واکنش برخی توده های تره ایرانی به ماده‌زایی در محیط درون شیشه ای

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دکتری دانشگاه زنجان

2 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، تخصص: اصلاح و فیزیولوژی سبزی ها، مدیریت گلخانه

3 استاد پردیس کشاورزی کرج

4 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی

5 استادیار موسسه بیوتکنولوژی کرج

چکیده

این پژوهش به منظور ارزیابی واکنش هفت توده منتخب تره ایرانی از نظر صفات زراعی به ماده‌زایی در محیط درون شیشه‌ای انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در طرح پایه کاملا تصادفی که شامل سه سطح هورمونیB2D0 (2 میلی‌گرم در لیتر (BA ، B2D2 (2 میلی‌گرم در لیتر BA و 2 میلی‌گرم در لیتر 2,4-D) و B2D4 (2 میلی‌گرم در لیتر BA و 4 میلی‌گرم در لیتر 2,4-D) و هفت توده تره ایرانی (گرگان، نیشابور، همدان، میانه، کنگاور، ورامین و کرمان) در سه تکرار انجام شد . صفات درصد رویان‌زایی، درصد باز‌زایی گیاه، درصد بقای گیاه، درصد کالوس‌‌زایی، درصد شیشه‌ای شدن گل‌ها و زمان لازم جهت ظهور رویان ارزیابی شدند. در این آزمایش از مجموع 18900 گل کشت شده در محیط کشت‌های مختلف، 459 رویان (43/2 درصد) تولید شد، که همه آن‌ها به گیاه کامل تبدیل شدند. بیشترین درصد رویان‌زایی و باززایی گیاه (25 درصد) در توده گرگان و میانه در محیط کشت B2D2 مشاهده شد. نتایج نشان داد کشت گل گرده افشانی نشده روش موثری برای ماد‌ه‌زایی تره ایرانی در محیط درون شیشه‌ای است.

عنوان مقاله [English]

Response of Some Persian Leek Accessions to In Vitro Gynogenesis

نویسندگان [English]

  • zahra GHAHREMANI 1
  • Mohammad Reza Hasandokth 2
  • abdolkarim KASHI 3
  • Mansoor Omidi 4
  • maryam JAFARKHANI KERMANI 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

The present research was carried out to evaluate the response of seven selected Persian leek accessions to in vitro gynogenesis. The experimental design was a factorial one based upon a completely randomized design of three culture media treatments B2D0 (2 mgl-1 BA), B2D2 (2 mgl-1 BA and 2 mgl-1 2, 4-D), and B2D4 (2 mgl-1 BA and 4 mgl-1 2, 4-D) along with seven Persian leek accessions (Gorgan, Neishabur, Hamedan, Mianeh, Kangavar, Varamin and Kerman) carried out in three replications. Traits of embryo rate, regeneration rate, survival rates, callus formation and vitrified flowers were evaluated. Out of a total of 18,900 flower buds cultured, 459 embryos (2.43%) were all successfully regenerated into complete plants. Gorgan and Mianeh accessions ended up with the highest embryo and regeneration rates (25%) in the culture medium of B2D2 (2 mgl-1 BA and 2 mgl-1 2, 4-D). Results finally indicated that unpollinated flower culture is an effective method of in vitro gynogenesis of Persian leek.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gynogenesis
  • In vitro culture
  • Persian leek
  • Unpollinated flower culture