اثر تیمارهای پس از برداشت اسپرمیدین و پوترسین بر کیفیت انباری میوه کیوی رقم ’هایوارد‘

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دکتری دانشگاه شیراز

2 استاد دانشگاه شیراز

چکیده

ژوهش حاضر به منظور بررسی اثر تیمارهای پس از برداشت اسپرمیدین و پوترسین بر کیفیت انباری میوه کیوی رقم ’هایوارد‘ انجام شد. در آبان ماه سال 1389 میوه ها از باغ تحقیقاتی شرکت باغداری فجر ساری دست چین شد و به آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت انتقال یافت. میوه ها به مدت 4 دقیقه در محلول اسپرمیدین یا پوترسین (هر کدام در غلظت های 5/0، 1 و 5/1 میلی مولار) غوطه ور شدند و از آب مقطر به عنوان شاهد استفاده شد. آزمایش در قالب طرح کاملاَ تصادفی با چهار تکرار انجام گردید. پس از 2 ماه انبارمانی (5 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 5 ±90 درصد) نتایج نشان داد که کاربرد پس از برداشت پلی آمین های اسپرمیدین و پوترسین به صورت مطلوبی بر ویژگی های کیفی میوه کیوی رقم ’هایوارد‘ تأثیر گذار بود و میزان تاثیر هر تیمار به نوع و غلظت پلی آمین مورد استفاده بستگی داشت. میوه های تیمار شده نسبت به شاهد کاهش وزن و درصد کل مواد جامد محلول آب میوه کمتری داشتند و میزان اسید کل آب میوه، ویتامین ث و سفتی بافت در آن ها بیشتر بود. اسیدیته میوه های تیمار شده با شاهد تفاوت معنی داری نداشتند. به طور کلی تیمار اسپرمیدین در غلظت 5/1 میلی مولار بهترین تیمار به لحاظ حفظ خصوصیات کمی و کیفی میوه ها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Postharvest Treatments of Spermidine and Putrescine on Postharvest Quality of ‘Hayward’ Kiwifruit

نویسندگان [English]

  • pedram assar 1
  • majid rahemi 2
  • leyla taghipour 1
1
2
چکیده [English]

To study the effects of postharvest treatments of spermidine and putrescine on storage quality of ‘Hayward’ kiwifruit, the present research was performed. In November 2010, fruits were hand picked from Fajr Orchardist Corporation in Sari and transported to postharvest physiology laboratory. Fruits were dipped for 4 minutes in either spermidine or putrescine solutions (0.5, 1.0 and 1.5 mM), and distilled water being used as control. The design of the experiment was a complete randomized one of 4 replicates in each treatment. Following a two month period of storage (at 5°C and 90±5% relative humidity), results showed that postharvest treatments of spermidine and putrescine can beneficially affect qualitative characteristics of ‘Hayward’ kiwifruit and for each treatment, the degree of effectiveness depends on polyamine utilized and the concentration applied. In comparison with control, treated fruits benefitted from lower weight loss and TSS, higher total acidity, vitamin C, and fruit firmness. As regards pH, there were no significant differences observed between treated and control fruits. In total, spermidine at its 1.5 mM concentration was the most suitable treatment in maintenance of quantitative and qualitative characteristics of kiwifruit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • firmness
  • Kiwifruit
  • polyamines
  • Vitamin C.
  • Weight loss percentage