تعیین خودسازگاری و خودناسازگاری برخی از ارقـام گلابی آسیایـــی ( Pyrus serotina Rehd.)، گلابی اروپایی ( Pyrus communis L.) و گلابی های بومی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دکتری دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تعیین درصد خودناسازگاری در برخی از ارقام گلابی آسیایی ( Pyrus serotina Rehd.) و گلابی اروپایی ( Pyrus cummunis L.) در سال های 1385 و 1386 انجام پذیرفت. پس از جمع آوری دانه های گرده به منظور اطمینان از زنده بودن آنها، در شرایط درون شیشه ای مورد کشت قرار گرفتند. همچنین به منظور مطالعه میکروسکوپی رشد لوله گرده 48، 72، 96 و 120 ساعت بعد از گرده افشانی تعدادی گل برداشت و در محلول FAA تثبیت شدند. نتایج نشان داد هم زمانی در گلدهی بین ارقام گلابی آسیایی و ارقام گلابی اروپایی و بومی وجود دارد. نتایج مطالعه کشت دانه‌های گرده در گلابی‌های آسیایی و همچنین مطالعه میکروسکوپی رشد لوله گرده در تمام ارقام مورد مطالعه نشان داد که جوانه‌زنی دانه گرده 55 تا 70 درصد می‌باشد و در نتیجه دانه‌های گرده مورد استفاده در این آزمایش زنده و سالم بودند. همچنین رشد لوله گرده در اغلب ارقام مورد مطالعه در یک سوم انتهای خامه متوقف شد. نتایج مطالعات مزرعه‌ای براساس تولید میوه نهایی نشان داد که درصد تشکیل میوه در گلابی‌های آسیایی، اروپایی و بومی کمتر از 5% می‌باشد و می‌توان نتیجه گرفت که تمام ارقام مورد مطالعه خودناسازگار می‌باشند. بنابراین در برنامه‌های اصلاحی آینده به منظور تولید مواد گیاهی کافی و متنوع، دگرگرده‌افشانی در ارقام گلابی آسیایی و همچنین گلابی‌های آسیایی و اروپایی توصیه می‌گردد. به منظور تولید محصول بیشتر انجام آزمایشات گرده‌افشانی کنترل شده با استفاده از ارقام مختلف به عنوان والد گرده‌ ده و والد بذری برای تعیین گروه‌های گرده‌افشانی در احداث باغ های جدید گلابی آسیایی در ایران ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Self-Compatibility vs. Self-Incompatibility in Some Asian Pears (Pyrus serotina Rehd.) and European Pears (Pyrus communis L.) as well as Native Pear Cultivars

نویسندگان [English]

  • soraya mousavi 1
  • kazem arzani 2
  • hamid abdollahi 3
1
2
3
چکیده [English]

The present research was conducted to determine the percent self-incompatibility in some Asian pear (Pyrus serotina Rehd.) as well in European pear (Pyrus communis L.) cultivars. The experiment was carried out during 2006 and 2007 growing seasons. Pollen grains were collected and tested for viability using in-vitro pollen culture. For microscopic examination of pollen tube growth in the style, pollinated flowers were sampled and fixed in the FAA solution after 48, 72, 96 and 120 hour post pollination. At the time of flowering stage and during both seasons, Asian and European pear cultivars exhibited a reasonable overlap of flowering. Pollen viability test on Asian pear (as well as microscopic examination of pollen tube growth) in all the studied cultivars showed 55 to 70% pollen germination, indicating that pollen grains involved in the experiment were healthy and viable, although in most of the studied cultivars pollen tube stopped growth at a one third point to style ending. Results as based on the final fruit set (in-vivo test) showed a fruit set of less than 5% for Asian, European and as well for the native studied cultivars. So, one can conclude that all the studied cultivars were self-incompatible. Therefore, as for the future breeding programs, cross pollination is suggested within Asian pears as well as among Asian and European pears to create and produce working material of enough variability. In addition, in order to produce higher yields, it is necessary to carry out control pollination experiments (utilizing various cultivars as pollen and seed parents) to determine cross-compatible groups for the newly established Asian pear orchards in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fruit set
  • pollen grain
  • Pollen tube growth
  • Pollination.
  • self-incompatibility