اثر تیمارهای پس از برداشت بر عمر قفسه ای و انباری میوه انبه برداشت شده در مراحل مختلف رسیدن

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه هرمزگان

2 استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، تخصص: فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت

3 استاد پردیس کشاورزی کرج

4 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، تخصص: بیوتکنولوژی و میوه¬کاری/ انار/ مرکبات/ گیلاس/ آلبالو/ خرمالو

چکیده

در دو آزمایش جداگانه اثرات مختلف مراحل رسیدن (سبز رسیده، تا 20% تغییر رنگ و تا 40% تغییر رنگ)، تیمارهای آب سرد (5 درجه سانتی گراد برای 5 دقیقه و 10 درجه سانتی گراد برای 15 دقیقه)، تیمارهای آب گرم (50 درجه سانتی گراد برای 15 دقیقه و 55 درجه سانتی گراد برای 5 دقیقه)، دمای انبار (10 و 14 درجه سانتی گراد) و دوره نگهداری (صفر، 5، 10 و 15، 20 و 25 روز) بر عمر قفسه ای و انبارمانی میوه انبه رقم لانگرا بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش مرحله رسیدن و دوره نگهداری مقدار اسید قابل تیتر و سفتی میوه بطور معنی داری کاهش یافتند و میزان شاخص طعم و ارزیابی حسی مانند رنگ پوست، عطر، مزه و کیفیت میوه بطور معنی داری افزایش یافتند. تیمارهای آب سرد نسبت به تیمارهای آب گرم و شاهد، بیشترین میزان سفتی میوه و کمترین میزان شاخص طعم، رنگ پوست و عطر را داشتند. هر دو دمای انبار 10 و 14 درجه سانتی گراد، رسیدن میوه را محدود کردند، اما دمای 10 درجه سانتی گراد نسبت به دمای 14 درجه سانتی گراد، منجر به کاهش بیشتر شاخص طعم، pH ، رنگ پوست، عطر، مزه، کیفیت میوه و افزایش بیشتر اسید قابل تیتر و سفتی میوه شدند. داده های این مقاله توصیه می کند که برداشت در مرحله سبز رسیده، استفاده از تیمارهای آب سرد و نگهداری در دمای 10 درجه سانتی گراد منجر به تاخیر رسیدن میوه های انبه می شوند.

عنوان مقاله [English]

Effects of Maturity Stage and Storage Temperature on the Quality of ‘Langra’ Mango (Mangifera indica L.) Fruit

نویسندگان [English]

 • A.m MIRZAALIAN DASTJERDI 1
 • Siamak Kalantari 2
 • mesbah babalar 3
 • Zabihollah Zamani 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The effects of different stages of maturity (mature green, until 20 to 40% of change in color), two treatments of cool water (5 ?C for 5' and 10 ?C for 15min.), two treatments of hot water (50 ?C for 15 min. and 55 ?C for 5 min.) ), two temperatures (10 and 14 °C) of storage vs. six time periods (0, 5, 10, 15, 20 and 25 days) on shelf life and storage time of ‘Langra’ mango fruit were studied in two separate studies. Results indicated that, fruit firmness and acidity significantly decreased, but flavor index and other such sensory traits as skin color, aroma, taste and quality were significantly increased, with increase in maturity stage and storage time duration. Cool water treatments resulted in the highest level of fruit firmness along with the lowest index levels of flavor index, skin color and aroma, as compared with control and with hot water treatments. Both storage temperatures (10°C and 14°C) slowed down ripening, but storage temperature at 10 °C was more effective in reducing fruit flavor index, pH, skin color, aroma, taste and quality, and with le increasing acidity and fruit ?rmness, as compared with storage temperature of 14 °C. The data presented in this paper suggest that harvest in mature green stage, and an application of cool water treatment and storge of the fruit at 10°C delays mango fruit ripening.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cool water
 • Fruit
 • hot water
 • Mango
 • Mature green
 • maturity stage
 • Quality of fruit
 • Shef life
 • storage