اثر دما و مدت انبارمانی بر تغییرات بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت میوة پرتقال خونی مورو (Citrus sinensis cv. Moro)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 استادیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 استادیار، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 مربی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

کیفیت و میزان رنگ در گوشت پرتقال‌های خونی پس از برداشت به دما و شرایط نگهداری بستگی دارد. بدین‌منظور اثر دماهای مختلف (8، 15 و 22 درجة سانتی‌گراد) و زمان‌های مختلف انبارمانی (0، 25، 50 و 75 روز) بر میزان مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، pH، ویتامین ث، مقدار فنل کل، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، میزان آنتوسیانین، فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین‌آمونیالیاز (PAL) و پروتئین کل در میوه‌های رسیدة پرتقال خونی رقم مورو، براساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1390، بررسی شد. نتایج نشان داد که در دمای 8 درجة سانتی‌گراد، مقدار پروتئین کل و فعالیت آنزیم PAL هم‌زمان با تجمع آنتوسیانین کل، پس از 75 روز انبارمانی افزایش یافت، اما مقدار فنل کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کاهش یافت. به‌علاوه در درجة حرارت‌های دیگر این روند، کاهشی بوده است. بیشترین میزان ویتامین ث، اسیدیتۀ قابل تیتراسیون و مواد جامد محلول، قبل از نگهداری میوه در انبار بود که در پایان 75 روز انبارمانی این مقدار به حداقل رسید. به‌طور‌کلی، مشخص شد که با افزایش درجة‌ حرارت و مدت انبارمانی کاهش چشمگیری در صفات ارزیابی‌شده مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Temperature and Storage Period on Biochemical Changes and Postharvest Quality of Moro Blood Orange Fruit (Citrus sinensis cv. Moro)

نویسندگان [English]

  • Mahsa Hamedani 1
  • Vali Rabiei 2
  • Hosein Moradi 3
  • Ali Ghanbari 4
1 Former Graduate Student, College of Agriculture, University of Zanjan, Iran
2 Assistant Professor, College of Agriculture, University of Zanjan, Iran
3 Assistant Professor, Institute of Genetics and Biotechnology, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Tabarestan, Iran
4 Instructor, Institute of Genetics and Biotechnology, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Tabarestan, Iran
چکیده [English]

Quality and flesh colour characteristics of blood oranges following harvest is related to and dependent upon temperature and storage conditions. To investigate the effects of different temperatures (8, 15 and 22ºC) and different storage period (0, 25, 50 and 75 days) on total soluble solids, titrable acidity, pH, ascorbic acid, total phenolic contents, antioxidant capacity, anthocyanin level, activity of L-phenylalanin ammonia-lyase, and as well on total protein content in ripe Moro blood orange, a factorial experiment, based upon a completely randomized design of 3 replications was performed. The results revealed that at 8ºC and after 75 days past, phenylalanin ammonia-lyase activity and total protein increased concomitantly with total anthocyanin, but antioxidant capacity and total phenols decreased. Besides, in other temperatures this process has been on the decrease. The highest vitamin C content, titrable acidity as well as total soluble solids were evaluated in control fruits before storage and were shown to decrease after 75 days of storage. As a final result, all the evaluated characteristics of Moro blood orange decreased considerably by increase in temperature and in storage period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthocyanin
  • blood orange
  • L-phenylalanin ammonia-lyase
  • storage duration