تاثیر ازن بر کیفیت پس از برداشت و عمر انبارمانی انگور ایرانی رقم فخری

نویسندگان

1 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، تخصص: فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت

2 دانشجوی دکتری

3 استادیار دانشگاه آزاد

4 استادیار مرکز تحقیقات

چکیده

انگور میوه ای است که در دوران پس از برداشت در معرض عوامل قارچی به خصوص قارچ Botrytis cinerea و آب از دست دهی زیادی قرار می گیرد. با توجه به محدودیت های مصرف مواد شیمیایی مصنوعی برای کنترل ضایعات پس از برداشت در انگور و سایر میوه ها در این پژوهش سعی بر آن است که از روش های غیرشیمیایی و بی خطر در این راستا استفاده شود. در نتیجه، استفاده از گاز ازن (با غلظت ?/?پی پی ام)، با زمان های تیمار دهی ?، ?? و ?? دقیقه در انگور رقم فخری مورد ارزیابی قرار گرفته و شاخص های کیفی و کمی پوسیدگی ، ویتامین C، قندهای احیا شونده، شاخص رسیدگی ، درصد کاهش وزن، ریزش حبه، آبکشیدگی دم خوشه، میزان ترک خوردگی حبه و ارزیابی های حسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که انگورهای تیمار شده با ازن ، نسبت به نمونه های شاهد، قندهای احیا شونده ? شاخص رسیدگی و انبارمانی بالاتر و درصد پوسیدگی، ویتامینC، درصد کاهش وزن، ریزش حبه، آبکشیدگی دم خوشه و ترک خوردگی پائین تری داشتند . به عنوان نتیجه کلی، تیمار ازن موجب کاهش میزان پوسیدگی و افزایش انبارمانی نمونه ها گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Ozone on Postharvest Quality and storability of Grape cv. ‘Fakhri’

نویسندگان [English]

  • Younes Mostofi 1
  • mahsa geransayeh 2
  • vahid abdousi 3
  • mohammad ali nejatian 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Grape as a remarkably perishable fruit is susceptible to fungal infections especially fungus Botrytis cinerea, an agent of gray mold and berry dehydration. Limitations have recently been placed upon uses of synthetic chemical compounds as regards of control postharvest losses in grape and in other susceptible fruits. In the present study a Prospective safe non-chemical control method was evaluated. An aqueous solution of 0.3 ppm concentration of ozone was applied to grapes cv. "Fakhri" in a test of three treatment times (5, 10 and 15 min). Quality characteristics (decay, vitamin C. content, reducing sugars, maturity index, weight loss, berry abscission, dehydration, cracking of berry and sensory analyses were assessed. Results indicated that treated fruits with ozone had lower decay percentage, weight loss, berry dehydration, berry abscission, berry cracking, while benfiting from higher reducing sugars, maturity index and storage quality as compared with control. In total, ozone treatment caused lower decay incidence and longer storability of the fruit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decay rate
  • Ozone
  • postharvest quality
  • storability
  • Table grapes