بررسی امکان بهبود ماندگاری گل بریده رز رقم رد اولد با استفاده از برخی تیمارهای ارگانیکی و تیوسولفات نقره

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد

2 استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، گیاهان زینتی

چکیده

در سال های اخیر، توجه جهانی به حفظ محیط زیست، منجر به انجام تحقیقاتی برای استفاده از گیاهان دارویی و مواد ارگانیک در حفظ کیفیت پس از برداشت محصولات باغبانی شده است. بررسی حاضر برای یافتن جایگزین های طبیعی و مناسب مثل عصاره های گیاهان دارویی (نعناع، آویشن، مرزه و رزماری)، اسید هومیک و S-کاروون به منظور افزایش عمر پس از برداشت گل بریده رز و پتانسیل آنها برای جایگزین شدن ترکیبات شیمیایی خطرناک مثل تیوسولفات نقره اجرا گردید. تاثیر غلظت های 1، 5/2، 5، 5/7 و 10% عصاره های گیاهی، 10، 25، 50، 75 و 100 میلی‌گرم در لیتر اسید هومیک ، 1/0، 2/0، 3/0، 4/0 و 5/0میلی مولار S-کاروون و 1 میلی مولار تیوسولفات نقره بر روی طول عمر، وزن تر نسبی، قطر گل و میزان کلروفیل بررسی گردید. آزمایش بر پایه طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که نمونه های تحت تیمار 1 میلی مولار تیوسولفات نقره و 50 میلی گرم در لیتر اسید هومیک بطور معنی داری عمر پس از برداشت گل بریده رز را (به ترتیب 26 و 24 روز) در مقایسه با شاهد (4/17) افزایش داد. علاوه بر آن، غلظت 1/0 میلی مولار S-کاروون نیز اثر معنی دار و مثبتی بر طول عمر گل بریده داشت. نمونه‌های تحت تیمارهای 3/0 میلی مولار S-کاروون در روزهای ابتدایی و 1 میلی مولار تیوسولفات نقره در روزهای پایانی (هفدهم و نوزدهم) دارای بیشترین وزن تر نسبی بودند. اما، عصاره های گیاهی غلظت های 1% نعناع و 5/7% مرزه، عمر پس از برداشت گل بریده رز را در مقایسه با شاهد کاهش داد. غلظت 10% نعناع در اندازه گیری دوم و سوم تاثیر منفی و معنی داری بر قطر گل نشان داد. همچنین در دو اندازه گیری آخر، نمونه قرار گرفته تحت غلظت 1 میلی مولار تیوسولفات نقره از بیشترین قطر برخوردار بود. هیچ اختلاف معنی داری از لحاظ میزان کلروفیل در تیمارهای مورد استفاده مشاهده نشد. به طور کلی، این نتایج نشان داد که تیمار تیوسولفات نقره همچنان جایگاه نخست را در افزایش طول عمر گل بریده رز به خود اختصاص داده است، اما تیمارهای اسید هومیک و S-کاروون نیز به ترتیب با اختلاف 6/6 و6/4 نسبت به شاهد می توانند جایگزین مناسبی برای این ماده غیرارگانیک باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigasion of the Possible Improvement of Cut Rose Flower cv. ‘Red Old’ Longevity Employing Organic Treatments vs. Silver Thiosulfate

نویسندگان [English]

  • s.soqra hossini darvishani 1
  • Esmaeil Chamani 2
چکیده [English]

Global concern of protection of the environment has led to researches on the effects of plants, natural extracts and organic materials to help maintain the postharvest quality of horticultural crops. Throughout the present study, the effects of such natural products as: mint, thyme, savory, rosemary extracts, S-carvone, and humic acid on postharvest life of cut rose flowers, and the potential of these products in being alternative to such hazardous chemical compounds as silver thiosulfate, were evaluated. Concentrations of 1, 2.5, 5, 7.5, and 10% herbal extracts; 10, 25, 50, 75 and 100 mgl-1 of humic acid; 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, and 0.5 mM S-carvone vs. 1 mM of silver thiosulfate were used to have their effects evaluated on vase life, relative fresh weight, flower diameter and on chlorophyll content of cut roses. Experiments were carried out as based on a completely randomized design of 5 replications.The results indicated that 1 mM of silver thiosulfate and 50 mgl-1 humic acid treatments significantly (P?0.05) increased the vase life of cut rose flowers (26 and 24 days, respectively) as compared with control (17.4 days). Moreover, 0.1 mM S-carvone had a positive effect on longevity of the cut flowers. Flowers treated with 0.3 mM S-carvone and 1 mM silver thiosulfate bore the highest relative fresh weights in early and final (17th and 19th) days of the experiments, respectively. However, plant extracts of 1% mint and 7.5% savory, significantly decreased vase life of cut rose flowers as compared with control. Mint extract in concentration of 10% showed significantly negative effect on flower diameter in the second and third assessments. Also, in the last two measurements, the highest diameter was obtained at concentration of 1 mM of silver thiosulfate. No significant differences were observed in chlorophyll content for all the applied treatments. In total, the results indicated that silver thiosulphate exerts the highest impact on increasing cut rose flowers, longevity, but humic acid and S-carvone treatments can be recommended as potentially effective alternatives to this non-organic substance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humic Acid
  • Plant extracts
  • S-carvone
  • Silver thiosulfate
  • vase life