تاثیر تیمار کوتاه مدت (پالسی) هومیک اسید، تیوسولفات نقره، ساکارز و بنزیل آدنین بر عمر گلدانی گل بریده میخک رقم Tempo

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی سابق ارشد محقق اردبیلی

چکیده

به منظور بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف تیوسولفات نقره (25/0 ، 5/0، 1 و 2 میلی مولار)، ساکارز (5/2، 5، 5/7 و 10 درصد) ، هومیک اسید (100، 500، 1000، 5000 و10000 میلی‌گرم بر لیتر) و بنزیل آدنین (5، 10، 20 و 40 میلی‌گرم بر لیتر) بر طول عمـر گل‌های شاخه بریده میخک رقم "تمپو" آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی انجام شد. نتایج مقایسه میانگین تیمارهای مختلف نشان داد که غلظت‌های 25/0 و 5/0 میلی مــولار تیو‌سولفات نقره، بر صفات عمر گلجائی، مقدار جذب محلول، میزان وزن تر نسبی، تفـاوت معنی‌داری را در مقایسه با گل‌های شاهد (آب مقطر) نشان دادند، به طوریکه تیمار 25/0 میلی مولار تیو‌سولفات نقره با 7/24 روز برترین تیمار از نظر عمر گلجائی بوده و در سطح 5% تفاوت معنی‌داری را نسبت به سایر تیمارها نشان داد. با کاربرد بنزیل آدنین و هومیک اسید نه تنها افزایشی در طول عمر گل‌ها نسبت به شاهد مشاهده نشد بلکه طول عمر آنها بخصوص در غلظتهای بالا (10000-500 میلی‌گرم بر لیتر هومیک اسید و 40-10 میلی‌گرم بر لیتر بنزیل آدنین) اندکی نیز کاهش یافت. ساکارز و سایر تیمارها تفاوت معنی‌داری را با شاهد در صفات مختلف نشان ندادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Pulsing Treatment of Humic Acid, Silver Thiosulfate, Sucrose and Banzyl Adenine on Vase Life of Cut ‘Tempo’ Carnation Flower

نویسندگان [English]

  • rahim ghaderi 2
  • leyla keshavarzi 2
چکیده [English]

An experiment was conducted to study the effects of different concentrations of Silver thiosulfate (STS) (0.25, 0.5, 1 and 2 mM), Sucrose (2.5, 5, 7.5 and 10 %), Humic acid (100, 500, 1000, 5000 and 10000 ppm) and Banzyl adenine (5, 10, 20 and 40 ppm) on vaselife of cut ‘Tempo’ carnation flowers. The experiment was arranged in a compeletly randomized design. The results of means comparison indicated that STS at rates of 0.25 and 0.5 mM exerted significant (p<0.05) and positive effects on vase life, solution uptake and relative fresh weight as compared to control. However, the highest vase life (24.7 days) was obtained by STS at the rate of 0.25 mM, which was significantly (p<0.05) more than control (15.8 days) and other treatments. Application of BA and Humic acid not only did not increase vase life, but also at their high concentrations (Humic acid at rates of 500-10000 mg/l and BA at rates of 10-40 mg/l) slightly decreased the flower’s vase lives. Sucrose as well as other treatments did not affect the other evaluated traits

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banzyladenine
  • Carnation
  • Humic Acid
  • vase life