نویسندگان

1 دانشجوی سابق ارشد دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 استادیار، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، تخصص: ازدیاد نباتات و ارزیابی پایه های درختان میوه/ پسته و انار

چکیده

به منظور ارزیابی دو رگه بین گونه‏ای آتلانتیکا × ورا و همچنین پایه‌های قزوینی و بادامی ریز زرند به تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه دور آبیاری 3- 6 و 9 روز به اجرا درآمد. نتایج حاصل نشان داد که شاخص‏های فیزیولوژیکی همانند پرولین، قندهای محلول، پروتئین و عناصر غذایی تحت تاثیر تیمار خشکی واقع می‏شوند. میزان پرولین برگ، پتاسیم اندام هوایی و کلسیم ریشه با افزایش دور آبیاری افزایش و محتوای نسبی آب برگ، پروتئین و قندهای محلول ، مس اندام هوایی و پتاسیم ریشه کاهش یافت. پایه‏ها از لحاظ شاخص‏های رشدی تفاوت معنی داری داشتند به‏گونه‏ای که بیشترین میزان سطح برگ، تعداد برگ، ارتفاع ساقه، وزن تر و خشک اندام هوایی و کارایی مصرف آب در پایه هیبرید مشاهده شد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر میزان پرولین، قند و پروتئین برگ پایه هیبرید تحت تاثیر دور آبیاری واقع نشد در صورتیکه در پایه قزوینی افزایش یافت که بیانگر مقاومت بیشتر پایه هیبرید نسبت به پایه قزوینی به تنش خشکی می‏باشد.

عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Resistance of Pistachio Rootstocks and One Inter-spicific Hybrid, P. atlantica × P. vera cv. ‘Badami- Riz- Zarand’ against Drought Stress

نویسندگان [English]

  • aazam MALEKI KUHBANANI 1
  • Hamid Reza Karimi 2

چکیده [English]

In order to evaluate the inter-specific hybrid P. atlantica × P. vera cv. ‘Badami- Riz- Zarand’ to drought stress, a factorial experiement was conducted as based on a completely randomized design of three irrigation intervals 3, 6 and 9 days on Qazvini, Badami-Riz-Zarand and the hybrid of P. atlantica × P. vera cv. Badami- Riz-Zarand rootstocks of pistachio. Results indicated that such physiological parameters as proline, protein, leaf soluble sugar and minerals were affected by drought. Proline content of leaf, shoot K, and root Ca concentrations increased with increase in irrigation interval, white root K concentration decreased. Rootsocks had different responses to drought, so that, the highest leaf area and number, stem height, root length, shoot fresh and dry weight as well as WUE were observed in hybrid rootstock. Based on the results of the present study, and for the case of hybrid rootstock, the protein, proline and leaf soluble sugar contents were unaffected by drought, whereas they increased in the case of Qazvini rootstock, indicating that hybrid rootstock was more tolerant than Qazvini to drought stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • Pistachio
  • proline
  • Soluble Sugers
  • WUE