تاثیر خصوصیات رشدی پایه بر ریز شاخه پیوندی (Minigrafting) گردو

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، تخصص: اصلاح و بیوتکنولوژی درختان میوه/ فندق/ آلو/ زردآلو

3 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی/دانشکده علوم باغبانی و گیاهپزشکی

4 دانشیار موسسه تحقیقات

چکیده

ازدیاد غیرجنسی یکی از بزرگترین مشکلات تولید گردو در ایران است. این آزمایش به منظور بررسی اثرات فیزیولوژیک پایه مانند علفی یا چوب نرم بودن و وجود برگ روی آن بر ریز شاخه پیوندی گردو صورت گرفت که در آن پیوندک های 5/2-5/1 سانتیمتری گردو روی پایه های گردوی چند هفته ای علفی و چوب نرم با یا بدون برگ و در شرایط کنترل شده پیوند گردیدند. نتایج نشان داد که به طور کلی وجود برگ روی پایه تاثیر منفی بر میزان گیرایی داشته است. میانگین گیرایی در پایه های بدون برگ و برگدار به ترتیب 56 و 48 درصد بود. اختلاف معنی داری بین پایه های علفی و چوب نرم نیز دیده شد، به نحوی که پایه های چوب نرم با میانگین 56% دارای گیرایی بیشتری نسبت به پایه های علفی با 46% بودند. اثر متقابل بین نوع پایه و وجود برگ نیز مشاهده شد به نحوی که برگ در پایه های علفی باعث افزایش گیرایی ولی در پایه های چوب نرم تاثیر منفی بر گیرایی داشت. تاثیر منفی برگ در پایه های چوب نرم تا حدی بود که گیرایی را از 73% در پایه های بی برگ به 43% در پایه های برگ دار کاهش داد. وجود برگ بر زمان لازم برای گیرایی تاثیر معنی داری نداشت ولی در پایه های علفی گیرایی در زمان کمتری نسبت به پایه های چوب نرم صورت گرفت. اندازه گیری میزان قند های محلول در محل پیوند در پایه نشان داد که میزان کربوهیدراتها در پایه های چوب نرم در مقایسه با پایه های علفی و همچنین در پایه های برگدار نسبت به پایه های بی برگ بالاتر بود در صورتی که گیرایی از رابطه فوق تبعیت نکرد. این مسئله می تواند بیانگر تاثیر احتمالی عوامل دیگری علاوه بر کربوهیدرات ها باشد که توسط برگهای مسن تر یا جوانتر در پایه های چوب نرم و علفی ساخته شده و به محل پیوند منتقل می گردند که می توانند گیرایی و رشد بعدی پیوندک ها را تحت تاثیر خود قرار دهند. گیاهان پیوندی تا یک سال پس از آزمایش از زنده مانی و رشد مطلوبی برخوردار بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of rootstock growth characteristics on Persian Walnut minigrafting

نویسندگان [English]

  • hamed balanian 1
  • Mohammad Reza Fattahi Moghadam 2
  • Ali Ebadi 3
  • darab hasani 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Vegetative propagation of Persian walnut encounters a major problem in Iran growing conditions. This experiment was carried out to study the physiological effects of rootstock as regards herbaceousness or woodiness, and with respect to the presence of leaf on it or not on minigrafting success. Throughout the study, 1.5-2.5 cm length Persian walnut scions were minigrafted on herbaceous vs. softwood (with or without leaf) walnut rootstocks grown for a few weeks in controlled conditions. Results indicated that the existence of leaf on the rootstock had negative effects on the success of minigrafting in either leafy or leafless rootstocks (48 and 56 percent, respectively). A significant difference was observed between herbaceous and softwood rootstocks. Softwood rootstocks benefited from 56% success as compared with 46% in herbaceous ones. Interaction effect was also observed between kind of rootstock and leaf existence as the existing leaf increased grafting success in herbaceous rootstocks while decreasing it in softwood ones. The negative effect of leaf on minigrafting of softwood rootstocks was in so far as it decreased grafting success from 73% in leafless rootstocks to 43% in leaf bearing ones. Leaf had no significant effect on the time needed for the graft to take, yet it enhanced the graft success on herbaceous rootstocks more than it did on softwood ones. The soluble sugar content at the grafting point of leaf bearing softwood rootstock was more than that for the leafless ones, however grafting success was not dependent upon sugar content. This difference came maybe from substances made through either young or older leaves in either herbaceous or softwood rootstocks that were transported to the grafting union point and subsequently affecting the graft success and scion growth. The grafted plants had desirable survival and growth rates till one year past the experiments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grafting
  • Rootstock
  • Scion growth
  • Soluble sugar
  • Walnut