نویسندگان

1 دانشجوی سابق ارشد دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار، دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: بیوتکنولوژی

3 استادیار دانشگاه شهرکرد

4 دانشیار دانشگاه رازی

چکیده

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های لاله واژگون (Fritillaria imperialis L.) منطقه زاگرس ایران از نشانگرهای مولکولی ISSR و 32 صفت مورفولوژیکی استفاده گردید. در کل 160 نمونه لاله واژگون از 8 جمعیت زاگرس واقع در 6 استان جمع‌آوری و مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از 6 آغازگر مورد استفاده، در مجموع 57 نوار تولید شد که 49 نوار چندشکل بودند. میانگین درصد چندشکلی مشاهده شده برابر 6/85 درصد و میانگین تعداد نوارهای چندشکل به ازای هر واحد سنجش برابر با 17/8 درصد بود. میانگین محتوای اطلاعات چندشکل 31/0 بود. در دندروگرام حاصل از خوشه‌بندی نمونه‌ها بر اساس ضرایب تشابه جاکارد و روش گروه‌بندی UPGMA، همه جمعیت‌های مورد بررسی تشکیل خوشه مجزایی دادند که بیانگر کارایی بالای آغازگرهای مورد استفاده در تکثیر قطعات مناسب از ژنوم است. تجزیه واریانس مولکولی (AMOVA) درون و بین 8 جمعیت لاله واژگون با گروه‌بندی ناحیه‌ای و بدون گروه‌بندی ناحیه‌ای انجام شد. واریانس بین جمعیت‌ها و بین افراد این جمعیت‌ها به ترتیب 05/44 و 95/55 درصد از کل واریانس را پوشش دادند. گروه‌بندی ناحیه‌ای نتوانست درصدی از واریانس کل را توجیه کند. دندروگرام حاصل از صفات مورفولوژیکی الگوی مشخصی مبنی بر جدا سازی افراد متعلق به جمعیت‌ها ارائه نداد. همبستگی بین ماتریس‌های تشابه بر مبنای داده‌های مولکولی و مورفولوژیکی معنی دار نبود (25/0 r=).

عنوان مقاله [English]

An Assessment of the Genetic Diversity of Imperial Crown (Fritillaria imperialis L.) Populations from Zagross Region of Iran through ISSR Markers and Morphological Traits

نویسندگان [English]

  • hasan MOMENEI 1
  • Behrouz Shiran 2
  • mahmod KHODAMBASHI 3
  • kianosh CHEGHAMIRZA 4

چکیده [English]

To evaluate the genetic diversity of native populations of Crown Imperial (Fritillaria imperialis L.) in Zagross region, ISSR molecular along with 32 morphological traits were employed. A number of 160 samples corresponding to eight Zagross populations distributed in six provinces were collected and assessed. Using six primers, 57 bands were totally produced from which 49 were polymorphic. Mean percentage of polymorphism was 85.6% and mean number of polymorphic bands per assay unit was equal to 8.17%. Mean Polymorphism Information Content (PIC) was 0.31. In dendrogram produced as based on Jacard Similarity Coefficients and UPGMA grouping method, all the populations were organized into distinct clusters denoting efficiency of the employed primers in production of suitable fragments along the genome. Analysis of Molecular Variance (AMOVA) and its partitioning among and within populations were analyzed for eight populations of F.imperialis either with or without regional structures. Variations among and within populations were 44.05% and 55.95% of the total variations, respectively. Regional grouping couldn't cover any part of total variance. Morphological dendrogram didn’t show an obvious pattern regarding a distinction of populations from each other. Correlation between morphological and molecular similarity matrixes wasn’t observed as significant (r= 0.25).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fritillaria imperialis
  • ISSR Markers
  • morphological traits
  • Zagross