بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی کاکوتی L.) tenuior Ziziphora ( در ایران با استفاده از نشانگر مولکولیRAPD

نویسندگان

1 دانشجوی سابق ارشد دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

کاکوتی یکی از گیاهان دارویی و معطر است که پراکنش وسیعی در ایران دارد. در این پژوهش نشانگر مولکولی RAPD با استفاده از 16 آغازگر برای تعیین تنوع ژنتیکی در 39 نمونه کاکوتی tenuior Ziziphora از 21 منطقه جغرافیایی ایران استفاده شد. تعداد 100 باند چند شکل از 110 باند تکثیری ایجاد گردید که با استفاده از نرم افزار NTsys آنالیز داده ها انجام شد و ضریب تشابه جاکارد جهت محاسبه تشابه میان نمونه ها استفاده گردید. میزان تشابه محاسبه شده بر اساس باندهای چند شکل در دامنهای از 19/0تا 77/0 قرار داشت و میانگین تشابه نیز برابر با 43/0 بود. بیشترین قطعات تکثیر شده چند شکل 12 عدد و مربوط به آغازگرTIBMBA-06 بود، در حالیکه آغازگر TIBMBB-13 با 3 باند کمترین قطعات چند شکل را داشتند. متوسط تعداد باند برای هر آغازگر 9/6 و متوسط باندهای چند شکل 3/6 برآورد گردید. تجزیه خوشه ای بر پایه ماتریس تشابه و با روش UPGMA صورت گرفت. بر اساس تجزیه خوشه ای، در ضریب تشابه 43/0 نمونه های کاکوتی به 6 گروه تقسیم شدند. بر اساس ماتریس تشابه، کمترین شباهت (19/0) مربوط به دو نمونه مشهد و اسلامیه یزد با فاصله جغرافیایی زیاد و بیشترین شباهت (77/0) بین دو نمونه از یاسوج از یک منطقه جغرافیایی بود. نتایج حاکی از وجود تنوع ژنتیکی بالایی در میان نمونه های مورد بررسی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Diversity Evaluation of A Medicinal Plant (Ziziphora tenuior.L) of Iran, using RAPD Molecular Markers

نویسندگان [English]

  • zahra hatari 1
  • zabihollah zamani 2
  • vahideh nazeri 3
  • leyla tabrizi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Ziziphora tenuior, named Kakooti in Farsi, is one of the aromatic and medicinal plants of a wide distribution in Iran. In this study, RAPD molecular markers, (by utilization of 16 primers) was applied to determine the genetic diversity of 39 samples of Ziziphora tenuior from 21 geographical regions in Iran. A number of 100 polymorphic bands out of 110 amplified ones was produced and analyzed through NTsys software. Jaccard's similarity coefficient was employed to calculate similarities among the samples. Calculated similarity based on the polymorphic bands, stood in the range of 0.19 to 0.77 with a mean of 0.43. Most amplified polymorphic fragments (12) were related to the primer TIBMBA-06, while the primer TIBMBB-13 carried the lowest (3) amplified polymorphic bands. Mean number of amplified bands for primers was 6.9, while the mean number of polymorphic bands was 6.3. Cluster analysis was performed based upon similarity matrix and UPGMA method. According to cluster analysis within the similarity coefficient of 0.43, Ziziphora samples were divided into 6 groups. Based upon similarity matrix, the lowest similarity (0.19) was found for two samples from Mashhad and Eslamieh Yazd with high geographical distance whilst the highest similarity (0.77) found between two samples from Yasuj within the same geographical region. The results finally indicated high genetic diversity among the studied genotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster Analysis
  • Genetic analysis
  • Genetic similarity
  • Kakooti
  • Molecular.