اثرغلظتهای مختلف پاکلوبوترازول و تراکم کاشت گیاهچه بر تولید ریز غده در سیب زمینی رقم سانته

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

2 مربی مرکز تحقیقات همدان

3 دانشجوی سابق ارشد

4 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی

5 هیئت علمی مرکز تحقیقات

چکیده

در این پژوهش اثر غلظتهای مختلف پاکلوبوترازول (0، 250، 350 و 450 میلی گرم در لیتر ) و تراکم کاشت گیاهچه (80، 100 و 120 گیاهچه در متر مربع) بر تولید ریزغده از سیب زمینی رقم سانته بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. پاکلوبوترازول در اوایل استولون زایی روی برگها پاشیده شد. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که پاکلوبوترازول میزان کلروفیل کل، a و b در برگ و نسبت وزن تر ریزغده به شاخساره را افزایش، اما طول میانگره، ساقه، استولون و قطر ساقه را کاهش داد. درحالیکه تراکم کاشت طول میانگره، ساقه و استولون را افزایش، ولی وزن تر غده به شاخساره را کاهش داد. اثرات متقابل تیمارها روی طول میانگره، ساقه و استولون معنی دار گردید. تراکم کاشت و غلظت پاکلوبوترازول برروی تعداد ریزغده در واحد سطح، عملکرد برحسب کیلوگرم در مترمربع، تولید ریزغده در هر گیاهچه و تعداد ریز غده بالای 5 گرم تأثیر معنی‌دار داشت. ضمنا اثرات متقابل آنها برتعداد ریزغده بالای 5 گرم معنی‌دار شد. بررسی مقایسه میانگین ها نشان داد که با افزایش تراکم کاشت، تعداد و وزن ریزغده در واحد سطح و تعداد ریزغده بالای 5 گرم افزایش یافته، ولی تعداد و وزن ریز غده در هر گیاهچه کاهش یافت. پاکلوبوترازول عملکرد برحسب تعداد و وزن ریز غده در واحد سطح، وزن متوسط ریزغده و تعداد ریزغده بالای 5 گرم را افزایش داد و بین غلظتهای مختلف آن تفاوت معنی داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Different Concentrations of Paclobutrazul and Plantlet Density on Minituber Production in Potato cv. Sante

نویسندگان [English]

  • farshad dashti 1
  • khosro parvizi 2
  • hamed ashraf 3
  • Mohammad Reza Chaeichi 4
  • mahmood esna ashari 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

Effects of different Paclobutrazol concentrations (0, 250, 350 and 450 mgL-1) and plantlet density (80, 100 and 120 plantlet/m2) on minituber production per plantlet in potato cultivar ‘Sante’ were investigated in a factorial experiment based upon a randomized complete block design of 4 replications. Paclobutrazol (Cultar with 250 g/L of active ingredient) was used as foliar application at early stolon initiation. The results indicted that Paclobutrazol increased chlorophyll a and b contents of the leaf tissue as well the ratio of the tuber fresh mass to shoot fresh mass. Paclobutrazol significantly reduced the internode,s, stem and stolon length, also reduced stem diameter. While plantlet density increased internode, stem and stolon length, yet reduced tuber fresh mass to shoot fresh mass ratio. The interaction between the two factors was significant on internode, stem and stolon lengths. The study clearly showed that Paclobutrazole is effective in suppressing excessive vegetative growth in high plantlet densities. It could also improve the minituber average weight through an increase of assimilation to the minituber and as well an increase of chlorophyll a and b contents of the leaf tissue. Means related to weight and number of minituber production were recorded as 3.27, 3.74 and 5.69, 6.16 in control and Paclobutrazol treatments, respectively. In total, for producing the highest numbers of minituber of higher weights, it is recommended to apply higher plantlet densities along with lower concentrations of Paclobutrazol

کلیدواژه‌ها [English]

  • minituber
  • Paclobutrazol
  • Plantlet density
  • potato