بررسی وضعیت خود و دگرسازگاری در چند رقم تجارتی هلو در شرایط اقلیمی کرج

نویسندگان

1 دانشجوی سابق ارشد پردیس کشاورزی کرج

2 استاد پردیس کشاورزی کرج

3 استادیار موسسه اصلاح بذر کرج

چکیده

The present research was conducted with the purpose of studying self and cross-compatibility in some commercial cultivars of peach through field and microscopic studies in order to increase the quantity and quality traits of the product. The study was carried out in years 2010 and 2011. In a first experiment, the pollen germination of 10 cultivars of peach was studied in culture medium. The results showed that the pollen from all cultivars, except that from G.H.Hale had sufficient germination. The highest percentage of pollen germination belonged to Suncrest with 91.85% and the lowest to G.H.Hale with a germination rate of 0%.In the second experiment, the effect of self and open pollination on fruit set in 9 cultivars (Red Haven, Springcrest, Early Red, Early Gold, Suncrest, Dixi Red, Anjiri, Spring Time and Elberta) were investigated. The results showed that fruit set, following open pollination (at all the three counting stages) was higher than fruit set, resulting from self-pollination, indicating that self-pollination significantly reduces the fruit set. In addition, in third counting stage (80 days past from pollination), the highest level of fruit set of 24.96%, belonged to Spring Time, while the lowest of 14.93%, to Anjiri peach. In a third experiment, the effect of self pollen and three types of cross pollen on the level of fruit set were studied. The results revealed that in all the four treatments, the level of fruit set from self pollination was higher than that from cross pollination. In a fourth experiment, a microscopic study, flowers were harvested and fixed in F.A.A. solution within 24, 48, 72, 96 and 120 hrs after self and cross pollination. Results showed that 24, 48 and 72 hrs were not enough times for pollen tube to reach the base of the style, but 96 and 120 hrs were suitable time intervals. The number of pistils having pollen tubes at the base of their style increased for 120 hrs following self and cross pollination in some of the crosses as compared with 96 hrs following self and cross-pollination. Results finally indicated that in some crosses, 96 hr and in others 120 hr. past self and cross-pollination, were the proper time intervals for pollen tube to reach the base of the styles.

عنوان مقاله [English]

A Study of Self and Cross-Compatibility in Some Commercial Cultivars of Peach in Karaj Climatic Conditions

نویسندگان [English]

  • taher SAGHALI 1
  • aliraza TALAEI 2
  • ali IMANI 3
چکیده [English]

تحقیق حاضر با هدف مطالعه وضعیت خودسازگاری و دگرسازگاری در چند رقم تجاری هلو از طریق مطالعات مزرعه ای و میکروسکوپی به جهت افزایش کمی وکیفی محصول در سال 1390-1389 در قالب چند آزمایش انجام گرفت. برای این کار ابتدا آزمون جوانه زنی دانه گرده 10 رقم هلو در محیط کشت جوانه زنی انجام گرفت. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که گرده کلیه ارقام به جز رقم جی اچ هیل دارای قدرت جوانه زنی کافی بودند. بیشترین درصد جوانه زنی دانه گرده را رقم سان کرست با مقدار 85/91% دارا بود و رقم جی اچ هیل با صفر درصد کمترین درصد جوانه زنی دانه گرده را داشت. در آزمون بعدی اثر گرده خودی و گرده افشانی آزاد روی میزان تشکیل میوه در 9 رقم (رد هیون، اسپرینگ کرست، ارلی رد، ارلی گلد، سان‌کرست، دیکسی رد، انجیری، اسپرینک تایم و البرتا) بررسی شد. نتایج نشان داد که در هر سه مرحله شمارش میزان میوه تشکیل شده پس از گرده‌افشانی آزاد از میزان میوه تشکیل شده حاصل از خود گرده افشانی بیشتر بود و تیمار خود گرده افشانی به طور معنی داری باعث کاهش میزان تشکیل میوه شد. علاوه برآن، در شمارش سوم (80 روز پس از گرده افشانی ) بیشترین میزان تشکیل میوه را رقم اسپرینگ تایم با مقدار 96/24% و کمترین میزان تشکیل میوه را رقم انجیری با میزان 93/14% دارا بود. در آزمون دیگر، اثر گرده خودی و 3 نوع گرده غیر خودی روی میزان باردهی در چهار رقم آلبرتا، سان کرست، رد هیون و اسپرینگ تایم بررسی شد. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان داد که در هر چهار رقم مورد بررسی میزان تشکیل میوه حاصل از گرده خودی بیشتر از میزان تشکیل میوه حاصل از گرده غیرخودی بود. در نهایت آزمونی به منظور مطالعه رشد لوله گرده حاصل از خود و دگر گرده افشانی گل ها ی تثبیت شده در محلول F.A.A. در زمان های 24، 48، 72، 96 و 120 ساعت پس از گرده افشانی دستی با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این قسمت از بررسی ها نشان داد که زمان های 24، 48 و 72 ساعت پس از خود و دگر گرده افشانی به منظور رسیدن لوله گرده به قسمت انتهایی خامه کافی نمی باشند، ولی در زمان های 96 و 120 ساعت پس از خود و دگرگرده افشانی در تمام تلاقی های انجام شده مادگی هایی با لوله گرده در انتهای خامه مشاهده شدند که در زمان 120 ساعت تعداد مادگی هایی که دارای لوله گرده در انتهای خامه بودند در تعدادی از تلاقی ها نسبت به زمان 96 ساعت پس از خود و دگرگرده افشانی افزایش پیدا کرده بود. این نتایج حاکی از آن است که در برخی از تلاقی ها زمان 96 ساعت و در برخی دیگر زمان 120 ساعت پس از خود و دگرگرده افشانی برای رسیدن لوله گرده به انتهای خامه کافی و مناسب بوده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cross-pollination
  • fruit set
  • peach
  • pollen tube
  • Self-pollination