بررسی اثرات محلول‌پاشی با اسید جیبرلیک (GA3) بر روی برخی شاخص‌های گلدهی سیکلمن‌ در سال دوم گلدهی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دکتری دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف اسید جیبرلیک1 (GA3) بر روی برخی شاخص‌های گلدهی در سال دوم گلدهی سیکلمن‌ مورد بررسی قرار گرفت. غلظت‌های مورد استفادة GA3، پنج غلظت صفر، 20،‌ 30، 40 و 50 میلی‌گرم در لیتر بودند. این آزمایش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. شاخص‌های تعداد کلِ گل در یک دورة گلدهی، تعداد گل در اوج گلدهی، تعداد روز از محلول‌پاشی تا اوج گلدهی، طول گلبرگ‌، قطر دهانة گل و طول دمگل در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که غلظت‌های مختلف GA3، تأثیر معنی‌داری بر روی تعداد کل گل در یک دورة گلدهی نداشته است. تیمار 40 میلی‌گرم در لیتر GA3، باعث تولید حداکثر تعداد گل در اوج گلدهی شده و نمای گلی2 را به طرز قابل توجهی افزایش داد. با افزایش غلظت GA3، تعداد روز از زمان محلول‌پاشی تا اوج گلدهی بتدریج کاهش یافت. حداقل تعداد روز از زمان محلول‌پاشی تا اوج گلدهی با استفاده از غلظت 50 میلی‌گرم در لیتر GA3 حاصل گردید. از طرف دیگر این تیمار با افزایش بیش از حد طول دمگل، باعث افزایش درصد دمگل‌های خوابیده گردید و نمای گلی را کاهش داد. در این آزمایش، اندازة گلبرگ‌ها و قطر دهانة گل، تحت تأثیر غلظت‌های مختلف GA3 قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Gibberellic Acid (GA3) on some Characteristics of Cyclamen Flowering during the Second Flowering Year

نویسندگان [English]

  • parviz norouzi 1
  • roohangiz naderi 2
  • mesbah babalar 3
  • siamak kalantari 4
  • mohsen kafi 3
1
2
3
4
چکیده [English]

The effect of gibberellic acid (GA3) spraying on some characteristics of cyclamen flowering trend during the second flowering year was investigated. GA3 sprays were applied in concentrations of 0, 20, 30, 40, and 50 mg/l. The trial was carried out as a randomized complete design of three replications. The total flower count, flower count during the flowering peak, days from spraying to flowering peak, petal length, flower spout diameter and petiole length were measured. Results showed that different concentrations of GA3 had no effect on the total flower count throughout the flowering period. The highest flower count during the flowering peak was achieved with 40 mg/l concentration of GA3. The floral display was also incredibly increased using this concentration of the GA3. Increase in GA3 concentration, resulted in decreasing the days from spraying to flowering peak. Use of 50 mg/l concentration of GA3, resulted in a minimum day count from spraying to flowering peak. On the other hand, this concentration of GA3, resulted in an inordinate of the increase petiole length, lowering the floral display. Petal size and flower spout diameter were not affected by different concentrations of gibberellic acid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyclamen
  • Floral display.
  • GA3 spraying
  • gibberellic acid