی رقم‌ زعفرانی یکی از میوه‌های مهم بومی ایران است. این میوه بسیار فساد‌پذیر است و ماندگاری کمی دارد. در پژوهش حاضر تأثیر بسته‌بندی در اتمسفر تعدیل‌یافته با سه ترکیب گازی ( O22درصد + CO2 ‌10درصد و O22درصد + CO2 ‌5درصد و Air) و دو نوع پوشش پلاستیکی (پلی‌اتیلن با دانسیتة کم و پلی‌پروپیلن) بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و انبار‌مانی هلوی رقم‌زعفرانی در طول 9 هفته انبار مطالعه شد. میوه‌ها بعد از بسته‌بندی در سردخانه در دمای 1 درجة سانتی‌گراد با رطوبت نسبی 90‌درصد نگهداری شدند. هر هفته میوه‌های بسته‌بندی‌شده از انبار خارج شدند و به دنبال 24 ساعت نگهداری در دمای اتاق، از نظر فاکتورهای مختلف کیفی از قبیل کاهش وزن، سفتی بافت میوه، مواد جامد محلول، اسید قابل تیتراسیون، pH، ویتامین ث، اتیلن تولید‌شده و شاخص TSS/TA میوة اندازه‌گیری‌شده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در طول انبار‌داری سفتی، TA و ویتامین ث کاهش و بقیة فاکتورها افزایش یافتند. پوشش پلی‌اتیلن pH، TA و ویتامین ث را بهتر از پوشش پلی‌پروپیلن حفظ کرد. در حفظ سفتی میوه و TSS پوشش پلی‌پروپیلن بهتر بود. ترکیب گازی (O22درصد + CO2 ‌10درصد) در حفظ سفتی، pH، TA و شاخص TSS/TA بهتر از (O22درصد + CO2 ‌5درصد) بود و بین ترکیبات گازی از نظر محتوای ویتامین ث اختلاف معنا‌دار وجود نداشت. تولید اتیلن در ترکیب گازی (O22درصد +CO2 ‌10درصد) کمتر از سایر تیمارها بود. در‌مجموع پوشش پلی‌اتیلن با ترکیب گازی (O22درصد +CO2 ‌10درصد) سبب حفظ بهتر فاکتورهای کیفی pH، TA، ویتامین ث و شاخص TSS/TA میوة هلوی رقم‌زعفرانی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Modified Atmosphere Packaging (MAP) on Physicochemical Characteristics of ‘Zaferani’ Peach during Storage

نویسندگان [English]

  • Shahram Behrouzi 1
  • Younes Mostofi 2
  • Zabihollah Zamani 2
  • Ishagh Ranjbar 3
1 Former graduate Student, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Former graduate Student, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

‘Zaferani’ peach, an important native Iranian fruit, is a highly perishable fruit of limited shelf life. In the present research, effects of modified atmosphere packaging with three gas combinations (5% CO2 + 2% O2, 10% CO2 + 2% O2 and Air) and two packaging films (Polypropylene and Low Density PolyEthylene (LDPE)) on physicochemical characteristics and shelf life of 'Zaferani' peach were evaluated for a duration of 9 weeks. Fruits were placed in cold storage of 1oC and 90% Relative Humidity (RH). Packaged fruits were weekly removed from storage and left at room temperature for 24hr, after which such different quality parameters as weight loss, firmness, total soluble solids, titratable acidity, pH, vitamin C, ethylene production and TSS/TA ratio were assessed. Results indicated that such parameters as firmness, TA and vitamin C decreased while others increased during storage. LDPE film maintained the pH, TA and vitamin C at a higher level as compared with polypropylene film. Polypropylene film proved more effective in preservation of fruit firmness and TSS. Gas combination of 10% CO2 + 2% O2 more effectively maintained the parameters of firmness, pH, TA and TSS/TA ratio than the other gas combination of 5% CO2 + 2% CO2. There was no significant difference among treatments in vitamin C content. Ethylene production in the gas combination of 10% CO2 + 2% O2 was less than those in other treatments. Thus it can be concluded that packaging of ‘Zaferani’ peach in LDPE bags along with a gas combination treatment of 10% CO2 + 2% O2 maintains such quality parameters as pH, TA, vitamin C and TSS/TA ratio at their desirable states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polymeric films
  • Quality
  • storage life
  • vitamin c